تأثیر سرمایه‌های فکری سازمان بر فرایند کارآفرینی فناورانه در سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی - کمی

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی مالک اشتر

2 دانشگاه عالی دفاع ملی

3 دانشگاه تهران

چکیده

پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش جمع‌آوری داده‌ها از نوع توصیفی- همبستگی است و تأثیر سرمایه‌های فکری سازمان بر فرایند کارآفرینی فناورانه را بررسی می‌کند. جامعة آماری پژوهش دربرگیرندة 375 نفر از مدیران و کارشناسان شرکت‌های فناور مستقر در سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران بود که با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای تصادفی و فرمول کوکران، 190 نفر حجم نمونه درنظر گرفته شدند. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری (SEM) و نرم‌افزار Smart PLS صورت پذیرفت. نتایج پژوهش بیانگر تأثیر مثبت و معنادار سرمایة فکری و ابعاد آن (سرمایة انسانی، سرمایة ساختاری، سرمایة ارتباطی) بر فرایند کارآفرینی فناورانه است. همچنین، سرمایة فکری منبع بالقوه‌ای برای مزیت رقابتی شرکت‌ها به‌شمار می‌رود که درنهایت موجب رشد و توسعة این‌گونه شرکت‌ها می‌شود و به بهبود وضعیت فرایند کارآفرینی فناورانه در این شرکت‌ها کمک می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of Intellectual Capital on the Process of Technological Entrepreneurship in the Iranian Research Organization for Science and Technology

چکیده [English]

This research, which is practical and descriptive-correlational in terms of purpose and data collection, respectively, evaluates the effect of intellectual capital on the Process of Technological Entrepreneurship (PTE). The research population includes the managers and experts working in the Iranian Research Organization for Science and Technology, which are 375 individuals. Using stratified sampling method and Cochran’s formula, 190 individuals were selected. Data analysis using structural equation modeling (SEM) software, Smart PLS, was performed. The results show the significantly positive effect of intellectual capital and its dimensions (human capital, structural capital, relational capital) on the PTE. It was concluded that intellectual capital is a potential source of competitive advantage which ultimately results in the growth and development of these companies and improvement of their PTE.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intellectual Capital
  • Process of Technological Entrepreneurship
  • Human capital
  • Structural Capital
  • relational capital
حجازی، سیدرضا و مهدی پاک‌راد (1390)، «ارائه چارچوب مفهومی برای توسعه کارآفرینی فناورانه در ایران»، دومین همایش ملی مدیریت پژوهش و فناوری، تهران.
رضایی، روح‌الله، توحیدلو، شادعلی و ابوالقاسم عربیون (1392)، «بررسی موانع توسعه کارآفرینی نانوفناورانه در بخش کشاورزی ایران»، توسعه کارآفرینی، دورة ششم، شمارة 1: 105- 124.
رضائیان، علی، دانایی‌فرد، حسن، سخدری، کمال و مهدی واحدوحدت‌کار (1394)، «شاپرک به‌مثابه کارآفرینی فناورانه در سازمان‌های بزرگ عمومی»، توسعه کارآفرینی، دورة هشتم، شمارة 3: 393- 411.
شریف‌زاده، ابوالقاسم و علی اسدی (1389)، دانشگاه، کارآفرینی و توسعه دانش‌بنیان، تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی.
طالبی، کامبیز، داوری، علی و عامر دهقان نجم‌آبادی (1392)، «شناسایی تأثیر سرمایه فکری بر تشخیص فرصت‌های کارآفرینانه در شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در پارک علم و فناوری اقبال شهر یزد»، مطالعات مدیریت بهبود و تحول، شمارة 71: 19- 48.
یداللهی‌فارسی، جهانگیر، رضوی، سیدمصطفی و محمدرضا زالی (1389)، «ارزیابی فعالیت‌های کارآفرینانه در ایران بر اساس مدل GEM ایران در سال‌های 1387 و 1388»، گزارش تحقیقاتی، دفتر دیده‌بان جهانی کارآفرینی، دانشگاه تهران.
AkbarAhmadi, A. S., Jalilian, H., Salamzadeh, Y., Saeidpour, B. & Daraei, M. (2012). “Intellectual capital and new product development performance in production firms: A case study of Kermanshah Production Firms”, Global Business and Management Research: An International Journal, 4(1): 15- 27.
Bailetti, T., Bot, S. D., Duxbury, T., Hudson, D., McPhee, C., Muegge, S. & Westerlund, M. (2012). “An Overview of four issues on technology entrepreneurship in the TIM review”, Technology Innovation Management Review: 28- 34.
Bontis, N. (1998). “Intellectual capital: An exploratory study that develops measures and models”, Management Decision, 36(2): 63- 76.
Bontis, N. & Serenko, A. (2009). “A causal model of human capital antecedents and consequents in the financial services industry”, Journal of Intellectual Capital, 10(1): 53- 69.
Calza, F., Dezi, L. & Simoni, M. (2014). “The intellectual capital of business incubators”, Journal of Intellectual Capital, 15(4): 597- 610.
Chen, C. J., Liu, T. C., Chu, M. A. & Hsiao, Y. C. (2014). “Intellectual capital and new product development”, Journal of Engineering and Technology Management, 33: 154- 173.
Dahlstrand, A. L. (2007). “Technology-based entrepreneurship and regional development”, European Business Review, 19(5): 373- 386.
De-Castro, M., Delgado-Verde, G., López-Sáez, M. & Navas-López, J. E. (2011). “Towards ‘an intellectual capital-based view of the firm’: Origins and nature”, Journal of business ethics, 98(4): 649- 662.
Delgado-Verde, M., Martín-de Castro, G. & Amores-Salvadó, J. (2016). “Intellectual capital and radical innovation: Exploring the quadratic effects in technology-based manufacturing firms”, Technovation, 54: 35- 47.
Estrin, S., Mickiewicz, T. & Stephan, U. (2016). “Human capital in social and commercial entrepreneurship”, Journal of Business Venturing, 31(4): 449- 467.
Fan, Y. (2015). “The research of the relationship between intellectual capital in technical entrepreneurial enterprises and its growth”, International Conference on Environmental Sciences, 583- 589.
Fan, Y. & Xue, M. (2012). “A study on intellectual capital-driven mechanism of growth in technology-based new ventures”, Advances in Computer Science and Engineering, Springer Berlin Heidelberg. No 141, pp: 731-736.
Fornell, C. & Larcker, D. F. (1981). “Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error”, Journal of Marketing Research,18 (1) : 39- 50.
Fuller, D. B. (2010). “How law, politics and transnational networks affect technology entrepreneurship: Explaining divergent venture capital investing strategies in China”, Asia Pacific Journal of Management, 27(3): 445- 459.
Gadau, L. (2012). “The Intellectual capital-a significant, but insufficiently highlighted source in the financial situations”, Procedia-Social and Behavioral Sciences, 62: 668- 671.
Hormiga, E., Batista‐Canino, R. M. & Sánchez‐Medina, A. (2011). “The impact of relational capital on the success of new business start‐ups”, Journal of Small Business Management, 49(4): 617- 638.
Hsu, Y. H. & Fang, W. (2009). “Intellectual capital and new product development performance: The mediating role of organizational learning capability”, Technological Forecasting and Social Change, 76(5): 664-677.
Hulland, J. (1999). “Use of partial least squares (PLS) in strategicmanagement research: A review of four recent studies”,Strategic Management Journal, 20(2): 195– 204.
Kline, R. B. (2010). Principles and practice of structural equation modelin, New York: Guilford publications.
Machnik. S, J. & Kordel, P. (2016). “Significance of technological entrepreneurship and creativity in metallurgical enterprises”, Metalurgija, 55(4): 855- 858.
Moon, Y. J. & Kym, H. G. (2006). “A model for the value of intellectual capital”, Canadian Journal of Administrative Sciences/Revue Canadienne des Sciences de l'Administration, 23(3): 253- 269.
Ozkan, N., Cakan, S. & Kayacan, M. (2016). “Intellectual capital and financial performance: A study of the Turkish Banking Sector”, Borsa Istanbul Review, 2, 1- 9. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214845016300011
Peng, X., & Zhang, G. (2008). The moderating effect of governance form on the relationship between corporate technological entrepreneurship activities and corporate financial performance: An empirical study on Chinese high-tech firms. In Management of Engineering & Technology, 2008. PICMET 2008. Portland International Conference on (pp. 787-793). IEEE.
Petti, C. & Zhang, S. (2011). “Factors influencing technological entrepreneurship capabilities: Towards an integrated research framework for Chinese enterprises”, Journal of Technology Management in China, 6(1): 7- 25.
Petti, C. & Zhang, S. (2013). “Technological entrepreneurship and absorptive capacity in Guangdong technology firms”, Measuring Business Excellence, 17(2): 61- 71.
Puhakka, V. (2010). “Versatile and flexible use of intellectual capital in entrepreneurial opportunity discovery”, Journal of Management Research, 2(1): 1.
Tajeddini, K. (2010). “Effect of customer orientation and entrepreneurial orientation on innovativeness: Evidence from the hotel industry in Switzerland”, Tourism Management, 31(2): 221- 231.
Wright, M., Hmieleski, K. M., Siegel, D. S. & Ensley, M. D. (2007). “The role of human capital in technological entrepreneurship”, Entrepreneurship Theory and Practice, 31(6): 791- 806.
Zahra, S. A. & Covin, J. G. (1993). “Business strategy, technology policy and firm performance”, Strategic Management Journal, 14(6): 451- 478.
Zahra, S. A. & Nielsen, A. P. (2002). “Sources of capabilities, integration and technology commercialization”, Strategic Management Journal, 23(5): 377- 398.