دوره و شماره: دوره 7، شماره 4 - شماره پیاپی 26، دی 1393، صفحه 589-793