بررسی تأثیر هوش عاطفی بر شایستگی‌های کارآفرینانة دانشجویان رشته‌های کشاورزی (مورد مطالعه: دانشگاه زنجان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی - کمی

نویسندگان

1 استادیار دانشکدة کشاورزی، دانشگاه زنجان

2 دانشیار دانشکدة کشاورزی، دانشگاه زنجان

3 کارشناس ارشد دانشکدة کشاورزی، دانشگاه زنجان

چکیده

هدف اصلی این تحقیق بررسی تأثیر هوش عاطفی بر شایستگی‌های کارآفرینانة دانشجویان رشته‌های کشاورزی در دانشگاه زنجان است. تحقیق حاضر از نظر هدف جزو تحقیقات کاربردی و از نظر نحوة گردآوری داده‌ها، جزو تحقیقات توصیفی و از نوع همبستگی به شمار می‌رود. جامعة آماری تحقیق شامل 366 نفر از دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکدة کشاورزی دانشگاه زنجان است که با توجه به جدول کرجسی و مورگان، 280 نفر از آنان از طریق روش نمونه‌گیری طبقه‌ای با انتساب متناسب انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامة استاندارد استفاده شد. روایی محتوایی پرسشنامه با نظر اعضای هیئت علمی دانشگاه زنجان تأیید شد. برای تعیین قابلیت اعتماد ابزار تحقیق، پیش‌آزمون انجام شد که مقدار آلفای کرونباخ محاسبه‌شده برای مقیاس‌های اصلی پرسشنامه در حد مناسب در دامنه بین 706/0 تا 872/0 بود. داده‌های گردآوری‌شده با استفاده از تکنیک چند‌متغیرة مدلسازی معادلات ساختاری، پردازش شدند. نتایج تحقیق بیانگر آن بود که بیشتر پاسخگویان مورد مطالعه از نظر سطح هوش عاطفی و شایستگی‌های کارآفرینانه در سطوح پایین و متوسط قرار دارند. همچنین بر اساس نتایج تحقیق مشخص شد که هوش عاطفی و مؤلفه‌های آن شامل مهارت‌های درون‌فردی، مهارت‌های بین فردی، سازگاری، مدیریت استرس و خودانگیزی، حدود 35 درصد از واریانس شایستگی‌های کارآفرینانه را تبیین می‌کنند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of emotional intelligence on students’ entrepreneurship competencies in agricultural majors (Case Study: University of Zanjan)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Badsar 1
  • Rohollah Rezaei 2
  • Nafiseh Salahi Moghadam 3
1 Assistant Professor, University of Zanjan, Iran
2 Associate professor, University of Zanjan, Iran
3 MSc Graduate, University of Zanjan, Iran
چکیده [English]

The main purpose of this study was to investigate the effect of emotional intelligence on students’ entrepreneurship competencies in agricultural majors of University of Zanjan. This study in terms of purpose is considered as an applied research and in terms of data collection is considered as a descriptive and correlation type study. The population of study was including 366 M.Sc. students in agricultural faculty of University of Zanjan. According to Krejcie and Morgan table, a sample size of 280 was selected using a stratified random sampling method (n=280). The standard questionnaire was used to collect the data. The content validity of the questionnaire was confirmed by a panel of faculty members in University of Zanjan. A pilot study was conducted to establish reliability of the instrument. Cronbach’s alpha coefficients for the main scales of questionnaire were at appropriate level (0.706 to 0.872). The data analyzed using Structural Equation Modeling (SEM) multivariate technique. The results showed that the most of respondents were at low and moderate levels in terms of emotional intelligence and entrepreneurship competencies. Also, the results indicated that emotional intelligence and its components including interpersonal skills, intrapersonal skills, adaptability, change management and self-motivation were explained about 35 percent of variances of entrepreneurship competencies. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • agricultural education
  • Emotional intelligence
  • entrepreneurship competencies
احمدپور داریانی، محمود و مقیمی، محمد (1385). مبانی کارآفرینی. تهران: نشر فر اندیش.
عباس­پور اسفدن، قنبر، چراغعلی، محمدحسن و رحمانی، محمد (1389). شناخت و مطالعه رابطه هوش هیجانی و کارآفرینی مدیران صنایع لاستیک و پلاستیک شهر تهران. پژوهشنامه اقتصاد کسب و کار، 1 (2)، صص 27- 34.
فاطمی، محسن (1385). هوش هیجانی (چاپ اول). تهران: انتشارات سارگل.
کردنائیج، اسداله، زالی، محمدرضا، هومن، حیدرعلی و شمس، شهاب­الدین (1386). ابزار سنجش ویژگی­های شخصیتی کارآفرینان ایرانی. تهران: نشر دانشگاه تربیت مدرس.
کرمی، ابوالفضل، بهرامی، فرامرز و مقصودی، جعفر (1384). هوش هیجانی، حلقه گمشده کارآفرینی. فصلنامه رشد، 3 (12)، صص 39- 52.
کمالیان، امین­رضا و فاضل، امیر (1390). بررسی رابطه هوش هیجانی و میزان کارآفرینی دانشجویان (مورد مطالعه: دانشگاه سیستان و بلوچستان). فصلنامه توسعه کارآفرینی، 3 (11)، صص 127- 146.
مصطفایی، علی (1388). بررسی رابطه هوش عاطفی با کارآفرینی دانشجویاندانشگاه پیام نور شهرستان سردشت. طرح پژوهشی، دانشگاه پیام نور، شهرستان سردشت، استان آذربایجان غربی.
مقصودی، جعفر (1384). بررسی و مقایسه ویژگی­های شخصیتی و روان­شناختی کارآفرینان تهرانی با افراد عادی. پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روان­شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی.
مقصودی، فاطمه و نگهداری، سمیه (1391). مطالعه­ای درباره سهم هر یک از مولفه­های هوش هیجانی در رابطه با کارآفرینی در بین دانش­آموختگان رشته­های مدیریت پیام نور. مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب‌وکارهای دانش بنیان، بابلسر، 23 آبان­ماه 1391، صص 1- 11.
10. ملایی، عین اله، آسایش، حمید، تقوی کیش، بهزاد و قربانی، مصطفی (1390). تفاوت جنسیتی و هوش هیجانی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گلستان. مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی بویه گرگان، 8 (2)، صص 30- 34.
11. یداللهی فارسی، جهانگیر (1384). نقش جدید دانشگاه­ها: توسعه قابلیت­های کارآفرینی. مجموعه مقالات دومین همایش اشتغال و نظام آموزش عالی کشور، تهران، 27 و 28 اردیبهشت ماه 1384، صص 92- 114.
 Ahmetoglu, G., Leutner, F., and Chamorro-Premuzic, T. (2011). EQ-nomics: Understanding the relationship between individual differences in trait emotional intelligence and entrepreneurship. Personality and individual differences, 51(8), pp. 1028-1033.
Alvarez, S. A. and Barney, J. B. (2007). The entrepreneurial theory of the firm. Journal of Management Studies, 44, pp. 1057- 1063.
Amabile, T., Barsade, S., Mueller, J. and Staw, B. (2005). Affect and creativity at work. Administrative Science Quarterly, 5 (50), pp. 367- 403.
Baker, T. and Nelson, R. E. (2005). Creating something from nothing: Resource construction through entrepreneurial bricolage. Administrative Science Quarterly, 50, pp. 329- 66.
Bandura, A. (2001). Social Cognitive theory of mass communication. Media Psychology, 3 (3), pp. 265- 299.
Bar-On, R. (2006). The Bar-On model of emotional-social intelligence (ESI). Psicothema, 18 (l), pp. 13- 25.
Bhave, M. P. (1994). A process model of entrepreneurial venture creation. Journal of Business Venturing, 9, pp. 223- 242.
Erin, M. (2012). An emotional business: The role of emotional intelligence in entrepreneurial success. Ph.D. Dissertation, Department of Management, University of North Texas.
Gangadharappa, H., Pramod, K., and Shiva, K. (2007). Gastric floating drug delivery systems: A review. Indian J. Pharm. Ed. Res., 41, pp. 295- 305.
21. Goleman, D. (2000). Leadership that gets results. Harvard Business Review, 78(2), pp. 78–90.
22. Jordan, P. J., Ashkanasy, N. M., Ha¨rtel, C. E. J., and Hooper, G. S. (2002). Workgroup emotional intelligence: Scale development and relationship to team process effectiveness and goal focus. Human Resource Management Review, 12, pp. 195- 214.
Kets De Vries, M. F. R. (1977). The entrepreneurial personality: A person at the crossroads. Journal of Management Studies, 14(1), 34-57.
Khalifi, A. and Nasimifar, H. (2014). A study of emotional intelligence components as predictors of entrepreneurship in students of Shahid Chamran University. Journal of Novel Applied Sciences, 3 (1), 1- 4.
Leutner, F., Ahmetoglu, G., Akhtar, A. and Chamorro-Premuzi, T. (2014). The relationship between the entrepreneurial personality and the Big Five personality traits. Personality and Individual Differences, 63, pp. 58-63.
Man, T., Lau, T. and Chan, K. (2002). The competitiveness of small and medium enterprises: A conceptualization with focus on entrepreneurial competencies. Journal of Business Venturing, pp. 17 (1), 123- 142.
27. Mayer, J. D., Salovey, P. and Caruso, D. R. (2004). Emotional intelligence: Theory, findings, and implications. Psychological Inquiry, 15, pp.197- 215.
28. Mayer, J., Salovey, P. and Caruso, D. (2008). Emotional intelligence: New ability or eclectic traits? American Psychologist, 6 (63), pp. 503- 517.
29. McClelland, D. C. (1961). The achieving society. Free Press, New York.
Mitchelmore, S., and Rowley, J. (2010). Entrepreneurial competencies: a literature review and development agenda. International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, 16 (2), pp. 92-111.
Moghimi, M. (2007). Corporate entrepreneurship: Obstacles and Alternatives (The Case of Industrial Corporations in Iran). Journal of Entrepreneurship Research, 1 (2), pp. 87- 119.
32. Nafukho, F. M. (2009). Emotional intelligence and performance: Need for additional empirical evidence. Advances in Developing Human Resources, 11(6), pp. 671-689.
33. Osborn, A. F. (1963). Applied imagination. New York, Charles Scribners.
Pachulia, G. and Henderson, A. (2009).The relationship between emotional intelligence and entrepreneurial orientation. Master Thesis within Business Administration, JÖNKÖPING International Business School, JÖNKÖPING University.
Pradhan, R. and Nath, P. (2012). Perception of Entrepreneurial Orientation and Emotional Intelligence a Study on India’s Future Techno-Managers. Global Business Review, 13 (1), pp. 89- 108.
Rasmussen, E., Mosey, S., and Wright, M. (2011). The evolution of entrepreneurial competencies: A longitudinal study of university spin‐off venture emergence. Journal of Management Studies, 48(6), pp. 1314-1345.
37. Rotter, J. B. (1966). Generalized expectancies for internal versus external control of reinforcement. Psychological monographs: General and applied, 80 (1), 1- 28.
Salovey, P. and Mayer, J. (1990). Emotional intelligence. Imagination, Cognition, and Personality, 9 (3), pp. 185- 211.
Sanchez-Garcia, J. C. (2013). The Impact of an entrepreneurship education program on entrepreneurial competencies and intention. Journal of Small Business Management, 51 (3), pp. 447-465.
Sarasvathy, S. D. (2001). Causation and effectuation: Toward a theoretical shift from economic inevitability to entrepreneurial contingency. Academy of Management Review, 26, pp. 243–263.
Tsaousis, I. and Nikolaou, I. (2005). Exploring the relationship of emotional intelligence with physical and psychological health functioning. Stress and Health, 21 (2), pp. 77- 86.
42. Vesper, K. (1980). New venture strategies. USA, Prentice Hall Inc. Englewood Cliffs.
43. Walter, F., Cole, M. S., and Humphrey, R. H. (2011). Emotional intelligence: sine qua non of leadership or folderol? The Academy of Management Perspectives, 25(1), pp. 45-59.