بررسی تأثیر آزادی اقتصادی بر روی توسعه کارآفرینی در کشورهای منتخب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی - کمی

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه ارومیه

2 کارشناسی ارشد اقتصاد دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه ارومیه

چکیده

کارآفرینی یکی از کلیدی‌ترین ملزومات توسعة اقتصادی است؛ بنابراین، پژوهشگران همواره به شناسایی تعیین‌کننده‌های توسعة فعالیت‌های کارآفرینانه توجه داشته‌اند. فضای اقتصادی آزاد و کاهش حجم دولت، بسترهایی برای تقویت کارآفرینی قلمداد می‌شود. هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر آزادی اقتصادی بر توسعة فعالیت‌های کارآفرینی است. به‌این‌منظور، 50 کشور جهان طی دورة ۲۰0۴ تا 2013 برای نمونه انتخاب شد و از رویکرد پانل پویا و روش گشتاورهای تعمیم‌یافته (GMM) استفاده شد. برای نیل به نتایج قابل‌اعتمادتر، از دو شاخص اندازه‌گیری آزادی اقتصادی بنیاد فریزر و بنیاد هریتیج و همچنین از دو شاخص دیده‌بان جهانی کارآفرینی (GEM) و بانک جهانی استفاده شده است. براساس نتایج، آزادی اقتصادی بستر مناسبی برای ارتقای فعالیت‌های کارآفرینانه ایجاد می‌کند. همچنین، بررسی تأثیر سایر عوامل نشان می‌دهد توسعة انسانی (آموزش، بهداشت و تولید سرانه)، تقویت اثربخشی دولت و جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نیز تأثیر مثبت و معنی‌دار بر توسعة فعالیت‌های کارآفرینی دارد. درنتیجه، به‌منظور ایجاد بستری مناسب برای توسعة فعالیت‌های کارآفرینانه، باید موانع موجود برای شروع کسب‌وکار مانند زمان لازم برای اخذ مجوز و بوروکراسی برطرف شوند. کاهش محدودیت‌ها در بازارهای مالی و پولی، تجارت و سرمایه‌گذاری نیز ممکن است موجب تقویت کارآفرینی شود. کاهش حضور دولت در اقتصاد و التزام به رعایت حقوق مالکیت و همچنین کنترل فساد و ایجاد شفافیت از دیگر ضرورت‌ها در این زمینه است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of economic freedom on entrepreneurship development in selected countries

نویسندگان [English]

  • yousef mohammadzadeh 1
  • Samad Hekmati Farid 1
  • Kobra Miraliashrafi 2
چکیده [English]

Entrepreneurship is one of the key requirements for economic development. So determinants of the development of entrepreneurial activities has always been of interest to researchers. Economic freedom and reducing the size of government is to foster entrepreneurship as substrates. The main objective of this paper is to examine the impact of economic freedom on the development of entrepreneurial activities. For this purpose, a sample of 50 countries over the period 2014-2004 has been chosen and the approach of dynamic panel generalized method of moments(GMM) is used. To achieve reliable results, the two indicators measuring economic freedom the Fraser Institute and the Heritage Foundation, and also two indicators measuring entrepreneurship Word Bank and Global Entrepreneurship Monitor (GEM) have been used. The results show that economic freedom creates a good platform for the promotion of entrepreneurial activities. Effect of other factors indicate show that human development (education, health and GDP per capita), effectiveness of government and attracting foreign direct investment is also have positive and significant impact on the development of entrepreneurial activities. Therefore, paving the way for the development of entrepreneurial activity, , must barriers to starting a business, such as the time required for obtaining the license and bureaucracy to be remove. Reducing restrictions on financial markets and monetary, trade and investment can also enhance entrepreneurship. Reducing government presence in the economy and the commitment to property rights as well as control of corruption and transparency are other crucial.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic freedom
  • Entrepreneurship
  • Government intervention
احمدپور داریانی، محمود (1381)، کارآفرینی: تعاریف- نظریه‌ها و الگوها، انتشارات پردیس.
حیدری چیانه، رحیم و سونیا کرمی (1394)، «بررسی تطبیقی شاخص‌های توسعه انسانی ایران، مالزی و ترکیه با تأکید بر شاخص اقتصادی»، مجله اقتصادی، شمارة 1 و 2: 5- 22.
سامتی، مرتضی و روح‌الله شهنازی (۱۳۸۵)، «برسی تأثیرات آزادی اقتصادی بر فساد مالی»، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، دورة هشتم، شمارة 28: 87- 105.
صباحی، احمد و ناجی میدانی، علی‌اکبر و الهه سلیمانی (۱۳۹۲)، «بررسی اثر کارآفرینی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب»، فصلنامه پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، دورة سوم، شمارة 11: 9- 18.
گجراتی، دامودار (1391)، مبانی اقتصادسنجی، ترجمة حمید ابریشمی، انتشارات دانشگاه تهران.
مدرسی عالم، زهره و آزاده داودی (۱۳۹۳)، «شاخص‌های دیده‌بان جهانی کارآفرینی و ارزیابی آن در ایران طی سال‌های (۱۳۹۱-۱۳۸۷)»، فصلنامه سیاست‌های مالی و اقتصادی، دورة دوم، شمارة ۸: 125- 145.
مقیمی، سیدمحمد (۱۳۸۳)، کارآفرینی در نهادهای جامعه مدنی، چاپ اول، انتشارات دانشگاه تهران.
Afonso, A. & Furceri, D. (2010). “Government size, composition, volatility and economic growth”, European Journal of Political Economy, 26(4): 517- 532.
Aidis, R., Estrin, S. & Mickiewicz, T. (2012). “Size matters: Entrepreneurial entry and government”, Small Business Economics, 39 (1): 119– 139.
Apergis, N. (2015). “Economic freedom and income inequality: Further evidence from 58 countries in the long-run”, Financial Theory and Practice, 39(4): 349- 370.
Baltagi, B. H. (2005), Econometric Analysis of Panel Data. John Wiley & Sons.
Barro, R. J. (2013). “Health and economic growth”, Annals of Economics and Finance, 14(2): 329- 366.
Barzel, Y. (2005). A theory of the state, Cambridge: Cambridge University Press.
Baumol, W. J. (1968). “Entrepreneurship in economic theory”, The American Economic Review, 58(2): 64- 71.
Begley, T. M. & Boyd, D. P. (1987). “Psychological characteristics associated with performence in entrepreneurial firms and smaller businesses”, Journal of Business Venturing, 2(1): 79- 93.
Bjornskov, C. & Foss, N. (2008). “Economic freedom and entrepreneurial activity: Some cross-country evidence”, Public Choice, 134 (3): 307–328.
Chari, M. D. & Dixit, J. (2015). “Business groups and entrepreneurship in developing countries after reforms”, Journal of Business Research, 68(6): 1359- 1366.
Choy, E. (2013). Hong Kong's economic freedom and income inequality.
Crnogaj, K. & Bradač Hojnik, B. (2016). “Institutional determinants and entrepreneurial action”, Management: Journal of Contemporary Management Issues, 21(Special issue): 131- 150.
Dau, L. A. & Cuervo-Cazurra, A. (2014). “To formalize or not to formalize: Entrepreneurship and pro-market institutions”, Journal of Business Venturing, 29(5): 668- 686.
Friedman, B. A. (2011). “The relationship between governance effectiveness and entrepreneurship”, International Journal of Humanities and Social Science, 1(17): 221- 225.
Gali, J. (1994). “Government size and macroeconomic stability”, European Economic Review, 38(1): 117- 132.
Hall, J. C. & Sobel, R. S. (2006). “Public policy and entrepreneurship”, Center for Applied Economics Technical Report, 06-0717.
Hansen, L. P. (1982). “Large sample properties of generalized method of moments estimators,” Econometrica, 50 (4): 1029- 1054.
Herrera-Echeverri, H., Haar, J. & Estévez-Bretón, J. B. (2014). “Foreign direct investment, institutional quality, economic freedom and entrepreneurship in emerging markets”, Journal of Business Research, 67(9): 1921- 1932.
Islam, A. (2014). “Do government private subsidies crowd out entrepreneurship?”, World Bank Policy Research Working Paper, No. 6917.
Kapuria-Foreman, V. (2007). “Economic freedom and foreign direct investment in developing countries”, The Journal of Developing Areas, 41(1): 143-154.
Kirzner, I. (1985). Discovery and the capitalist process, Chicago: University of Chicago Press.
Kirzner, I. (1997). “Entrepreneurial discovery and the competitive market process: An Austrian approach”, Journal of Economic Literature, 35 (1): 60– 85.
Knight, F. (1921). Risk, uncertainity, and profit. Reprint 1965, New York: Houghton Mifflin: 351- 362.
Kopits, M. G. & Craig, M. J. (1998). Transparency in government operations, Washington DC: International monetary fund.
Kotera, G., Okada, K. & Samreth, S. (2012). “Government size, democracy, and corruption: An empirical investigation”, Economic Modelling, 29(6): 2340-2348.
Lazear, E. P. (2004). Balanced skills and entrepreneurship. The American Economic Review, 94(2), 208-211.
Lumpkin, G. T. & Dess, G. G. (1996). “Clarifying the entrepreneurial orientation construct and linking it to performance”, Academy of management Review, 21(1): 135- 172.
Martin, S. (2004). Globalization and the natural limits of competition. The International Handbook of Competition: 47.
McAusland, C. (2010). Globalization’s direct and indirect effects on the environment.’. Globalisation, Transport and the Environment, ed. Nils A. Braathen (OECD) pp, 31-54.
McMullen, J. S., Bagby, D. & Palich, L. E. (2008). “Economic freedom and the motivation to engage in entrepreneurial action”, Entrepreneurship Theory and Practice, 32(5): 875- 895.
North, D. C. (1990). Institutions, institutional change, and economic performance, Cambridge: Cambridge University Press.
Nyström, K. (2008). “The institutions of economic freedom and entrepreneurship: evidence from panel data”, Public Choice, 136(3- 4): 269- 282.
Obokoh, O. L. & Asaolu, O. T. (2012). “Examination of the relationship between financial market liberalisation and the failures of small and medium sized enterprises in Nigeria”, International Business Research, 5(1): 182- 193.
Shahbaz, M., Khan, S., Ali, A. & Bhattacharya, M. (2015). “The Impact of Globalization on CO2 Emissions in China”, MPRA Paper; No. 64450. https://mpra.ub.uni-muenchen.de/64450/
Şimandan, R. I. (2015). “Free to enterprise: Economic freedom and entrepreneurship in Romania”, Romanian Economic Journal, 18(56): 87- 100.
Sobel, R. S. & Hall, J. C. (2008). “Institutions, entrepreneurship, and regional differences in economic growth”, American Journal of Entrepreneurship, 1(1): 69- 96.
Sobel, R. S., Clark, J. R. & Lee, D. R. (2007). “Freedom, barriers to entry, entrepreneurship, and economic progress”, The Review of Austrian Economics, 20(4): 221- 236.
Szirmai, A., Naudé, W., & Goedhuys, M. (2011). Entrepreneurship, innovation, and economic development. Oxford University Press.10- 11.
Themudo, N. S. (2014). “Government size, nonprofit sector strength, and corruption: A cross-national examination”, The American Review of Public Administration, 44(3): 309- 323.
Urbano, D. & Aparicio, S. (2016). “Entrepreneurship capital types and economic growth: International evidence”, Technological Forecasting and Social Change, 102 (1): 34- 44.
Wiseman, T. & Young, A. T. (2011). “Economic freedom, entrepreneurship, & income levels: Some US state-level empirics”, American Journal of Entrepreneurship, Forthcoming.
Wong, P. K., Ho, Y. P. & Autio, E. (2005). “Entrepreneurship, innovation and economic growth: Evidence from GEM data”, Small Business Economics, 24(3): 335- 350.