دوره و شماره: دوره 7، شماره 2 - شماره پیاپی 24، تیر 1393، صفحه 191-388