طراحی الگوی مفهومی دانشگاه کارآفرین با رویکرد کارآفرینی سازمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی - کمی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت کارآفرینی، دانشکدة کارآفرینی، دانشگاه تهران

2 دانشیار دانشکدة مدیریت، دانشگاه تهران

3 استادیار دانشکدة کارآفرینی، دانشگاه تهران

چکیده

دانشگاه کارآفرین، به‌عنوان نسل سوم دانشگاه‌ها، مأموریت توسعة اقتصادی و اجتماعی را بر عهده دارد. از این‌رو، شناخت این مأموریت و نحوة تحقق آن در دانشگاه‌های سنتی، اهمیت ویژه‌ای دارد. براساس چارچوب نظری، دانشگاه کارآفرین هویتی مستقل و ویژگی‌های مشخص دارد و از آنجا که سازمان است، ویژگی‌های سازمانی را نیز دارد؛ بنابراین سوق‌دادن ویژگی‌های سازمانی سنتی دانشگاه به‌سوی کارآفرینی سازمانی، می‌تواند دانشگاه سنتی را به دانشگاه کارآفرین بدل کند. در مطالعۀ حاضر، ابتدا با استفاده از مطالعات کتابخانه‌ای، ویژگی‌های دانشگاه کارآفرین شناسایی شد و همچنین نتایج فعالیت‌های کارآفرینی سازمانی در دانشگاه‌ها مشخص شد. پس از آن، با استفاده از روش تحقیق کیفی از نوع روایتی و از طریق مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافتة عمیق با پانزده نفر از خبرگان دانشگاهی- که حداقل ده سال در زمینة کارآفرینی سابقة اجرایی داشته و در این زمینه، تألیف علمی در قالب کتاب و مقاله دارند- الگوی نهایی از طریق تحلیل محتوای مصاحبه‌ها تدوین شد. نتایج نشان می دهد الگوی دانشگاه کارآفرین از منظر کارآفرینی سازمانی، شامل مؤلفه‌های کیفیت دانش‌آموختگان، انتشار یافته‌های علمی، جذب منابع مالی، قراردادهای پژوهشی، ثبت اختراع، ایجاد کسب‌وکارهای زایشی، ایجاد پارک علم‌وفناوری، فرهنگ سازمانی کارآفرینانه، ساختار سازمانی منعطف، رویکرد کارآفرینانة استادان، مدیریت کلان، محتوای دروس و ویژگی‌های دانشجویان می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing A Conceptual Model for an Entrepreneurial University; Using Corporate Entrepreneurship Approach

نویسندگان [English]

 • Nazanin Behzadi 1
 • Seyed Mostafa Razavi 2
 • Seyed Rasul Hosseini 3
1 M.A., University of Tehran
2 Associate Professor, University of Tehran
3 Assistant Professor, University of Tehran
چکیده [English]

Entrepreneurial university, as the third-generation of universities, undertakes the mission of economic and social development in countries. Since entrepreneurial university is considered as a change factor in societies, the investigation of its mission and creation has gained increasing attention in recent studies. This study identifies the principles of entrepreneurial university through reviewing the literature; furthermore, the output of corporate entrepreneurial activities has been recognized in the universities. The research used narative qualitative method via deep semi-structured interviews. The 15 individuals for the interview were selected out of those authors from university experts who had 10 years of executive experience in the field of entrepreneurship. The final framework of the research was made through content analysis of the interviews. Findings demonstrate that an entrepreneurial university model from the viewpoint of corporate entrepreneurship includes the following elements: learners’ quality, release of scientific findings, absorbing financial resources, research contracts, patents, creating spin-offs, establishing technology parks, entrepreneurial organizational culture, flexible organizational structure, entrepreneurial approach of university professors, macro managing, course contents, and students’ characteristics.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Entrepreneurial University
 • Corporate entrepreneurship
 • Renovation
 • Innovation
 • Entrance to New Businesses
 1. قناعتی، س، کردنائیج، الف، یزدانی، ح (1389). بررسی وضعیت فرهنگ سازمانی کارآفرینانه در دانشگاه تهران. توسعه کارآفرینی دوره 3، شماره 10، صفحه 115-133
 2. قهرمانی، م، خواجه لو، ص، ابوچناری، ع (1390). نقش رهبری تحولی در ارتقای دانشگاه‌ به سازمان کارآفرین (مطالعه موردی: دانشگاه شهید بهشتی). توسعه کارآفرینی. دوره 4، شماره 14، صفحه 185-204
  1. Bettis, R. A., & Hitt, M. A. (1995). The new competitive landscape. Strategic management journal, 16(S1), 7-19.
  2. Clark, B.R., (1998), “Creating Entrepreneurial Universities: Organizational Pathways of Transition”, Oxford Pergamon Press.
  3. Covin, J. G., Slevin, D. P. (1991). "Exploring the Relationship Between Strategic Reactiveness and Entrepreneurial Orientation: The Role of Structure–Style Fit, Journal of Business Venturing 23, p.p. 356-383.
  4. Creswell, J. W. (2005). Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and.
  5. Dill, DD., (1995), “University-industry entrepreneurship: The organization and management of American university technology transfer units”, Higher Education, 29(4), 369-384.
  6. Etzkowitz, H., (2004), “The evolution of the entrepreneurial university”, International Journal of Technology and Globalization, 1(1), 64–77
  7. Etzkowitz, H.; Leydesdorff, L., (2000), “The dynamics of Innovation: From the national systems and “mode2” to a Triple Helix of university-industry-government relation”, Research policy, 20(2), 109-23.
  8. Etzkowitz, H.; Zhou, C., (2008), “Building the Entrepreneurial University: a global perspective”, Science and Public Policy, Vol.35:627-635.
  9. Fast, N. D., & Pratt, S. E. (1981). Individual entrepreneurship and the large corporation. Frontiers of Entrepreneurship Research, 443, 450.
  10. Frank, D. J.; Meyer, J. W., (2007), “University expansion and the knowledge society”, Theory and Society, 36, 287-311.
  11. Fry, F. L. (1993). Entrepreneurship: a planning approach. West Publishing Company.
  12. Guerrero, M.; Kirby, D.A.; Urbano, D., (2006), “A literature review on entrepreneurial university: an institutional approach”,  3rd Conference of Pre-communications to Congresses, Business Economic Department. Autonomous University of Barcelona. Barcelona, June 2006 .
  13. Guerrero, M.; Urbano, D., (2010), “The development of an entrepreneurial university”, The Journal of Technology Transfer, Vol. 37, Number 1.  DOI: 10.1007/s10961-010-9171-x.
  14. Hayton, J. C., & Kelley, D. J. (2006). A competency‐based framework for promoting corporate entrepreneurship. Human Resource Management, 45(3), 407-427.
  15. Hornsby, J.S., Kuratko, D.F. & Zahra, S.A. (2002). “Middle managers’ perception of the internal environment for corporate entrepreneurship: assessing a measurement scale”. Journal of Business Venturing 17, pp 253-273.
  16. Ireland, R. D.; Kuratko, D. F.; Morris, M. H., (2006), “A health audit for corporate entrepreneurship: Innovation at all levels (Part 2)”, Journal of Business Strategy, 27(2), 21—30.
  17. Jacob, M.;  Lundqvist, M.; Hellsmark, H., (2003), “Entrepreneurial transformations in the Swedish University system: the case of Chalmers University of Technology”, Research Policy, 32(9), 1555-1569.
  18. Kuratko, D.; Hadgetts, R., (2001),  “Entrepreneurship: A contemporary approach”, Harcourt College Publishers.
  19. Kuratko, Donald F. ; Hornsby, Jeffrey S.; Shepherd, Dean A. ; Bott, Jennifer P. , (2009), Managers' corporate entrepreneurial actions: Examining perception and position ,Journal of Business Venturing 24 (2009) 236–247.
  20. Leslie, L. L., & Slaughter, S. A. (1997). The development and current status of market mechanisms in United States postsecondary education. Higher Education Policy, 10(3-4), 3-4.
  21. Maidique, M. A., & Hayes, R. H. (1983). The art of high technology management. Division of Research, Graduate School of Business Administration, Harvard University.
  22. O’Shea, R. P.; Allen, T. J.; Morse, K. P., (2005), “Creating the entrepreneurial university: The case of MIT”, Presented at the Academy of Management Conference, Hawaii.
  23. O’Shea, R.P.; Chugh, H.; Allen, T. J., (2008), “Determinants and consequences of university spin-off activity: A conceptual framework”, Journal of Technology Transfer, 33(6), 653–666.
  24. Philpott, K.; Dooley, L.; O’Reilly, C; Lupton, G., (2011), “The entrepreneurial university: Examining the underlying academic tensions”, Technovation, 31, 161-170.
  25. Ropke, J., (1998), “The Entrepreneurial University Innovation, academic knowledge creation and regional development in globalized economy”, Marburg: Phillips-Universität.
  26. Rothaermel, F. T.; Agung, S. D.; Jiang, L., (2007), “University entrepreneurship: A taxonomy of the literature”, Industrial and Corporate Change, 16(4), 691-791.
  27. Salamzadeh, A.; Salamzadeh, Y.; Daraei, M., (2011), “Toward a Systematic Framework for an Entrepreneurial University: A Study in Iranian Context with an IPOO Model”, Global Business and Management Research, 3(1), 30-37.
  28. Stoner, J. A. F., R. Edward Freeman, and Daniel R. Gilbert Jr. "Management (6th edn)." (1995): 49-51.
  29. Strauss, A., & Corbin, J. M. (Eds.). (1998). Grounded theory in practice. SAGE Publications, Incorporated.
  30. Thompson, John,(1999), “The world of the entrepreneur: A new perspective”, Journal of the Workplace Learning: Employee Counseling Today, Vol. 11, N. 6, pp. 4-12.
  31. Van Vught, F. (1999). Innovative Universities. Tertiary Education and Management, 5(4), 347-355.