قصد کارآفرینانه اجتماعی: اثر متقابل نگرش کارآفرینانه اجتماعی، امنیت مالی و سرمایه اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی - کمی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری کارآفرینی، دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد کارآفرینی، دانشگاه تهران

چکیده

از آنجا که کارآفرینان اجتماعی عاملان تغییر اجتماعی و اقتصادی شناخته می­شوند، توسعة کارآفرینان اجتماعی موضوع مورد توجه بسیاری از محققان و سیاست­گذاران شده است. با توجه به قصدمحور بودن رفتار کارآفرینانة اجتماعی، پژوهش حاضر به بررسی رابطة قصد کارآفرینانة اجتماعی و نگرش کارآفرینانة اجتماعی پرداخته است؛ همچنین نقش تعدیل­گری امنیت مالی و سرمایة انسانی و سرمایة اجتماعی بررسی شده است. برای انجام این کار از رویکرد کمی- همبستگی و روش تحلیل رگرسیون چندمتغیره با راهبرد تحلیل سلسله­مراتبی استفاده شده است. داده­ها از 141 عضو داوطلب در مؤسسات خیریة شهر شیراز به کمک ابزار پرسشنامه و به روش نمونة در دسترس جمع­آوری شده­اند. برای تحلیل داده­ها نیز  از نرم­افزارهای 17SPSS و تحلیل مسیر AMOS 21 استفاده شدهاست. نتایج این پژوهش نشان می­دهد که نگرش کارآفرینانة اجتماعی_ که در این پژوهش داشتن واکنش­های عاطفی، شناختی و رفتاری نسبت به همدلی و مسئولیت­پذیری در مورد نیازهای اجتماعی تعریف شده است_  با قصد کارآفرینانة اجتماعی رابطه دارد. در ضمن، این رابطه به ­ترتیب شدت اثر از طریق امنیت مالی و سرمایة اجتماعی تقویت می­شود؛ با وجود این سرمایة انسانی کارآفرینانة اجتماعی رابطة نگرش و قصد کارآفرینانة اجتماعی را تقویت نمی ­کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Social Entrepreneurial Intention: Interplay of Social Entrepreneurial Attitude, Financial Security and Social Capital as Antecedents

نویسندگان [English]

  • Nasim Yadegar 1
  • Mohamad Mehdi Me’mariani 1
  • Abdol Reza Sedgh Amiz 2
1 PhD. Candidate, Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran
2 MA., Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran
چکیده [English]

Developing social entrepreneurship has become a key issue for researchers and policy makers, as social entrepreneurs are agents of socio-economic development. Because of the intention- based nature of social entrepreneurial behaviors, the present study at the first stage explores the relationship between social entrepreneurial attitude and social entrepreneurial intention. At the second stage, it explores the moderating role of social capital, human capital and financial security in this relationship. To this end, the quantitative approach and the multiple variable regressions with hierarchical strategy were employed. Data was collected from 141 volunteers of charity organizations in Shiraz. For data analysis, SPSS software and AMOS path analysis software were used. The results indicate that social entrepreneurial attitude - defined in this study as having affective, cognitive and conative reactions toward empathy and responsibility to social needs - has a significant relationship with social entrepreneurial intention. In addition, an individual’s financial security and social capital reinforces this relationship by the order of the intensity of impact; however, the human capital of social entrepreneurship does not have any significant impact on such relationship.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financial security
  • Human capital
  • intention
  • Social Entrepreneurship
  • Social entrepreneurial attitude
  • Social capital