بررسی استعداد کارآفرینی در دانشجویان ورودی و خروجی دانشگاه‌های دولتی (مورد مطالعه: دانشگاه‌های دولتی مازندران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی - کمی

نویسندگان

1 دکتری علوم تربیتی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

2 استادیار دانشگاه تربیت معلم تهران

3 دانشیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

چکیده

امروزه اهمیت کارآفرینی در رشد و توسعة جوامع آشکار و نقش دانشگاه‌ها در این زمینه مهم است. در این تحقیق کاربردی، از طریق پژوهش توصیفی- پیمایشی، استعداد کارآفرینی و عوامل مؤثر بر آن در میان دانشجویان کارشناسی در سال اول و آخر بررسی شد. با توجه به جامعة مورد نظر (3422 نفر) 370 نفر نمونه به روش تصادفی ساده با استفاده از جدول کرجسی و مورگان انتخاب شدند. پس از بررسی و با استفاده از آزمونt ، همبستگی و معادلة ساختاری، داده­ها نشان داد متغیر مشهود هشت‌گانه در سال اول 97 درصد و در سال آخر 96 درصد متغیر نامشهود استعداد کارآفرینی را شامل می‌شود. در دانشجویان سال اول بالاترین رتبه به‌صورت مشترک مربوط به متغیر عملگرایی و رویاپردازی و در دانشجویان سال آخر مربوط به چالش‌طلبی است. بین این دو گروه در ویژگی‌های ریسک‌پذیری، سلاست فکری، عملگرایی و تحمل ابهام اختلاف معنی­داری وجود ندارد، اما در ویژگی‌های کانون کنترل، نیاز به موفقیت، رویاپردازی و چالش‌طلبی اختلاف معنی‌دار است که در دانشجویان سال اول بیشتر دیده می‌شود. درنهایت، استعداد کارآفرینی در دانشجویان سال آخر نسبت به سال اول کمتر بوده است و این کاهش، کم‌‌‌کارآمدی
برنامه‌های آموزشی و ضرورت برنامه‌ریزی برای بهبود این ویژگی را بیش از پیش آشکار می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

in Junior and Senior Students of State Universities (Case Study: State Universities of Mazandaran Province)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Mehdi Mardanshahi 1
  • Azizollah Tajik Esmaeili 2
  • Mohammad Hasan Mobaraki 3
1 Ph.D of Education, Agricultural Sciences and Natural Resources University of Sari
2 Assistant Professor, University of Tarbiat Moallem
چکیده [English]

Today, the importance of entrepreneurship and its influence on development of societies is inevitable and the role of universities in this regards is very specific. this study aimed to evaluate the entrepreneurship talent in junior and senior students through descriptive - survey research, are discussed.  According to the target population (n = 3422), by aid of krejcie and Morgan table and random , 370 individuals as samples were selected. The results of T-test and structural equation showed that: The eight variables evident can explain 97% in junior and 96% in senior of intangible variables entrepreneurial talent. The most effective in junior students is activism and visionary item. But in senior students is challenging. There was not significant difference between these two groups in terms of thought fluid, activism, risk-taking, tolerance for ambiguity item but there was significant difference in terms of need for achievement, Internal control, challenge and visionary item and in junior students is more. Finally, the entrepreneurship talent in senior students is less than junior students. This reduces the inefficiency of training programs shows the need for planning to improve these characteristics more and more.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurship talent – Characteristics of Entrepreneurship – Training Programs- mazandaran
 بدری، احسان (1384)، «بررسی قابلیت‌های کارآفرینی دانشجویان دانشگاه اصفهان»
(پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد)، دانشگاه اصفهان، اصفهان.
 جعفری مقدم، سعید؛ اعتمادی، کاوه (1388)، « ارزیابی مقایسه‌ای نگرش‌های کارآفرینانه دانشجویان»، فصلنامۀ توسعۀ کارآفرینی، سال اول، شمارۀ چهارم، ص 163 – 182.
 جهانگیری، علی؛ کلانتری ثقفی، ربابه (1387)، « بررسی و سنجش ویژگی‌های کارآفرینی مدیران»، فصلنامۀ توسعۀ کارآفرینی، سال اول، شمارۀ اول، صص 87 – 110.
ذبیحی، محمدرضا؛ مقدسی، علیرضا (1385)، کارآفرینی از تئوری تا عمل، تهران: جهان فردا.
زالی، محمدرضا (1384)، « ارزیابی مشخصه‌های کارآفرینی دانشجویان دانشگاه مازندران»، مرکز کارآفرینی دانشگاه مازندران، مازندران.
سعیدا اردکانی، سعید؛ حاتمی نسب، حسن؛ طالعی‌فر، رضا (1388)، "خلاقیت و رفتار کارآفرینانه"، دومین کنفرانس ملی خلاقیت‌شناسی، TRIZ و مهندسی و نوآوری ایران 12 و 13 آبان 1388. مجموعه مقالات کنفرانس، تهران، پژوهشکدۀ علوم خلاقیت‌شناسی و نوآوری. صص 7-6.
 سعیدی‌کیا، مهدی (1387)، اصول و مبانی کارآفرینی، تهران: انتشارات کیا.
 شریف‌زاده، ابوالقاسم؛ عبدالله‌زاده، غلامحسین (1391)، « بررسی رابطۀ بین سبک‌های یادگیری و خصایص کارآفرینانۀ دانشجویان کشاورزی»، فصلنامۀ پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، سال هجدهم، شمارۀ شصت و چهارم، صص 152 – 131.
شریف‌زاده، فتاح؛ رضوی، سید مصطفی؛ زاهدی، شمس‌السادات و نجاری، رضا (1388)، «طراحی و تبیین الگوی عوامل مؤثر بر کارآفرینی دانشگاهی»، فصلنامۀ توسعۀ کارآفرینی، سال دوم، شمارۀ ششم، صص 39-11.
طیبی، کمیل، نصر اصفهانی، رضا (1387)، «ارزیابی تأثیر دورۀ آموزش کارآفرینی بر ضریب کارآفرینی»، ماهنامۀ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تعاون، شمارۀ یکصد و نود و هفت. (آذر). صص 27-16.
 طیبی، کمیل؛ فخری، مریم (1389)، «آثار جهانی شدن و تجارت بین‌الملل بر توسعۀ کارآفرینی»، فصلنامۀ توسعۀ کارآفرینی، سال سوم، شمارۀ نهم. صص 55-37. 
  قاسم‌نژاد مقدم، نیما (1389)، «ارزیابی میزان کارآفرینی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی»، فصلنامۀ ابتکار و خلاقیت در علوم، سال 1389، شمارۀ اول، صص 20 - 1.
 کرباسی، علی؛ ولدخانی، محمد؛ شرافت، مهرداد؛ عظیم‌زادگان، حامد (1381)، « مروری بر ادبیات کارآفرینی»، فصلنامۀ صنایع، سال1381، شمارۀ سی و سه، صص27-32
 کرد نائیج، اسداله و همکاران (1386)، ابزار سنجش ویژگی‌های شخصیتی کارآفرینان ایرانی، چاپ اول، تهران: دانشگاه تربیت مدرس.
 لطیفی، فریبا (1384)، فرهنگ سازمان‌های ایرانی، سومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت، تهران، دی‌ماه 1384، صص 10 – 1.
مرادی، حوریه؛ شعبانعلی قمی، حسین (1389)، «شناسایی قابلیت‌های کارآفرینی»، فصلنامۀ توسعۀ کارآفرینی، سال دوم، شمارۀ هشتم، صص 161-141. 
 مردانشاهی، محمدمهدی (1392)، "بررسی میزان خلاقیت در دانشجویان ورودی و خروجی دانشگاه‌های دولتی". فصلنامۀ اندیشۀ نوین تربیتی دانشگاه الزهرا، سال نهم، شمارۀ چهارم، صص 92-77.
Collins, L., Hannon, P.D. & Smith, A. (2004). “Enacting entrepreneurial intent: the gaps between student needs and higher education capability.” Education+ training, 46(8/9), 454-463.
 Engle, R.L., Dimitriadi, N., Gavidia, J.V., Schlaegel, C., Delanoe, S., Alvarado, I., He, X., Buame, S., & Wolf, B. (2010). “Entrepreneurial intent: A twelve-country evaluation of Ajzen model of planned behavior” international journal of entrepreneurial behavior and research, 16(1), 35-57.
 Gurol, Y. & Atsan, N. (2006).”Entrepreneurial characteristics amongst university students some insights for entrepreneurship education and training in Turkey”, Education & training, 48(1), 25-38.
Hofsted, G.(1997).Cultures and Organizations, 2nd. Ed Mc Grow Hill.
Kruzic, D. & Pavic, I. (2010). “ Students’ Entrepreneurial characteristics: Empirical Evidencefrom Croatia ”, The Business Review, Cambridge, 14(2), 216-221.
Matviuk, S.G.(2010). “ A Study of Peruvian Entrepreneurs Leadership Expectations ”, Journal of American Academy of Business, 16(1), 65-70.
Sookhtanlo, M. Rezvanfar, A. Hashemi, S. M.(2009). “Psychological Capabilities Affecting Agricultural Students Entrepreneurship Level:A Comparative Study ”, Research Journal of Agricultural and Biological Sciences, 5(2). Pp 175-184.
 Urbano, D. Aponte, M. Toledano, N.(2008). “Doctoral Education in Entrepreneurship: European Case Study.” Journal of Small Business and Enterprise Development, Vol. 15, No. 2. pp. 336-337.