تدوین نشانگرهای کارآفرینی دانشگاهی در آموزش عالی کشاورزی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی - کمی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

با وجود اهمیت کارآفرینی دانشگاهی، بسیاری از دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی به اطلاعات و سنجه‌های دقیق و معتبر برای پایش و ارزشیابی فعالیت‌های مرتبط با کارآفرینی دانشگاهی دسترسی ندارند. نشانگرهای کارآفرینی دانشگاهی را می‌توان مانند واحدهای اطلاعاتی راهبردی در برنامه‌ریزی توسعه کارآفرینانه دانشگاهی مد نظر قرار داد؛ از این رو این پژوهش با هدف شناسایی و اعتبارسنجی مجموعه‌ای نمایا از نشانگرهای کارآفرینی دانشگاهی در حوزه آموزش عالی کشاورزی به عنوان واحدهای اطلاعاتی راهبردی در برنامه‌ریزی توسعة دانشگاهی انجام شد. برای دستیابی به هدف تحقیق از فن دلفی در سه دور بهره گرفته شد. بر این پایه، روی‌هم‌رفته از هجده خبره برای مشارکت در انجام مطالعه دلفی کمک گرفته شد و سرانجام با بهره‌گیری از فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی و تاپسیس 63 نشانگر در قالب پنج مؤلفه دسته‌بندی و رتبه‌بندی شد: 1. سرمایه‌گذاری در کارآفرینی دانشگاهی (9 نشانگر)، 2. فعالیت کارآفرینی دانشگاهی (10 نشانگر)، 3. عملکرد فعالیت‌های کارآفرینی دانشگاهی (19 نشانگر)، 4. بهره‌وری کارآفرینی دانشگاهی (9 نشانگر) و 5. نتایج و پیامدهای کارآفرینی دانشگاهی (16 نشانگر).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Formulating Indicators of Academic Entrepreneurship in Higher Agricultural Education

نویسندگان [English]

  • Mohammad Sharif Sharifzadeh 1
  • Gholam Hossein Abdollahzadeh 2
چکیده [English]

In spite of the importance of academic entrepreneurship, universities and higher education institutions lack accurate information and measures to monitor and evaluate activities of academic entrepreneurship. Indicators of academic entrepreneurship could be used as units of strategic information for planning entrepreneurial university development.  Thus, this research aimed to identify and validate a set of representative indicators of academic entrepreneurship in higher agricultural education. To that end, the Delphi technique was designed to be developed in three rounds. Finally, using AHP and TOPSIS, the five categories of indicators of academic entrepreneurship was ranked, including: (1) investment in academic entrepreneurship (9 indicators), (2) total activities of academic entrepreneurship (10 indicators), (3) performance of academic entrepreneurship (19 indicators), (4) productivity of academic entrepreneurship (9 indicators), and (5) impacts of academic entrepreneurship (16 indicators).

کلیدواژه‌ها [English]

  • academic Entrepreneurship
  • entrepreneurship indicators
  • higher agricultural education
  • multi-criteria analysis