شناسایی و اولویت‌بندی عوامل ایجاد خوشه صنعتی با استفاده از روش فرایند تحلیل شبکه‌ای (مورد مطالعه: خوشه صنعتی خرمای سراوان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی - کمی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده مدیریت، دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

در رویکردهای مربوط به تحولات اقتصادی و صنعتی در انتهای قرن بیستم تغییرات اساسی و عمیقی رخ داده و توسعة صنعتی مبتنی بر خوشه‌ها، به عنوان یک استراتژی نوین مورد توجه برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران کشورهای صنعتی و در حال توسعه قرار گرفته است. هدف از این پژوهش شناسایی و اولویت‌بندی عوامل ایجاد خوشه صنعتی خرمای سراوان است. این پژوهش از نوع کاربردی و به روش کمی و به شکل توصیفی- پیمایشی در منطقة سراوان انجام شده است. نمونه‌گیری به روش قضاوتی است و جامعه آماری این پژوهش 56 نفر از خبرگان (شامل استادان و کارشناسان) خوشه صنعتی خرمای سراوان هستند. برای شناسایی عوامل ایجاد خوشه از مطالعات کتابخانه‌ای و روش دلفی با همیاری گروه خبره و برای تعدیل عوامل از تجزیه‌و‌تحلیل آماری با کمک نرم‌افزار spss19 استفاده شد. چون بعضی عوامل با یکدیگر وابستگی داشتند، با استفاده از تکنیک فرایند تحلیل شبکه‌ای به بررسی اهمیت نسبی این عوامل پرداخته شد و با کمک نرم‌افزار سوپردسیژن اولویت‌بندی این عوامل صورت گرفت. نتایج نشان داد مؤلفه‌های تمرکز جغرافیایی و ارتباطات بین بنگاه‌ها بیشترین و کمترین عوامل ایجاد خوشه صنعتی خرمای این منطقه هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying and Prioritizing Factors Affecting the Creation of Industrial Clusters Using Analytic Network Process (Case Study: Saravan Dates Industrial Clusters)

نویسندگان [English]

  • Baqer Kord 1
  • Elyas Khashi 2
2 -
چکیده [English]

Approaches to economic and industrial developments changed enormously in late twentieth century. And cluster-based industrial development attracted the attention of planners and policy makers from developing and industrialized countries as a new strategy. The purpose of this study was to identify and prioritize the factors affecting the creation of Saravan Dates industrial cluster. This is an applied quantitative study and was conducted by a descriptive survey in Saravan region. Judgment sampling was used and the statistical population was 56 experts of Saravan dates industrial clusters. To identify the factors that created the cluster, library studies and a structured interview (Delphi method) were used with the assistance group of experts and to mitigate the factors, we used the software spss19. And because certain factors were interdependent with each other, the technique of network analysis was used to examine the relative importance of these factors and then they were prioritized using Super Decisions software. The results showed that geographic focus and communication between the entities were the most and the least influential factors on the creation of dates industrial cluster in this region.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Analytic Network Process
  • dates
  • Delphi
  • Industrial Cluster