مدلسازی ارزیابی عملکرد مدیریت شهری در بسترسازی برای کارآفرینی با استفاده از منطق فازی (مورد مطالعه: شهر اردبیل)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی - کمی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه محقق اردبیلی

2 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه محقق ردبیلی

چکیده

در مقالة حاضر، مؤلفه‌های مطرح در سطح‌بندی عملکرد مدیریت شهری اردبیل، در دو محور 1. توانمندسازی و پشتیبانی از کارآفرینان (با 10 مؤلفه) و 2. تدارک محیط مناسب برای کارآفرینی (با 6 مؤلفه) طبقه‌بندی و با استفاده از تکنیک مقایسة چندگانه، تعیین وزن شده‌اند. جامعة آماری تحقیق شامل کارشناسان سازمان‌های عامل در عرصة مدیریت شهری و کارآفرینان برتر محلی هستند. تدوین صورت وضعیت سطح عملکرد در هریک از مؤلفه و نیز طرح سیستم استنتاج فازی در سطح‌بندی عملکرد مدیریت شهری در هریک از محورها، بخش دیگری از تحقیق است. با توجه به آنکه معادل غیر فازی از نمرات مربوط به وضعیت موجود در محورهای یادشده و مجموع عملکرد که بیانگر شرایط تقریباً پایین در مقیاس زبانی هفت‌گانه است، می‌توان گفت که عملکرد مدیریت شهری وضعیت مناسبی ندارد. همچنین با توجه به آنکه سقف نمرة غیر فازی کسب‌شده در هیچ‌یک از مؤلفه‌ها از نمرة 477/0 تجاوز نکرده است، ضرورت اقدامات و پروژه‌های عملیاتی‌شده در هریک از مؤلفه‌ها اجتناب‌ناپذیر است (به‌ویژه در مؤلفه‌های سوم، چهارم، هفتم و هشتم از محور اول و مؤلفه‌های اول، دوم و چهارم از محور دوم که با نمرة پایین‌تر وضعیت همراه‌اند). 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modeling to assess the performance of urban management in the preparation of the ground for entrepreneurship using fuzzy logic (Case Study: Ardabil city)

نویسندگان [English]

  • Ata Ghaffari Gilandeh 1
  • Behnush Afruz 2
1 Assistant Professor, University of Mohaghegh Ardabili, Iran
2 MA of Geography and Urban Planning, University of Mohaghegh Ardabili, Iran
چکیده [English]

In this article, the factors considered in the evaluating performance of urban management in Ardabil are classified in two axes: 1. enabling and supporting entrepreneurs (with 10 components) and 2. providing the appropriate environment for entrepreneurs (with 6 components) and their importance are determined using the technique of multiple comparisons. The statistical population in this study are consisting of experts from organizations involved in urban management and superior local entrepreneurs. Formulation of the situation in each component (based on fuzzy membership function) and designing fuzzy inference system for determine the level of performance of urban management performance based on the situation of each component was another part of the research process. Due to the non-fuzzy equivalence values of current status  in the noted axes ,and  in the total performance, Urban management functions in the linguistic seven-item scale is fairly low showing the performance is not good. Also, by considering that top obtained non-fuzzy values has not exceed beyond 0.477 in none of components, so performing basic operational activities in each one of components is unavoidable (especially in third, fourth, seventh and eighth component of first axes as well as first, second, and fourth component of second axes that have been marked with lowest values).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ardabil
  • Fuzzy logic
  • urban entrepreneurship
  • Urban Management
-         احمد پور داریانی، محمود(1378)، کارآفرینی( تعاریف، نظریات، الگوها )، چاپ هفتم، تهران، انتشارات پردیس 57.
-         ایمانی پور ، نرگس ؛ کنعانی ، مهدی (1386) ، "مدلسازی ساختار حمایت از توسعه کارآفرینی شهری در تهران (مبتنی بر الگوبرداری ژنریک) "، اولین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور ، تهران ، 26-1 .
-         حسنی مقدم ، صادق ؛ رضایی مقدم، علی ؛ یوسف پور ، وحید ؛ عبدالهی ، سمیه (1391) . "ارائه یک مدل مفهومی ازتوسعه کارآفرینی در بستر مدیریت شهری" ، چهارمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری ، تهران ، 16-1 .  
-         ملک پور ، علی ، علی احمدی ، امید (1390) ، شهروتکاپویکارآفرینی: زمینهها،موانع،راهکارهاوفرصتهایتوسعهکارآفرینی ، انتشارات جامعه و فرهنگ .
-         خواجه­ئیان، داتیس(بی تا)، " نقش مدیرت شهری در بسترسازی برای توسعه کارآفرینی"، قابل دسترس در  http://anjoman.urbanity.ir .
-         خنیفر، حسین؛ وکیلی، فردین(1387)، "رابطه بین نوع ساختار سازمانی و کارآفرینی سازمانی و اقتصادی در شرکت­های اقتصادی کوچک و متوسط"، مجله توسعه کارآفرینی، سال اول، شماره 2، 55-35 .
-         رضویان ، محمد تقی (1381)، مدیریت عمران شهری، چاپ اول، تهران، انتشارات پیوند نو.
-         سعیدنیا، احمد(1379)، مدیریتشهری،چاپ اول، سازمان شهرداری­های کشور، تهران.
-         صفری، حسین. فرازمند، عماد. خوش‌سیما، غلامرضا. محمدیان، ایوب. حاکی، کاظم. مصلحی، عادل. حسینی، فرشید (1382). بررسی مراحل لازم برای تحقق دولت الکترونیکی در وزارت بازرگانی، تهران ، موسسه مطالعات و پژوهش­های بازرگانی .
-         صرافی، مظفر(1379)، "مفهوم مبانی و چالش­های مدیریت شهری"، فصلنامهمدیریت شهری،سازمانشهرداری­هاودهیاری­هایکشور، انتشارات سازمان شهرداریهای کشور، شماره 2، 81-68 .
-         غفاری گیلانده ، عطا (1386)، ساماندهی نظام تجاری شهر و ارائه الگوی مناسب، رساله دوره دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، تهران ، دانشگاه تربیت مدرس .
-         قوامی، هادی؛ لطفعلی پور، محمدرضا ( 1387)، "بررسی عوامل مؤثر بر انتخاب کارآفرینی در مقایسه با اشتغال دستمزدی دانش آموختان:مطالعه موردی دانشگاه فردوسی مشهد"، مجله دانش و توسعه، سال پانزدهم، شماره 24، 20-1 .
-         کاظمیان، غلامرضا؛ سعیدی رضوانی ، نوید (1380)، امکان سنجی واگذاری وظایف جدید به شهرداری‏ها، جلد اول: مبانی نظری و تجارب جهانی ، انتشارات سازمان شهرداریها‏.
-         کنعانی ، مهدی (1386) ، "مراکز رشد کارآفرینان شهری ، طرحی نو در توسعه اقتصاد شهری" ، نشریه رویش ، شماره 12 .
-         مالچسفکی، یاچک (1390)،  سامانه اطلاعات جغرافیایی و تحلیل تصمیم چند معیاری، ترجمه اکبر پرهیزکار و عطا غفاری گیلانده، چاپ دوم ، تهران، انتشارات سمت.
-         مزینی، منوچهر(1378)، بررسی ساختار مدیریت شهری در ایران، چاپ اول، تهران، نشر مرکز مطالعات برنامه ریزی شهری.
-         مقیمی، سید محمد (1383)، کارآفرینی در نهادهای جامعه مدنی:پژوهشی در سازمان­های غیر دولتی NGOS)) ایران،چاپ اول، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
-          Caruana, A., Ewing, M., & Ramaseshan, B. (2002). “Effects of some environmental challenges and centralization on the entrepreneurial orientation and performance of public sector entities”, The Service Industries Management Journal, 22(2), 43-58.
-          Jianghuai, z., zhining, H. & Jialing, W. (2009). “Entrepreneurship and innovation: The case of Yangtze River Delta in China “ , Journal of Chinese Entrepreneurship. Vol: 1. Issue : 2 , 85 – 102.
-          Klein Woolthuis, R . Hooimeijer,F. Bossink,B. Mulder,G. & Brouwer,J. (2013).”Institutional entrepreneurship in sustainable urban development: Dutch successes as inspiration for transformation”. Journal of Cleaner Production  ,Volume 50, Pages 91–100 .