ارزیابی شاخص های دانشگاه کارآفرین در دانشگاه مازندران بر اساس روش فازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی - کمی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت دولتی، باشگاه پژوهشگران و نخبگان جوان، قائمشهر

2 دانشیار و عضو هیئت‌علمی دانشگاه مازندران

3 دانشجوی دکتری مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران

چکیده

دانشگاه کارآفرین مفهومی جذاب و معرف دانشگاه­ هایی است که فرصت­ها، رویه­ها، فرهنگ­ها و محیط ­های سودمندی را به منظور ترغیب و پذیرش کارآفرینی دانشجویان و دانش­ آموختگان فراهم می‌آورند. دانشگاه کارآفرین مکانی است که کارآفرینی بخشی از اساس نهادی آن است. در واقع، ظهور دانشگاه کارآفرین پاسخی به اهمیت روزافزون دانش در نظام ملی و منطقه ­ای نوآوری و ادراک جدید از دانشگاه است. هدف از پژوهش حاضر ارزیابی شاخص­ه ای دانشگاه هزاره سوم (دانشگاه کارآفرین) در دانشگاه مازندران از طریق سیستم استنتاج فازی است. روش این پژوهش از نظر نحوه گردآوری داده‌ها، روش پیمایشی و از نظر مقاصد پژوهش، کاربردی است. جامعه آماری این تحقیق 75 نفر از استادان، متخصصان و مسئولان دانشگاه مازندران بودند، که برای نمونه­ گیری از روش سرشماری استفاده شد. در تحقیق حاضر، برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه دانشگاه کارآفرین گیب (2012) و به منظور تجزیه‌و‌تحلیل داده­ها از آزمون فرضیه فازی استفاده شده است. یافته ­ها نشان داد که ویژگی­ها و شاخص‌های دانشگاه کارآفرین در دانشگاه مازندران مؤلفه­ های چشم­ انداز، مأموریت و استراتژی دانشگاه؛ حاکمیت و اداره دانشگاه، ساختار و طرح سازمانی، چند‌رشته ­ای و فرا‌رشته­ ای، قدرت نفوذ و استفاده از منابع متنوع، مدیریت ذی‌نفعان و ارزش­های جامعه، دانش­آموختگان، انتقال دانش، مرکز رشد، تأمین مالی مخاطرات در شرکت­های مشتق از دانشگاه، بین­المللی­ سازی و در نهایت آموزش کارآفرینانه و آموزش سرمایه­ گذاری در سطح نامناسبی قرار دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Indexes of Entrepreneurial University With an Emphasis on Fuzzy Inference in University of Mazandaran

نویسندگان [English]

  • Hossein Samadi Miarkolaei 1
  • Hasanali Aghajani 2
  • Hamzeh Samadi Miarkolaei 3
1 Master of Public Administration, Member of Young Researcher Club
2 associate Professor and Faculty Member in University of Mazandaran
3 PhD. Student, Lecturer of Payame Noor University
چکیده [English]

The 'entrepreneurial university' is a personable concept which defines those universities providing opportunities, practices, cultures and environments to encourage student and graduate to entrepreneurship. They are universities where entrepreneurship is institutionalized in them. Indeed, the emergence of entrepreneurial university is a response to increasingly important of knowledge in local and national innovation system and new perception of university. The purpose of the present research is to evaluate Indexes and Features of the university of third millennium (entrepreneurial university) in university of Mazandaran, with fuzzy inference analysis. The study is an applied research the data was collected using survey method. Statistical population includes 75 persons of professors, specialists and administrators in Mazandaran University. The data was collected using Entrepreneurial University questionnaire designed by Gibb (2012) and analyzed by fuzzy hypothesis test. The findings showed that indexes and features of the entrepreneurial university in University of Mazandaran including vision, mission, strategy, governance, organizational structure, multidisciplinary and trans-disciplinary, leverage, public value and stakeholder engagement, alumni, knowledge transfer, incubation, venture funding of companies affiliated with the university, internationalization, and enterprise entrepreneurship education are in not desirable level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurship
  • Entrepreneurial University
  • higher and education
  • university of third millennium