بررسی نقش میانجی سبک شناختی بر رابطه سرمایه انسانی و قصد کارآفرینانه (مورد مطالعه: دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی - کمی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد مدیریت کارآفرینی، دانشگاه تهران

چکیده

رشد نامتناسب ظرفیت اشتغال­زایی با افزایش تعداد دانش­آموختگان دانشگاه­ها بیکاری دانش­آموختگان را به معضلی مهم در کشور تبدیل کرده است. یکی از راه­های اشتغال، کارآفرینی و بهترین پیش­بینی­کنندة آن، قصد است؛ همچنین یکی از عوامل مؤثر در شکل­گیری قصد کارآفرینانه سرمایة انسانی است. پژوهش حاضر تلاش می­کند تا رابطة سرمایة انسانی و قصد کارآفرینانه را از طریق متغیرهای میانجی سبک­شناختی شهودی و منطقی بسنجد. در این پژوهش، سرمایة روان­شناختی و متغیرهای فردی متغیرهای کنترلی در نظر گرفته شده­اند. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش تحقیق، کمی و از نوع توصیفی- همبستگی است. جامعة آماری پژوهش حاضر را دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکدة مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران تشکیل داده­اند که با استفاده از فرمول کوکران، 140 پرسشنامه به صورت تصادفی در دسترس از دانشجویان گردآوری شد. نتایج این پژوهش رابطة مثبت سرمایة انسانی و قصد کارآفرینانه را تأیید می­کند؛ همچنین اثر سرمایة روان­شناختی و متغیرهای فردی بر قصد از طریق متغیرهای میانجی سبک ­شناختی شهودی و منطقی به اثبات رسید. این در حالی است که آموزش تنها از طریق سبک ­شناختی منطقی و تجربة پیشین از طریق سبک ­شناختی شهودی بر قصد کارآفرینانه مؤثرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reviewing the Mediating Role of Cognitive Style in the Relationship between Human Capital and Entrepreneurial Intention: The Case of MA Students of the School of Electrical and Computer Engineering of Tehran University

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ali Moradi 1
  • Mohammad Reza Zali 1
  • Fariba Mohammadi 2
1 Assistant Professor, University of Tehran, Tehran, Iran
2 MA., Entrepreneurship, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

The increase in the number of university graduates, especially at MA level, in the recent years on one hand and the disproportionate growth of employment on the other hand, has made graduates unemployment one of the major challenges of the country. Most students prefer to be employed, while employment capacity in society and increase in the number of students do not match closely. Entrepreneurship is one of the ways to create employment; and intention is the best predictor of any behavior including entrepreneurship. Entrepreneurial intention is influenced by different factors, including human capital. The present study tries to investigate the effect of human capital on entrepreneurial intention through mediator variables as well as intuitive and rational styles. In this study, psychological capital and individual variables were regarded as control variables. The participants of the study incorporate the MA students of the School of Electrical and Computer Engineering of Tehran University. 140 questionnaires were randomly distributed among them. This is an applied and quantitative research regarding the purpose and methodology of the research. The research yielded the result that human capital (education and experience) has a significant effect on entrepreneurial intention. It was also proved that psychological capital and individual variables influence intention through cognitive style, while education and experience influence entrepreneurial intention through rational and intuitive styles, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cognitive style
  • Entrepreneurial Intention
  • Human capital
  • Psychological capital