تأثیر توانمندی ‌‌روان‌شناختی بر ایفای نقش‌های کارآفرینی سازمانی در ایران و دانمارک (شواهدی مبتنی بر نتایج داده‌های دید‌بان جهانی 2011)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی - کمی

نویسندگان

1 استادیار دانشکدة کارآفرینی، دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد کارآفرینی، دانشگاه تهران

چکیده

هدف این پژوهش بررسی اثرگذاری توانمندی‌ روان‌شناختی بر ایفای نقش‌های کارآفرینی سازمانی است تا از این رهیافت جایگاه توانمندی ‌روان‌شناختی در سازمان‌ها با هدف کارآفرینی سازمانی مشخص شود. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و روش گردآوری اطلاعات آن توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعة آماری (جمعیت بزرگسال 18-64 ساله) با توجه به استفاده از داده‌های ثانویه در این پژوهش، شرکت‌ها و یا سازمان‌های مشارکت‌کننده در کشور ایران و دانمارک در برنامة پژوهشی GEM سال 2011 هستند. در مجموع جامعة آماری این تحقیق 5360 نفر است و پس از فیلترکردن داده‌ها، تعداد 509 نفر از کارآفرینان سازمانی بررسی شد. روش گردآوری داده‌ها، مصاحبة ساختاریافته است. تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش با استفاده از نرم‌افزار SPSS و LISRّEL انجام شده است. یافته‌های پژوهش بیانگر تأثیر مثبت توانمندی‌ روان‌شناختی (شامل تأثیرگذاری، اهمیت ‌کاری، استقلال ‌کاری و شایستگی) بر ایفای نقش‌های کارآفرینی سازمانی است. البته شایستگی کارآفرینانة تعدیل‌گر رابطة بین توانمندی ‌روان‌شناختی و ایفای نقش‌های کارآفرینی سازمانی است و متغیرهای فرهنگ، سن، جنسیت و تحصیلات به عنوان متغیرهای کنترلی در مدل به ‌کار گرفته شده‌اند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of psychological empowerment on the corporate entrepreneurship in Iran and Denmark; Based on 2011 GEM data

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Zali 1
  • Sahar Rajaie 2
  • Mohammad Hossein Moezzoddin 2
  • Sepideh Ghotbi 2
1 Assistant Professor, University of Tehran, Iran
2 Master of Entrepreneurship, University of Tehran, Iran
چکیده [English]

Corporate entrepreneurship is a process of discovery, evaluation and exploitation of new business opportunities within a company or organization to create new products and services. Therefore, the staff psychological empowerment is one of the most important concerns for successful organizations. This study can be considered an applied research based on its goal and data collection is descriptive. The statistical population of this research was composed of 5360 people from Irannian and Danish firms. Finally, the sample of this research consisted of 509 corporate entrepreneurs in the year 2011 based on the GEM in the two countries of Iran and Denmark with corresponding factors and innovation-driven economies. Method collection is structured interview. The results have shown that the psychological empowerment including influence, meaning, self-determination and competency has a positive effect on corporate entrepreneurial roles and also entrepreneurial competency moderates the relationship between psychologicalempowerment and corporate entrepreneurial roles. Culture, age, gender and education are discussed as control variables in this model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corporate entrepreneurship
  • entrepreneurial competency
  • Psychological Empowerment
کردنائیج، اسدا...، زالی، محمدرضا،هومن،حیدرعلی،شمس،شهاب الدین. (1386)،  ابزار سنجش ویژگی های شخصیتی کارافرینان ایرانی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
زالی، محمدرضا (1390)، "به سوی نظریه رهبری وضعی کارآفرینانه"، فصلنامه توسعه کارآفرینی، دوره 9، شماره دوازدهم، 45-64.
فلاحتی، مهدی (1385)، "بررسی رابطه بین عوامل روانشناختی توانمندسازی و کارآفرینی سازمانی کارشناسان ادارات تربیت بدنی دانشگاه‌های تهران"، مجله پژوهش در علوم ورزشی، دوره 4، شماره شصت و هفتم، 79-67.
نوروزی،  مجتبی (1384)، بررسیارتباطمیانعواملروانشناختیتوانمندسازیکارکنانباعملکردسازمانیدرشعببانکملتشهرتهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
 
Antoncic, B., & Hisrich, R.D. )2004(. “Corporate entrepreneurship contingencies and organizational wealth creation”. Journal of Management Development, 23(6), 518–550.
Appelbaum, Steven H., & Hongger Karen (1998). ”Empowerment: a Contrasting Overview of Organizations in General and Nursing in Particular – an Examination of Organizational Factors, Managerial Behaviors, Jobdesign and Structural Power”. Journal of Empowerment in Organization, 2( 5), 121-150.
Aldrich, H., & Martinez (2002).“Organizations evolving”.Journal of Thousand Oaks, CA,6( 2), 29-50.
 Bandura, Albert (1997). “Self-efficacy: The exercise of control”. Journal of New York: W. H. Freeman, 4( 2), 56-77.
Bird,B.(1995).”Toward a Theory of Entrepreneurial Competency”.Advances inEntrepreneurship, Firm Emergence, and Growth, JAI Press, 2(7), 51-72.
Bosma, Stam, & Wennekers (2011).” Intrapreneurship versus independent entrepreneurship: A cross-national analysis of individual entrepreneurial behavior”, Utrecht School of Economics,3(6), 1-32.
Burgelman, Robert A. (1983). “A Process Model of Internal Corporate Venturing in the Diversified Major Firm”, Administrative Science Quarterly, 28(5), 223-244.
Chin, W. W. (1998). “The partial least squares approach for structural equation modeling”, Modern methods for business research ,22(8), 295–236.
Covin, J. G., & Slevin, D. P.(1991).“A conceptual model of entrepreneurship as firm behavior”, ErurepreneurshipTheory & Practice, 16(3),167-195.
Corbett, AC (2007). “Learning asymmetries and the discovery of entrepreneurial opportunities”. Journal of Business Venturing, 22(1), 97–118.
Corwall, J. R.,& Perlman, B. (1990). “Organizational entrepreneurship”. Journal of Homewood, IL, 22(3), 221–258.
Dess, G. G., Ireland, R. D., Zahra, S. A., Floyd, S. W., Janney, J. J., & Lane, P. J. (2003). “Emerging Issues in Corporate Entrepreneurship”, Journal of Management , 29(3), 351–378.
Gagne, M., & Deci, E. L. (2005). “Self-determination theory and work motivation”. Journal of Organizational Behavior, 26(2), 331–362.
Garavan, T. N. & O’Cinneide, B. (1994) . “Entrepreneurship Education and Training Programmes: A Review and Evaluation”, Journal of European Industrial Training , 18(8), 3-12.
Hulland,J. S. (1999). "Use of partial least squares (PLS) in strategic management research:A review of four recent studies".Strategic Management Journal,20(4), 195–204.
Iacobucci,D.,& Rosa. P. (2010). ”The growth of business groups by habitual entrepreneurs: the role of entrepreneurial teams”, Entrepreneurship Theory & Practice, 34(2), 351-377.
Krueger, N.F. & Brazeal, D.V. (1994).” Entrepreneurial potential and potential entrepreneurs”, Entrepreneurship Theory & Practice, 18(3), 91-104.
Kuratko, D.F., Morris, M.H., & Covin, J.C. (2011).” Corporate Innovation and entrepreneurship”. Journal South Western Canada, 11(6), 111-135.
Mishra, A. k., & Spritzer, G. M. (1998).” Explaining how Survivors Respond to Downsizing: The Role of Trust, Empowerment, Justice and Work Redesign”. Academy of management review, 4(2), 567-588.
Morris, M.H., Kuratko, D.F. & Jeffrey G. (2011). “Corporate Entrepreneurship & Innovation” , Journal of Cengage/South-Western, 27(6), 68-88.
Pearce, J.A., Kramer, R.B. & Robbins, D.K., (1997).” The Impact of Grand Strategy and Planning Formality on Financial Performance”, Strategic Management Journal, 8(5), 125-134.
Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). “Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being”. American Psychologist, 55(3), 68-78.
Ricketts, K. G. (2009). “Leadership vs. Management. Community and Leadership Development”,  University of kentucky college of agriculture, Lexington, 3(4), 40-56 .
Solomon, Michael R.)2002(. “O comportamento do consumidor: comprando,  possuindo e sendo”. Journal of Porto Alegre,7(4),37-55.
Spreitzer, G.M.,& Gretchen, M. (1995). “Psychological Empowerment in the Workplace: Dimensions, Measurement and Validation”; The Academy of Management Journal, 38 (5), 1442-1465.
Spritzer, G.M., kizilos,M.A.,& Nason,S.W.A. (1997). “dimensional analysis of the relationship between psychological empowerment and effectiveness, satisfaction, and strain”. Journal of management, 23(5), 679-704.
Spreitzer, Gretchen M., Nobel, Deborah, Mishra, Aneil, & Cooke, William.  (1999). “Predicting process improvement team performance in an automotive firm:  Explicating the roles of trust and empowerment”,  Research on Groups and Teams, 2(6), 71-92.
Spreitzer, Gretchen M., De Janesz, Suzanne,& Quinn, Robert E.  (1999).  “Empowered to lead: The role of psychological empowerment in leadership”,  Journal of Organizational Behavior, 20(5), 511-526.
Thomas, W. & Velthouse, A. (1990).“Cognitive Elements of Empowerment: An Interpretive Model of Intrinsic Task Motivation”, Academy ofManagement Journal, 15( 4), 666-681.
Turnberry I. (2006),“Alliances in High Technology Industries,” Industrial Biotechnology Association meeting, 11(4),65-77.
Venkataraman S.  & Van de Ven A H.(1998). “Hostile Environmental Jolts, Transaction Sets, and New Business Development,” Journal of Business Venturing. 13( 3) , 231-255.
Whetten, D.A. and Cameron K.S.(1998), “Developing Management Skoll”, Journal of Reading, MA, Addison-Wesley, 81(7),132-156.
Zahra, S. (1991). “Predictors and financial outcomes of corporate entrepreneurship: An exploratory study”, Journal of Business Venturing, 14(4), 451-478.
Zahra, S., & Covin, J. (1995). “Contextual influences on the corporate entrepreneurship-performance relationship: A longitudinal analysis”, Journal of Business Venturing, 10(3), 43-58.
Zali,MR.., Bastian, B L. & Qureshi, Sh. (2013). “Promoting innovation in the MENA region: the role of social norms and individual factors in entrepreneurial networks”.Int. J. Business and Globalisation, 11(4), 413-426.