ارتقای عملکرد شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی: شناسایی عوامل اثرگذار در سیاست‌ها و برنامه‌های اجرایی

نوع مقاله : مقالات پژوهشی- کیفی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت تکنولوژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 دانشیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

3 استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

این پژوهش با هدف شناسایی عوامل موجود در سیاست‌ها و برنامه‌های اجرایی و اثرگذار بر ارتقای عملکرد شرکت‌های دانش‌بنیان ایران صورت گرفته است. در سال‌های اخیر، سیاست‌گذاران و مدیران اجرایی توجه ویژه‌ای به مباحث مرتبط با ایجاد و ارتقای عملکرد شرکت‌های دانش‌بنیان داشته‌اند. این شرکت‌ها یکی از ابزارهای مهم انتقال دانش، فناوری و تجاری‌سازی نتایج دانشگاهی هستند. پژوهش کیفی حاضر با استفاده از بررسی سیاست‌ها و اسناد و مدارک چند کشور، مطالعة عمیق متون علمی، مصاحبه‌های عمیق نیمه‌ساختاریافته و تکنیک دلفی، عوامل و معیارهایی را شناسایی کرده است که در سیاست‌ها و برنامه‌های اجرایی دولتی وجود دارد و بر ارتقای عملکرد شرکت‌های دانش‌بنیان مؤثر است. نتایج این پژوهش مجموعه‌ای از عوامل همچون عوامل نهادی، مالی، بازار، فرهنگی، انسانی، شبکه‌ای، اطلاعاتی، محیطی- اجتماعی، محیطی- جغرافیایی، روابط بین‌المللی و زیرساختارهای فیزیکی و معیارهای مرتبط با آن است. علاوه‌براین، الگویی متشکل از عوامل معرفی‌شده در پژوهش نیز ارائه شده است. عوامل و معیارهای مرتبط با آن و الگوی نهایی این پژوهش با شرایط ایران در این حوزه انطباق داشته است و ممکن است برای سیاست‌گذاران، استراتژیست‌های دانشگاهی و برنامه‌‌ریزان در حوزة شرکت‌های دانش‌بنیان ایران مفید و قابل استفاده باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Performance improvement of Iranian knowledge based firm: Identify effective factors in ‎policies and executive programs ‎

نویسندگان [English]

  • S Jalalpour 1
  • Kabmiz Talebi 2
  • Seyed jamaledin tabibi 3
چکیده [English]

he article investigates the factors in policies and executive programs affecting on performance of ‎Iranian knowledge based firms (KBFs). In recent years, creation and improving performance of ‎KBFs are increasingly considered by policymakers and executive managers. KBFs are often ‎considered as a desirable vehicle for transferring knowledge & technologies and also, ‎commercialization of university results. To move the research along, we examine the policies and ‎documents of some countries, study related papers and books, conducted semi-structured in-depth ‎interviews and Delphi technique to highlights factors and related criteria in policies and executive ‎programs affecting the performance of KBFs. We find set of factors including institutional, ‎financial, market, cultural, human, networking, informational, social-environment, geographical- ‎environment, international relations and physical infrastructure factors that exist in policies and ‎executive programs that affecting KBFs performance. Furthermore, we synthesize findings from ‎these results to a model. The factors and their related criteria and the final version model of this ‎study adopted with Iran conditions, so it can be useful for policy-makers, academics, strategists and ‎planners in the field of knowledge based firms.‎

کلیدواژه‌ها [English]

  • knowledge based firms
  • performance improvement
  • Government policies
  • executive programs
دانایی فرد، حسن، الوانی، سیدمهدی و عادل آذر (1390)، روش‌شناسی پژوهش کیفی در مدیریت: رویکردی جامع، چاپ چهارم، تهران: انتشارات صفار- اشراقی.
طبیبی، سیدجمال‌الدین، ملکی، محمدرضا و بهرام دلگشایی (1390)، تدوین پایان‌نامه، رساله، طرح پژوهشی و مقاله علمی، چاپ دوم، تهران: انتشارات فردوس.
عقیلی، فریباالسادات، طیبی، سیدکمال، زمانی، زهرا و نسرین ابراهیمی (1391)، «اثر کارآفرینی و توسعة بنگاه‌های کوچک و متوسط بر اشتغال: تجربه چند کشور منتخب در حال توسعه»، نشریه توسعه کارآفرینی، سال پنجم، دورۀ 5، شمارۀ 2، 145- 164.
منصوریان، یزدان (1393). روش تحقیق در علم اطلاعات و دانش شناسی. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی.
قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعة جمهوری اسلامی ایران، مادة 16، مصوب سال 1389 مجلس شورای اسلامی.
قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مادة 43، مصوب سال 1394 مجلس شورای اسلامی.
برنامة توسعة تولید محصولات دانش‌بنیان، مادة 5، مصوب سال 1394 هیئت وزیران.
Aldrich, H. E. (2012). “The emergence of entrepreneurship as an academic field: A personal essay on institutional entrepreneurship”, Research Policy, 41(7): 1240- 1248.
Almus, M. & Nerlinger, E. A. (1999). “Growth of new technology-based firms: Which factors matter?”, Small Business Economics, 13(2): 141- 154.
Bigliardi, B., Galati, F. & Verbano, C. (2013). “Evaluating performance of university spin-off companies: Lessons from Italy”, Journal of technology management & innovation, 8(2): 178- 188.
Boh, W. F., De-Haan, U. & Strom, R. (2012). “University technology transfer through entrepreneurship: faculty and students in spinoffs”, The Journal of Technology Transfer: 1- 9.
Braczyk, H. J. & Heidenreich, M. (1998). “Regional innovation systems: the role of governances in a globalized world. Psychology Press. 414- 440.
Chang, H. J., Cheema, A. & Mises, L. (2002). “conditions for successful technology policy in developing countries—learning rents, state structures, and institutions”, Economics of Innovation and New Technology, 11(4-5): 369- 398.
Clarysse, B., Wright, M. & Van de Velde, E. (2011). “Entrepreneurial origin, technological knowledge, and the growth of spin‐off companies”, Journal of Management Studies, 48(6): 1420- 1442.
Czarnitzki, D., Rammer, C. & Toole, A. A. (2014). “University spin-offs and the performance premium”, Small Business Economics, 43(2): 309- 326.
Donckels, R. & Lambrecht, J. (1995). “Networks and small business growth: An explanatory model”, Small Business Economics, 7(4): 273- 289.
Karimian Eghbal M., Najafooshani A, Asghari H and Ashk Fathi S, Keshmiri M, Davaie-Markazi A. H. (2010). Science and Technology Parks and Incubators to Promote University - Industry Collaboration in Iran. UNESCO-WTA. Intrenational Training workshop.
Etzkowitz, H. & Leydesdorff, L. (2000). “The dynamics of innovation: From national systems and “Mode 2” to a Triple Helix of university–industry–government relations”, Research policy, 29(2): 109- 123.
Filatotchev, I., Liu, X., Buck, T. & Wright, M. (2009). “The export orientation and export performance of high-technology SMEs in emerging markets: The effects of knowledge transfer by returnee entrepreneurs”, Journal of International Business Studies, 40(6): 1005- 1021.
Grimaldi, R., Kenney, M., Siegel, D. S. & Wright, M. (2011). 30 years after Bayh–Dole: Reassessing academic entrepreneurship, Research Policy, 40(8): 1045- 1057.
Grimpe, C. & Fier, H. (2010). “Informal university technology transfer: A comparison between the United States and Germany”, The Journal of Technology Transfer, 35(6): 637- 650.
Hauser, C. (2009). “Barriers to SME access to promotion of foreign trade and investment some evidence from Germany”, In Jahrbuch zur Mittelstandsforschung 2008: 71- 92, Gabler.
Ismail, K., Senin, A. A., Mun, S. W., Chen, W. S. & Ajagbe, A. M. (2011). “Decision making process in the commercialization of university patent in Malaysia”, African Journal of Business Management, 6(2): 681- 689.
Jaffe, A. B., Trajtenberg, M., & Henderson, R. (1992). Geographic localization of knowledge spillovers as evidenced by patent citations (No. w3993). National Bureau of Economic Research.
Kidalov, M. V. & Snider, K. F. (2011). US and European public procurement policies for small and medium-sized enterprises (SME): A comparative perspective, Business and Politics, 13(4): 1- 41.
Link, A. N. & Scott, J. T. (2007). The economics of university research parks, Oxford Review of Economic Policy, 23(4): 661- 674.
Lockett, A., Siegel, D., Wright, M. & Ensley, M. )2005(. “The creation of spin-off firms at public research institutions: Managerial and policy implications”, Research Policy, 34(7): 981– 993.
Lockett, A., Wright, M. & Franklin, S. (2003). “Technology transfer and universities' spin-out strategies”, Small Business Economics, 20(2): 185-200.
Lofstrom, M., Bates, T. & Parker, S. C. (2014). “Why are some people more likely to become small-businesses owners than others: Entrepreneurship entry and industry-specific barriers”, Journal of Business Venturing, 29(2): 232- 251.
Lundström, A., Almerud, M. & Stevenson, L. (2008). Entrepreneurship and Innovation Policies, Analyzing measures in European countries, FSF, 3.
Man, T. W., Lau, T. & Chan, K. F. (2002). The competitiveness of small and medium enterprises: A conceptualization with focus on entrepreneurial competencies, Journal of Business Venturing, 17(2): 123- 142.
Moore, I. & Garnsey, E. (1993). Funding for innovation in small firms: The role of government, Research Policy, 22(5): 507- 519.
Perez, M. P. & Sánchez, A. M. (2003). The development of university spin-offs: Early dynamics of technology transfer and networking, Technovation, 23(10): 823- 831.
O’Shea, R. P., Chugh, H. & Allen, T. J. (2008). “Determinants and consequences of university spinoff activity: A conceptual framework”, The Journal of Technology Transfer, 33(6): 653- 666.
O'shea, R. P., Allen, T. J., Chevalier, A. & Roche, F. (2005). “Entrepreneurial orientation, technology transfer and spinoff performance of US universities”, Research policy, 34(7): 994- 1009.
Schott, T. P. & Wickstrom Jensen, K. (2008). “The coupling between entrepreneurship and public policy: Tight in developed countries but loose in developing countries”, Estudios de economía,35(2): 195- 214.
Siegel, D. S., Wright, M. & Lockett, A. (2007). “The rise of entrepreneurial activity at universities: Organizational and societal implications”, Industrial and Corporate Change, 16(4): 489- 504.
Siegel, D., Veugelers, R. & Wright, M. (2007). “University commercialization of intellectual property: Policy implications”, Oxford Review of Economic Policy, 23(4): 640– 660.
Stankiewicz, R. (1994). “Spin-off companies from universities”, Science and Public Policy, 21(2): 99- 107.
Storey, D. J. (2003). “Entrepreneurship, small and medium sized enterprises and public policies”, In Handbook of Entrepreneurship Research: 473- 511. Springer US.
Uyarra, E. (2010). “What is evolutionary about ‘regional systems of innovation’? Implications for regional policy”, Journal of Evolutionary Economics, 20(1): 115- 137.
Vohora, A., Wright, M. & Lockett, A. (2004). “Critical junctures in the development of university high-tech spinout companies”, Research policy, 33(1): 147- 175.
Waarts, E., Everdingen, Y. M. & Hillegersberg, J. (2002). “The dynamics of factors affecting the adoption of innovations”, Journal of Product Innovation Management, 19(6): 412- 423.
Wilkinson, T. & Brouthers, L. E. (2006). “Trade promotion and SME export performance”, International Business Review, 15(3): 233- 252.
Zahra, S. A., Van de Velde, E. & Larraneta, B. (2007). “Knowledge conversion capability and the performance of corporate and university spin-offs”, Industrial and Corporate Change, 16(4): 569- 608.
Zhang, J. (2009). “The performance of university spin-offs: An exploratory analysis using venture capital data”, The Journal of Technology Transfer, 34(3): 255- 285.