شناسایی رابطه سرریز دانش و عملکرد نوآورانه کسب وکارهای دانش‌بنیان فعال در حوزه فناوری اطلاعات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی - کمی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد کارآفرینی، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران

چکیده

شرکت­ها برای ارتقای فعالیت­های نوآورانة خود در فعالیت­های یادگیرانه سرمایه­گذاری می­کنند. این یادگیری می­تواند به صورت درونی یا بیرونی صورت گیرد. جریان دانش بین بازیگران اصلی یکی از عوامل یادگیری بیرونی است. جریان ناخواستة دانش بین شرکت­ها بدون جبران مالی یا کمتر از ارزش واقعی آن را پدیدة سرریز دانش می‌نامند. با توجه به روایت­های گوناگونی که از رابطة این نوع جریان دانش و عملکرد نوآورانة شرکت­ها می­شود این مقاله بر آن است که رابطة مکانیزم­های سرریز دانش را به عنوان متغیر مستقل و عملکرد نوآورانة شرکت­های دانش‌بنیان را به عنوان متغیر وابسته مورد بررسی قرار دهد. بدین منظور پژوهش حاضر با استفاده از روش تحقیق کمی و ابزار پرسشنامه برای گردآوری اطلاعات از مدیران اجرایی و کارشناسان ارشد فنی 66 شرکت فعال در صنعت فناوری اطلاعات مستقر در پارک­های علم و فناوری شهر تهران انجام شد. نتایج حاصل از تحلیل داده­ها از طریق نرم­افزارهای SPSS و Smart PLS و با استفاده از مدل­یابی معادلات ساختاری نشان می­دهد که سرریز دانش از طریق جابه­جایی نیروی کار متخصص، ایجاد شرکت­های زایشی و تعاملات غیر رسمی کارکنان با یکدیگر به طور معناداری بر عملکرد نوآورانة تکنولوژیک و سازمانی کسب­وکارهای دانش‌بنیان یادشده تأثیر مثبت دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effects of Knowledge Spillover on Innovative Performance of Knowledge Intensive Firms in IT Sector

نویسندگان [English]

  • Kambiz Talebi 1
  • Hesam Salehi 2
1 Associate Professor, Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran, Iran
2 MA., Entrepreneurship Faculty, University of Tehran, Iran
چکیده [English]

Firms invest in their learning activities to improve their innovative efforts. These kinds of activities are either internal or external. Knowledge which Flows among local actors is one of the external learning factors. Spontaneous knowledge flows among firms without any compensation or with compensation less than the real value is called knowledge spillover. This paper analyzes the effect of knowledge spillover as an independent variable on innovative performance of knowledge intensive firms as a dependent variable. To this end, this qualitative research is conducted using a questionnaire. Data is collected from executives and experts of 66 firms in IT industry located in science and technology parks of Tehran. The results analyzed using SPSS and Smart PLS software and Structural Equations Modeling indicated that knowledge spillover, through labor mobility, informal Interaction and spinoff companies, has a significant positive impact on innovative performance of IT firms based in science and technology parks of Tehran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Innovative performance
  • Knowledge spillover
  • Knowledge flow
  • Knowledge transaction
  • Knowledge intensive firm
  • science and technology parks