تبیین رابطه کارآفرینی شرکتی و عملکرد با میانجی سرمایه دانشبنیان (مورد مطالعه: شرکت های تکنولوژی محورِ پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی - کمی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

تحقیقات بیانگر آن است که فرایند اثرگذاری کارآفرینی شرکتی بر عملکرد از مجرای مکانیسم­های دانش بنیانِ صورت می­گیرد. هدف تحقیق حاضر تبیین رابطة کارآفرینی شرکتی و عملکرد با متغیر میانجی سرمایه دانش بنیان شرکت­های تکنولوژی محورِ پذیرفته­شده در بورس اوراق بهادار تهران است. این تحقیق از نظر ماهیت و روش توصیفی- همبستگی و از نظر هدف، کاربردی است. جامعة آماری تحقیق چهار صنعت خودرو، دستگاه­های برقی، شیمیایی و مواد دارویی را شامل می­شود که تعداد آن 65 شرکت است. برای انتخاب شرکت­ها از روش سرشماری استفاده شد که داده­های 42 شرکت مورد بررسی قرار گرفت. برای جمع­آوری داده­ها از ابزار پرسشنامة استاندارد و داده­های دست دوم (مستندات مربوط به عملکرد شرکت­ها) استفاده شد. برای تحلیل داده­ها از تحلیل عاملی تأییدی و مدل­سازی معادلات ساختاری به روش کمترین توان دوم جزئی (PLS) استفاده شده است. نتایج نشان می­دهد که سرمایة دانش‌بنیان در سه بعد سرمایة انسانی، سرمایة سازمانی و سرمایة اجتماعی نقش میانجی را در رابطة کارآفرینی شرکتی و عملکرد دارد. به این معنا که پرداختن به کارآفرینی شرکتی توسعة سرمایة دانش‌بنیان را در پی دارد و این توسعة سرمایه به بهبود عملکرد شرکت منجر می­ شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining the Relationship between Corporate Entrepreneurship and Performance through the Mediating Role of Knowledge-Based Capital (Case: Technology-Driven Enterprises Listed in Tehran Stock Exchange)

نویسندگان [English]

  • Saeed Sehhat 1
  • Mohsen Yar Ahmadi 2
1 Assosiate Professor, University of Allameh Tabataba’i
2 Ph.D Candidate, University of Allameh Tabataba’i.
چکیده [English]

Research findings suggest that the effect of corporate entrepreneurship on performance occurs through the channel of knowledge-based capital mechanisms. The purpose of this study is to investigate the relationship between corporate entrepreneurship and performance using the mediating variable of knowledge-based capital in technology-driven enterprises listed in Tehran Stock Exchange. This study is a descriptive-correlational applied research. Its sample includes 65 cases in four industries of automobile, electrical machines, chemical and medical products. In selecting the given corporations we used the census method in which the data of 42 corporations were analyzed. Questionnaires and secondhand data of corporate (records and documents) were used as instruments for data collection. We have used Confirmatory Factor Analysis and Structural Equation Modeling in Partial Least Square (PLS) method for data analysis. The results show that knowledge-based capital along with three dimensions including human capital, organizational capital, and social capital, plays a mediating role in corporate entrepreneurship-performance relationship. It means that corporate entrepreneurship will result in the extension of knowledge-based capital which in turn enhances the corporate performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corporate entrepreneurship
  • Corporate Performance
  • Human capital
  • Organizational Capital
  • Social capital