دوره و شماره: دوره 7، شماره 4 - شماره پیاپی 26، زمستان 1393، صفحه 589-793 
2. آسیب‌شناسی اخلاقی کارآفرینی و توسعة کسب‌وکار: رویکردی پدیدارشناسانه

صفحه 589-611

محمدشریف شریف زاده؛ غلامحسین عبدالله زاده؛ ابوالقاسم عربیون