رابطه بین مهارت اجتماعی کارآفرینان و کارآفرینی سازمانی در شرکتهای دانش بنیان شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی - کمی

نویسندگان

1 کارشناس ارشدMBA ، دانشگاه سمنان

2 دانشیار گروه مدیریت، پردیس فارابی، دانشگاه تهران

چکیده

بی‌شک، شرکت‌های دانش‌بنیان نقش مهمی در اقتصاد کشورهای در حال توسعه ایفا می‌کنند. نوآوری و کارآفرینی در این شرکت‌ها می‌تواند عامل مهمی برای توسعه پایدار آن‌ها باشد. کارآفرینی سازمانی و عوامل تأثیرگذار بر آن جایگاه ویژه‌ای در تحقیقات امروزی دارد؛ از این رو این پژوهش به بررسی روابط میان بازارگرایی، کارآفرینی سازمانی و مهارت اجتماعی کارآفرینان در شرکت‌های دانش‌بنیان می‌پردازد. این تحقیق بر حسب هدف از نوع تحقیقات کاربردی و بر حسب روش جمع‌آوری اطلاعات از نوع تحقیقات توصیفی- همبستگی است. سازه‌های تحقیق در نمونه آماری مورد مطالعه با روش تحقیق توصیفی توصیف شدند. روابط بین سازه‌های تحقیق نیز از طریق روش تحقیق همبستگی و مدلسازی معادلات ساختاری بررسی شد. با استفاده از پرسشنامه نظرات 240 نفر از کارآفرینان و مدیران شرکت‌های دانش‌بنیان شهر تهران جمع‌آوری شد. روایی و پایایی پرسشنامه با استفاده از آزمون‌های مرتبط سنجیده و تأیید شد. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از آزمون‌های ضریب همبستگی پیرسون و مدل معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد مهارت اجتماعی کارآفرینان بر بازارگرایی سازمانی تاثیر معنادار دارد ولی بر کارآفرینی سازمانی تأثیر معنادار ندارد؛ همچنین نتایج تحقیق نشان داد که سازة بازارگرایی بر کارآفرینی سازمانی شرکت‌های دانش‌بنیان دارای تأثیر معنادار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of Relations between Social Skill of Entrepreneurs, Market Orientation and Corporate Entrepreneurship among Knowledge-based Organizations in Tehran

نویسندگان [English]

  • Saba Kakapour 1
  • Hossein Khonifar 2
چکیده [English]

Knowledge-based firms play a critical role in economics of developing countries. Innovation and entrepreneurship are two important factors for sustainable development of these firms. Corporate entrepreneurship and recognizing factors impacting them have become important in recent years. The purpose of this paper is to examine the relations between corporate entrepreneurship, market orientation and social skills among Iranian knowledge-based entrepreneurial organizations (KBEs). A total of 240 usable questionnaires were received from entrepreneurs and top managers. These were subjected to a structural equation modeling (SEM) analysis. The results show that social skills positively affect market orientation, and market orientation influences corporate entrepreneurship but the effect of social skill on corporate entrepreneurship was not significant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corporate entrepreneurship
  • market orientation
  • social skill