تأثیر گرایش کارآفرینانه بر عملکرد بانک‌ها با متغیر میانجی بازارگرایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی - کمی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد کارآفرینی، گرایش کسبوکار جدید، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران، کارشناس مسئول اشتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گیلان

2 عضو هیئت‌علمی دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران

چکیده

کارآفرینی پدیده‌ای نوین در اقتصاد است که در گستره‌ای وسیع و در تعاملی چند‌سویه با بازارگرایی نقشی تعیین‌کننده در بهبود و ارتقای عملکرد سازمان ها ایفا می‌کند. این تحقیق از حیث هدف، کاربردی و از حیث روش، از نوع توصیفی است. هدف از انجام این پژوهش ارزیابی تأثیر گرایش کارآفرینانه بر عملکرد بانک‌ها با در‌نظر‌گرفتن بازارگرایی به‌عنوان متغیر میانجی در رابطة بین این دو متغیر است. به این منظور، سه فرضیه تدوین شد. برای گردآوری اطلاعات لازم به منظور آزمون فرضیه‌ها، از پرسشنامه‌ای استاندارد حاوی 37 پرسش در 11 بعد استفاده و بین 234 نفر از مدیران بانک‌های دولتی و خصوصی در سطح استان گیلان، به‌عنوان جامعة آماری تحقیق، توزیع شد. برای تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه‌ها از روش تحلیل عاملی و تحلیل مسیر بهره گرفته شد. نتایج آزمون فرضیه‌های تحقیق ضمن تأیید تأثیر بازارگرایی بر عملکرد نشان داد که به‌طورکلی بین گرایش کارآفرینانه و عملکرد به‌صورت مستقیم و همین‌طور به‌واسطة بازارگرایی و به‌طور غیر مستقیم نیز رابطة معناداری وجود دارد و متغیر بازارگرایی بر این رابطه تأثیر بسزایی می‌گذارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Entrepreneurial Orientation on Performance of Banks with Emphasis on the Role of Market Orientation as Mediator

نویسندگان [English]

  • Seyed Mohammad Reza Hosseini Moghadam 1
  • Seyed Reza Hejazi 2
1 M.A Entrepreneurship, Tehran University
2 Faculty of Entrepreneurship, Tehran University
چکیده [English]

Entrepreneurship as a new phenomenon in the economy, in a broad and multi-way interactive orientation, plays a decisive role in improving the performance of organizations. This research is applied and descriptive. The purpose of this study was to evaluate the effect of entrepreneurial orientation on performance of banks considering market orientation as a mediator between these two variables. To this end, three hypotheses were formulated. To gather the necessary data to test the hypothesis, a standard questionnaire containing 37 questions in 11 aspects was distributed among 234 executives of public and private banks in Guilan province. Factor and path analysis were used to analyze the data and test the hypotheses. While confirming the impact of market orientation on performance, the results also showed that there is a significant relationship between entrepreneurial orientation and performance directly and indirectly (through market orientation) and market orientation has a major impact on this relationship.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurial Orientation
  • market orientation
  • performance