رابطه میان نیاز به شناخت، خودکارآمدی آموزشی و انگیزه یادگیری/انگیزة آموزشی، با انتقال آموزش در میان کارآموزان مرکز کارآفرینی دانشگاه اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی - کمی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد روان شناسی صنعتی و سازمانی، دانشگاه اصفهان

2 دانشیار گروه روان شناسی دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی

3 استاد گروه روان شناسی دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی

4 استادیار گروه روان شناسی دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی

چکیده

آموزش کارآفرینی از مهم­ترین برنامه­های آموزشی غیر رسمی است که در بسیاری از مراکز آموزشی در حال انجام است. هدف از این پژوهش بررسی رابطۀ نیاز به شناخت، خودکارآمدی آموزشی و انگیزة یادگیری/انگیزة آموزشی با انتقال آموزش است. طرح پژوهش از نوع همبستگی است و تعداد 164 نفر از کارآموزان مرکز کارآفرینی دانشگاه اصفهان در دو مرحلة پیش­آموزشی و پس­آموزشی مورد سنجیده شدند. پرسشنامه­های مرحلة پیش­آموزشی عبارت بودند از: مقیاس نیاز به شناخت کاسیوپو، پتی و کائو (1984)، مقیاس خودکارآمدی پیش­آموزشی کوئینونز (1995) و پرسشنامة انگیزة یادگیری نو و ویلک (1993). پرسشنامه­های مرحلۀ پس­آموزشی تحقیق عبارت بودند از: پرسشنامۀ خودکارآمدی پس­آموزشی براون (1999) و پرسشنامۀ محقق­ساختۀ انتقال آموزش. برای تحلیل داده­ها از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون گام­به­گام استفاده شد. یافته­ها نشان داد که بین همة متغیرهای تحقیق و انتقال آموزش روابط مثبت معناداری وجود دارد؛ به علاوه نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون گام­به­گام نشان داد که دو متغیر نیاز به شناخت و خودکارآمدی پس­آموزشی توان پیش­بینی انتقال آموزش را دارند. با عنایت به این موضوع که سازه­های نیاز به شناخت و خودکارآمدی پس­آموزشی از طریق آموزش قابل ارتقا هستند، می­توان انتظار داشت که با طراحی برنامه­های آموزشی بر مبنای این دو متغیر انتقال آموزش به عملکرد نیز افزایش یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Need for Cognition, Training Self-Efficacy, LearningTraining Motivation and Training Transfer in Trainees of Entrepreneurship Center of University of Esfahan

نویسندگان [English]

  • Farzaneh Dabashi 1
  • Hamid Reza Arizi 2
  • Abolghasem Noori 3
  • Nahid Akrami 4
1 MA., student of organizational and industrial psychology, University of Isfahan, Iran
2 Associate Professor, Faculty of psychological and educational science, University of Isfahan, Iran
3 Professor, Faculty of psychological and educational science, University of Isfahan, Iran
4 Associate Professor, Faculty of psychological and educational science, University of Isfahan, Iran
چکیده [English]

Entrepreneurship education is one of the most important informal training programs that are conducted in most training centers. The aim of this research is to investigate the relationship between need for cognition, training self-efficacy, and learning training motivation with training transfer. The method of research is correlational and 164 trainees of entrepreneurship center of University of Esfahan have been measured in two phases (pre-training and post-training). Questionnaires used in Pre-training stage were Cacioppo, Petty and Kao's scale of need for cognition (1984), Quinones pre-training self-efficacy scale (1995) and Neo & Wilkins learning motivation questionnaire (1993). Questionnaires used in post-training stage were Brown's post-training questionnaire (1999) and a researcher-made training transfer questionnaire. Data analysis was performed using Pearson Correlation Coefficient and Stepwise Regression Analysis. The fFindings showed that there are significant positive relationships between all research variables and training transfer. Also, the results of Stepwise Regression Analysis showed that the two variables of need for cognition and post-training self-efficacy have the ability to predict training transfer. Since need for cognition and post-training self-efficacy are improvable by training, we can expect to enhance training transfer by designing training programs based on these two variables.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurship training
  • learning training motivation
  • Need for cognition
  • training self-efficacy
  • training transfer