دوره و شماره: دوره 7، شماره 1 - شماره پیاپی 23، بهار 1393، صفحه 1-190 
3. طراحی مدل مفهومی کارآفرینی استراتژیک بر مبنای رویکرد پیکره‌بندی

صفحه 37-55

سید مصطفی رضوی؛ محمود احمدپور داریانی؛ سلطانعلی شهریاری


6. شناسایی فرصت‌های کسب وکار (کارآفرینانه) در صنعت ورزش با رویکرد فناوری اطلاعات

صفحه 95-112

رضا محمدکاظمی؛ رضا زعفریان؛ عباس خدایاری؛ سید مهران جوادی‌نیا