شناسایی نوع انگیزه شغلی مؤثر بر تصمیم گیری کارآفرینان مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

نویسندگان

1 کارشناس ارشد رشته مدیریت کارآفرینی، گرایش سازمانی دانشگاه شاهد

2 استادیار گروه مدیریت صنعتی دانشکده علوم انسانی دانشگاه شاهد

چکیده

بسیاری از صاحب ‌نظران مدیریت بر این باورند که تصمیم‌ گیری مترادف مدیریت یا مهم ‌ترین بخش و جوهره آن است. بنابراین شناخت عوامل مؤثر بر تصمیم‌ گیری موضوع بسیار مهمی است و در این راستا تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر نوع انگیزه شغلی بر تصمیم‌گیری کارآفرینان انجام شده است. موضوع کلیدی این تحقیق، انگیزه شغلی است. در راستای سؤال اصلی تحقیق، اثر متغیر مستقل (نوع انگیزه شغلی) بر متغیر وابسته (تصمیم‌گیری کارآفرینان) آزموده شد. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر نوع داده‌ها و شیوه‌ جمع آوری آن‌ها از نوع توصیفی- پیمایشی است که از طریق پرسشنامه انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق، 48 نفر از کارآفرینان مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران بودند که از میان آن‌ها 46 نفر به سؤال ها پاسخ دادند. نتایج به دست آمده از طریق آزمون T یک نمونه‌ای نشان می‌دهد که متغیرهای انگیزه شغلی از نوع خطی و خبره بر تصمیم‌گیری کارآفرینان تأثیرگذارند اما متغیرهای انگیزه شغلی از نوع مارپیچ و انتقالی تأثیر معناداری بر تصمیم‌گیری کارآفرینان ندارند. به نظر می‌رسد که ضعف در کار تیمی و گروهی همچنین ترویج گرایش به مشاغل ثابت و دولتی را می‌توان از جمله دلایلی برشمرد که باعث عدم تأثیر متغیرهای انگیزه شغلی مارپیچ و انتقالی بر تصمیم‌گیری کارآفرینان شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying the Effective Type of Job Incentives on Entrepreneurs’ Decision Making Case Study: Tehran University Science and Technology Park

نویسندگان [English]

  • Mojtaba Akhtari 1
  • Alihossien Keshavarzi 2
1 M.A. University of Shahed
2 Assistant Professor, University of Shahed
چکیده [English]

Many management experts believe that the decision-making is management synonymous or the most important part of it. Therefore, understanding the influencing factors on decision making is a significant issue and the purpose of the present study is to investigate the effect of career motives on entrepreneurial decision making. To answer the main question in this research, the effect of the independent variable (career motives) on the dependent variables (entrepreneurs’ decision making) were tested. This is an applied descriptive - survey research which was conducted by questionnaire. The questionnaire validity and reliability were tested by content validity and Cronbach's alpha (0.729) method respectively. The Research Statistical population were 48 Entrepreneurs in Science and Technology Park of Tehran University from which 46 people responded to the questions. The results obtained from one sample T -test show that the linear career motive and expert career motive variables have a positive impact on the entrepreneurs’ decision making, but spiral career motive and transitory career motive variables have no significant effect on entrepreneurs’ decision making.

کلیدواژه‌ها [English]

  • career motives
  • Decision making
  • Entrepreneurial
  • entrepreneurial decision making