تحلیل سازوکارهای توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط (مورد مطالعه: کسب و کارهای کوچک و متوسط قزوین)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی - کمی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی، دانشگاه تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی، دانشگاه تهران

3 دانشیار دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران

چکیده

هدف اصلی این تحقیق شناسایی و تحلیل سازوکارهای توسعة کسب‌و‌کارهای کوچک و متوسط در استان قزوین است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و به لحاظ رویکرد تحقیق، کمی است. شیوة جمع‌آوری داده‌ها از نوع توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق مدیران کسب‌و‌کارهای کوچک و متوسط در استان قزوین بودند که بر اساس فرمول کوکران 93 نفر از آن‌ها به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای با انتساب متناسب انتخاب شدند. ابزار اصلی جمع‌آوری داده ها پرسشنامه بود که روایی آن از طریق پانل متخصصان بررسی و کسب شد. برای تعیین میزان پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد (94/0). داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخة 19 و همچنین نرم­افزار LISREL نسخة 5/8 تجزیه‌و‌تحلیل شدند. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که سازوکارهای مالی - تسهیلاتی، حمایتی، آموزشی، مدیریتی و ارتباطی از جمله مهم‌ترین سازوکاهای توسعة کسب‌و‌کارهای کوچک و متوسط هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the Mechanisms of Small and Medium Enterprises (SMEs) Development in Qazvin Province

نویسندگان [English]

  • Asef Karimi 1
  • Behzad Bankipour 2
  • Mahmoud Ahmadpour Daryani 3
چکیده [English]

The main purpose of this study was to identify and analyze the mechanisms of small and medium enterprises (SMEs) development in Qazvin province. The study is an applied quantitative research. The data was collected using a descriptive-survey method. The statistical population of the study consisted of managers in charge of SMEs in Qazvin province.  93 people were selected as the sample by using proportionate stratified sampling method based on Cochran Formula. The main data-collection tool was the questionnaire. Validity of the questionnaire was approved by a panel of experts. In order to measure the reliability of questionnaire, Cronbach Alpha coefficients was used (0.94). The data was analyzed by SPSSand LISREL software. The findings indicate that financial– facilities, support, educational, management and communication mechanisms are the most important mechanism for SMEs development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Development
  • Mechanism
  • small and medium enterprises (SMEs)