تأثیر سرمایه فکری بر نوآوری کسب وکارهای کوچک ورزشی استان تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی - کمی

نویسندگان

1 کارشناس ارشدکارآفرینی، دانشگاه تهران

2 استادیار دانشکدۀ کارآفرینی، دانشگاه تهران

چکیده

  تحولات سریع علم و فناوری در صنعت ورزش کارآفرینان و سرمایه­ گذاران ورزشی را نیازمند ‌به­کارگیری رویکردهای خلاقانه و نوآورانه کرده است. در این شرایط، کسب ­وکارهای کوچک ورزشی با تکیه برنوآوری، به دنبال بهبود عملکرد وافزایش مزیت رقابتی خود بوده و در این راستا به نقش سرمایه فکری به عنوان یک منبع غیر قابل لمس بیش از پیش واقف شده ­اند. این پژوهش برمبنای هدف، از نوع کاربردی و از نظرماهیت توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل 465 نفر از کارآفرینان کسب­ وکارهای کوچک ورزشی استان تهران بود که با محاسبه فرمول کوکران و با روش نمونه ­گیری تصادفی حجم نمونه ­ای 210 نفر برای پاسخگویی به پرسشنامه استاندارد انتخاب شدند. تحلیل رگرسیون در مورد میزان تأثیر ابعاد سرمایه فکری بر نوآوری کسب ­وکار مشخص می‌کند که بیشترین تأثیر را ابعاد سرمایة انسانی و سرمایة رابطه­ای (مشتری) بر نوآوری کسب ­وکارهای کوچک ورزشی داشته­ اند و متغیر سرمایه ساختاری پیش­بینی­ کننده معنی­داری برای نوآوری کسب ­وکارهای کوچک ورزشی نیستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Intellectual Capital on Sports Small Businesses Innovation (Case Study: Tehran City)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Mahdi Toutifar Tehranpour 1
  • Babak Ziyae 2
چکیده [English]

The rapid changes in sport industry urge sport investors and entrepreneurs to adopt creative and innovative approaches. In this situation, intellectual property is among the most important organizational assets and the potential success of an organization is rooted in their intellectual capabilities. On the other hand, relying on innovation, Small businesses are seeking to improve their performance and to increase their competitive advantage. The purpose of this study is to examine the effect of intellectual capital on SMEs innovation in sport industry in Tehran province. From 465 small businesses working in the aforementioned industry, 210 samples have been selected. The research method is descriptive and correlation technique has been used. The data was collected using a questionnaire and analyzed using simple and multiple regression analysis.  The regression analysis showed that among different dimensions of intellectual capital, human and relational (customer) capital, have the greatest impact on sport business innovation and the structural capital is not a good predictor. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • business innovation
  • Human capital
  • Intellectual Capital
  • relational capital (customer)
  • Small Businesses
  • Structural Capital