ارزیابی اثربخشی روش آموزش کارآفرینی "سخنران میهمان" (مورد مطالعه: دانشجویان دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی - کمی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، مدیریت کارآفرینی، دانشگاه تهران

3 دانشیار، دانشکدة کارآفرینی، دانشگاه تهران

چکیده

تدریس کارآفرینی که بر رفتار فعلی و قصد آتی فرد برای کارآفرینی تأثیرگذار است، به سبک‌ها و روش‌های مختلفی صورت می‌گیرد. یکی از این روش‌های آموزشی، استفاده از «سخنران مهمان» در کلاس درس است. استفاده از کارآفرینان برای بازگویی تجربیات شکست و پیروزی‌شان می‌تواند به عنوان مورد زنده در تدریس استفاده شود؛ اما باید اثربخشی این روش آموزشی ارزیابی شود. یکی از روش‌های ارزیابی اثربخشی آموزش کارآفرینی، میزان تأثیری است که بر «قصد کارآفرینی» می‌گذارد. در این تحقیق، به منظور ارزیابی اثربخشی روش آموزش کارآفرینی «سخنران میهمان»، با استفاده از روش تحقیق کمّی از نوع آزمایشی در جامعة آماری دانشجویان نیمسال اول کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی دانشگاه تهران، میزان قصد کارآفرینی دانشجویان قبل و بعد از جلسات سخنرانی سه کارآفرین مهمان با استفاده از پرسشنامة استاندارد قصد کارآفرینی کروگر در دو گروه آزمایش (34 نفر) و کنترل (34 نفر) سنجیده شد. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که روش آموزش کارآفرینی «سخنران مهمان» از طریق تأثیر بر متغیرهای مطلوبیت شخصی، خودباوری و باور جمعی باعث ارتقای قصد کارآفرینی دانشجویان می‌شود، در حالی که این روش بر متغیر «هنجارهای اجتماعی» دانشجویان تأثیر معنی‌داری نداشته است. این نتایج به سیاست‌گذاران در تدوین برنامه‌های آموزش کارآفرینی کمک می‌‌‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of effectiveness of “Guest Speaker” teaching method in entrepreneurship students

نویسندگان [English]

  • Zahra Arasti 1
  • Houman Heidari 2
  • Mohammad Hasan Mobaraki 3
1 Associate Professor, Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran, Iran
2 Master of Entrepreneurship Management, University of Tehran, Iran
3 Associate Professor, Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran, Iran
چکیده [English]

Abstract
Training and teaching entrepreneurship are done in variant methods and styles. One of these training methods is "guest speaker”. Having entrepreneurs in class to talk about their success and failures can be used as “live” case, but it is necessary to assess effect of this training method. One way to assess an entrepreneurship teaching method is to evaluate its effect on "entrepreneurial intention". In this study, to evaluate the effectiveness of "guest speaker" in teaching entrepreneurship, a quantitative research has been used in University of Tehran to evaluate entrepreneurial intention of students before and after meetings with guest speaker entrepreneurs. Research findings show that "guest speaker" method for teaching entrepreneurship impact on the variable "personal desirability", "self-efficacy" and "collective-efficacy" that promotes students to act entrepreneurial behavior. These results will help policymakers develop entrepreneurship training programs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurship education
  • Entrepreneurial Intention
  • entrepreneurship teaching methods
  • “Guest Speaker”
  • students
آراستی، زهرا . سعیدبنادکی، سعیده و ایمانی پور، نرگس (1390). "نقش آموزش درس "مبانی کارآفرینی" در قصدکارآفرینی دانشجویان رشته های غیر مدیریت: مطالعة موردی دانشکده های هنر و ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران"، فصلنامةتوسعهکارآفرینی، 4 (14)، 107-124.
Arasti, Zahra, Kiani Mansoreh and Imanipour Narges (2012). A Study of Teaching Methods in Entrepreneurship Education for Graduate students, Higher education studies, 2(1), 1-9.
Ajzen, I. (1991). The theory of planned behaviour. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50(1), 179-211.
Ajzen, I. (2002). Perceived behavioral control, self-efficacy, locus of control, and the theory of planned behavior. Journal of Applied Social Psychology, 4(2), 1-20.
Atkinson, R. (1998). The Life Story Interview (Vol. 2). California: SAGE.
Bird, B. (1988). Implementing entrepreneurial ideas: The case for intention. Academy of Management Review, 6(3), 442–453.
Boyd, N., & Vozikis, G. (1994). The influence of self-efficacy on the development of entrepreneurial intentions and actions. Entrepreneurship Theory and Practice, 5(3), 63-77.
Carrier, C. (2007). Strategies for teaching entrepreneurship: what else beyond lectures, case studies and business plans? In A. Fayolle, Handbook of Research in Entrepreneurship Education, Vol. 3, pp. 143-159. Massachusetts: Edward Elgar Publishing.
Diochon, M., Gasse, Y., Menzies, T. V., & Garand, D. J. (2002). Attitudes And Entrepreneurial Action: Exploring the Link. Manitoba: Administrative Sciences of Canada. pp. 1-11.
Fayolle, A. (2007). Essay on the Nature of Entrepreneurship Education. [Online], Available: http://www.kmu.unisg.ch/rencontres/RENC2006/Topics06/A/Rencontres_2006_Fayolle.pdf
Fayolle, A., Gailly, B., & Lassas-Clerc, N. (2006). Assessing the impact of entrepreneurship education programmes: a new methodology. Journal of European Industrial Training, 30(9), 701-720.
Fayolle, A., Gailly, B., & Lassas-Clerc, N. (2006). Effect and Counter-effect of Entrepreneurship Education and Social Context on Student’s Intentions. Estudios de Economía Aplicada, 24(2), 509-523.
Fayolle, A., Gailly, B. (2008). From craft to science: Teaching models and learning Processes in Entrepreneurship Education. Journal of European Industrial Training, 32(7), 569 – 593.
Gartner, W. B., & Vesper, K. H. (1994). Experiments in EntrepreneurshipEducation: Successes and Failures. Journal of Business Venturing, 9(1), 79-187.
Godsey, M. L. (2010). Entrepreneur Role Models and High School Entrepreneurship Career Choice: Results of a Field Experiment. Small Business Institute Journal, 5, 83-124.
Hills, G. E. (1988). Variation in University Entrepreneurship Education: An Emprical Study of an Evolving Field. Journal of Business Venturing, 3(1), 109-122.
Kolvereid, L. (1997). Entrepreneurship among business graduates: does a major in entrepreneurship make a difference? Journal of European Industrial Training, 21(4), 154–160.
Krueger, N. (2009). Entrepreneurial intentions are dead: long live entrepreneurial intentions. Understanding the Entrepreneurial Mind, 51-72.
Krueger, N., & Carsrud, A. (1993). Entrepreneurship intentions: Applying the theory of planned behaviour. Entrepreneurship & Regional Development, 12(2), 315-330.
Lonappan, J, and Devaraj, K. (2011). Pedagogical Innovations in Teaching Entrepreneurship. In: Eighth AIMS International Conference on Management, January 1-4, 513-518.
Neck, H, M., Greene, P, G. (2011). Entrepreneurship Education: Known Worlds and New Frontiers. Journal of Small Business Management, 49(1), 55–70.
Noel, T. W. (2001). Effects of entrepreneurial education on intent to open a business: an exploratory study. Journal of Entrepreneurship Education, 5(1), 37-43.
Rae, D. (2004). Practical theories form Entrepreneurs' stories: discursive approaches to entrepreneurial learning. Journal of Small Business and Enterprise Development, 11(2), 195–202.
Rae, D., & Carswell, M. (2001). Towards a conceptual understanding of entrepreneurial learning. Journal of Small Business and Enterprise Development, 8(2), 150-158.
Shapero, A. (1975). The displaced, uncomfortable entrepreneur. Psychology Today, 5(2), 83–88.
Shepherd, D. A. (2002). An Intentions-Based Model of Entrepreneurial Teams’ Social Cognition. Entrepreneurship Theory and Practice, 27, 167-185.
Shepherd, D. A. (2004). Educating Entrepreneurship Students About Emotion and Learning From Failure. Academy of Management Learning and Education, 3(3), 274–287.
Solomon, G. (2007). An examination of entrepreneurship education in the United States. Journal of Small Business and Enterprise Development, 14(2), 168-182.
Turker, D., & Selcuk, S. S. (2009). Which factors affect entrepreneurial intention of university students? Journal of European Industrial Training, 33(2), 142-159.
Varela, R., & Jimenez, J. E. (2001). the effect of entrepreneurship education in the universities of Cali. Bobson Conference. 5. Frontiers of Entrepreneurship Research.
Wilson, F. K. (2007). Gender, Entrepreneurial Self-Efficacy, and Entrepreneurial Career Intentions: Implications for Entrepreneurship Education. Entrepreneurship Theory and Practice, 3, 387-406.