دوره و شماره: دوره 7، شماره 2 - شماره پیاپی 24، تابستان 1393، صفحه 191-388 
2. تبیین نقش عوامل محیطی در توسعه کارآفرینی در بخش عمومی

صفحه 191-210

یوسف وکیلی؛ سید مهدی الوانی؛ قنبر محمدی الیاسی


9. بررسی تأثیر ابعاد بازاریابی کارآفرینانه بر عملکرد شناسه تجاری مؤسسات کوچک و متوسط آموزشی

صفحه 327-347

محمد رضا حمیدی زاده؛ منیژه قره‌چه؛ مهدی عطایی؛ میکاییل پشاآبادی


11. ارزیابی شاخص های دانشگاه کارآفرین در دانشگاه مازندران بر اساس روش فازی

صفحه 369-388

حسین صمدی میارکلائی؛ حسنعلی آقاجانی؛ حمزه صمدی میارکلائی