دوره و شماره: دوره 7، شماره 3 - شماره پیاپی 25، آبان 1393، صفحه 389-588