تبیین نقش عوامل محیطی در توسعه کارآفرینی در بخش عمومی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی - کمی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت دولتی، گرایش منابع انسانی، دانشگاه تهران

2 استاد دانشکده مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی

3 عضو هیئت علمی دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران

چکیده

هدف این پژوهش شناسایی عوامل محیطی مؤثر بر توسعه کارآفرینی در بخش عمومی است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات، توصیفی- همبستگی است. جامعة آماری این پژوهش کارکنان شهرداری و شهروندان هستند. برای بررسی عوامل محیطی و سنجش کارآفرینی نمونة آماری شامل 220 نفر از کارکنان شهرداری و برای سنجش عملکرد شهرداری (رضایت شهروندان) نمونه‌ای شامل200 نفر از شهروندان انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه و برای تحلیل داده‌ها از رگرسیون و مدل‌ معادلات ساختاری استفاده شد. یافته‌ها نشان می‌دهند که عوامل محیطی روابط متفاوتی با کارآفرینی در شهرداری داشتند. محدودیت‌های قانونی، مداخلات سیاسی، افق زمانی کوتاه‌مدت، فاصلة قدرت، پرهیز از بی‌اطمینانی، تقدیر‌گرایی و فردگرایی مانع توسعه کارآفرینی و قابلیت رؤیت عمومی (توجه رسانه‌ها)، رقابت و تکنولوژی مشوق کارآفرینی هستند. در نهایت، کارآفرینی عمومی با عملکرد بخش عمومی (رضایت شهروندان) رابطة مثبت دارد و به بهبود آن منجر می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Environmental Factors in Entrepreneurship Development in the Public Sector

نویسندگان [English]

  • Yousef Vakili 1
  • Seyed Mahdi Alvani 2
  • Ghanbar Mohammadi Elyasi 3
چکیده [English]

The purpose of this study is to study the role of environmental determinants in entrepreneurship in the public sector. This is an applied and descriptive-correlation study. The statistical population is Tehran Municipality's employees and clients.‌ A sample of 220 municipal employees and a sample of 200 citizens were selected to evaluate the role of environmental factors in entrepreneurship and  municipality’s performance (citizen satisfaction) respectively. Questionnaires were used for data collection and the data was analyzed using regression and structural equation model. The findings showed that environmental determinants have different effects on entrepreneurship. Legal constraints, political interventions, short-term time horizon, power distance, uncertainty avoidance, Fatalism, individualism, were negatively associated with entrepreneurship and entrepreneurship are hampered. Public visibility (media attention), ­competition and technology were positively associated with entrepreneurship and incentives entrepreneurship. Finally, public entrepreneurship has a positive relationship with public sector performance (satisfaction of citizens) and will lead to its improvement.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurship
  • environmental factors
  • Municipal
  • performance
  • Public entrepreneurship