بررسی رابطة دانش پیشین با تشخیص فرصت‌های کارآفرینانه: نقش میانجی هوشیاری کارآفرینانه و یادگیری کارآفرینانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی - کمی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت کارآفرینی -MBA، دانشگاه تهران

2 استادیار دانشکدة کارآفرینی، دانشگاه تهران

3 استادیار دانشگاه UiTM مالزی

چکیده

با توجه به پیشینة تحقیق، دو عامل مؤثر بر فرایند تشخیص فرصت یعنی دانش پیشین کارآفرین و ویژگی‌های شناختی شناسایی شدند. سپس برای بررسی تأثیر دانش پیشین بر تشخیص فرصت همراه با نقش میانجی‌گری ویژگی‌های شناختی در قالب دو مفهوم هوشیاری کارآفرینانه و یادگیری کارآفرینانه مدل مفهومی تحقیق تدوین و فرضیه‌های هفت‌گانه تعیین شدند. در این مطالعه ‌که از نوع توصیفی- همبستگی است، نمونه‌گیری به‌صورت تصادفی ساده انجام گرفته است و حجم نمونه براساس فرمول کوکران تعیین شد، که سرانجام 67 نفر مطالعه شدند. گردآوری داده‌های کمی پژوهش نیز از طریق توزیع پرسشنامه در میان کارآفرینان صنعت نانوتکنولوژی استان تهرانصورت گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها و بررسی فرضیه‌ها از روش‌ مدل‌سازی معادلات ساختاری به روش حداقل مربعات جزئی استفاده شد که به این منظور نرم‌افزار آماری Smart PLS به‌کار گرفته شد. درنهایت، یافته‌ها نشان از تأیید تمام فرضیه‌های پژوهش داشت، به‌طوری‌که تأثیر مثبت دانش پیشین بر تشخیص فرصت، هوشیاری کارآفرینانه و یادگیری کارآفرینانه تأیید شده است و همچنین تأثیر مثبت هوشیاری کارآفرینانه و یادگیری کارآفرینانه بر تشخیص فرصت نیز تأیید شدند. در ضمن، نقش میانجی هوشیاری و یادگیری کارآفرینانه در رابطة دانش پیشین و تشخیص فرصت تأیید شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining the relationship between Prior knowledge and Entrepreneurial opportunity recognition with mediating role of Entrepreneurial alertness and Entrepreneurial learning

نویسندگان [English]

  • Ali Hajizadeh 1
  • Mohammadreza Zali 2
  • Effat Beigpour 3
1 Master of Science in Entrepreneurship-MBA
2 Assistant Professor of University of Tehran
3 Assistant Professor of University of UiTM
چکیده [English]

Two main factors influencing the entrepreneurial opportunity recognition, i.e. prior knowledge and cognitive characteristics have been identified. In order to examine the effect of prior knowledge on opportunity recognition with mediating role of cognitive characteristics including entrepreneurial alertness and entrepreneurial learning, the conceptual model of research and the related hypotheses are developed. This study was conducted on a random sampling and the sample size was determined based on the Cochran formula, in which eventually 67 people were studied. The adequate data for the study were collected through questionnaires and analyzed through regression analysis and Structural Equation Modeling (SEM). The findings of this research show that prior knowledge has positive effects on opportunity recognition, entrepreneurial learning and entrepreneurial alertness. Also the positive impact of entrepreneurial alertness and entrepreneurial learning on opportunity recognition was confirmed. In addition, the mediating role of entrepreneurial alertness and learning in the relationship between prior knowledge and opportunity recognition was confirmed. The overall assessment of the conceptual model, moreover, indicates strong fit.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Opportunity recognition
  • Prior knowledge
  • Entrepreneurial alertness
  • Entrepreneurial Learning
یداللهی، جهانگیر؛ کلابی، امیر محمد؛ مهرابی، رزا. (1390)، فرصت‌ها و ایده‌های کارآفرینی، انتشارات جهاد دانشگاهی، تهران
داوری، علی؛ رضازاده، آرش. (1392)، مدل‌سازی معادلات ساختاری با نرم‌افزار PLS
Alsos, G. A.; Kaikkonen, V. (2004), “Opportunities and prior knowledge: A study of experienced entrepreneurs.” Frontiers of Entrepreneurship Research, 24(1), 301–314.
Alvarez, S.A., Busenitz, L.W., (2001), “The entrepreneurship of resource-based theory.” Journal of Management,  27, 755–775.
Ardichvili, A, Cardozo, R. & Ray, S. ( 2003), “A theory of entrepreneurial opportunity identification and development.” Journal of Business Venturing , 18(1), 105– 123.
Ardichvili, A., & Cardozo, R. N. (2000). A model of the entrepreneurial opportunity recognition process. Journal of Enterprising culture, 8(02), 103-119.
Baron, R. A., & Ward, T. B. (2004), “Expanding entrepreneurial cognition's toolbox: Potential contributions from the field of cognitive science.” Entrepreneurship Theory and Practice, 28(6), 553-573.
Corbett, A.C. (2007), “Learning asymmetries and the discovery of entrepreneurial opportunities.” Journal of Business Venturing, 22(1), 97-118
Cronbach, L.J. (1951). “Coefficient alpha and the internal structure of tests.” Psychometrika, 16(3), 297-334.
Dimov, D. (2002). “The nexus of individual and opportunity: Opportunity recognition as a learning process.” Babson College, Babson Kauffman Entrepreneurship Research Conference (BKERC) (Vol. 2006).
Fiet, J.O. (2007), “A Prescriptive analysis of search and discovery.” Journal of Management Studies, 44 (4) 592-611.
Fornell, C., & Larcker, D. F. (1981), “Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error.” Journal of Marketing Research (JMR), 18(1). 39-50
Hayek, F.A. (1945), “The use of knowledge in society.” American Economic Review, 35(4), 519–530.
Hulland, J. (1999), “Use of partial least squares (PLS) in strategic management research: a review of four recent studies.” Strategic management journal, 20(2), 195-204.
Kirzner, I. M. (1999), “Creativity and/or alertness: A reconsideration of the Schumpeterian entrepreneur.” The Review of Austrian Economics, 11(1), 5-17.
Kirzner, I.M. (1973), Competition and Entrepreneurship. University of Chicago Press, Chicago, IL.
Kirzner, I.M. (1985) Discovery and the Capitalist Process. University of Chicago Press, Chicago.
Kolb, D.A. (1984). Experiential learning: Experience as the source of learning and development. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
Marvel, M. R. & Lumpkin, G. T. (2007), “Technology entrepreneurs’ human capital and its effects on innovation radicalness.” Entrepreneurship Theory and Practic, 31(6), 807- 828.
Mitchell, R.K., Busenitz, L., Bird, B., Gaglio, C.M., McMullen, J., Morse, E., Smith, B., (2007), “The central question in entrepreneurship cognition research.” Entrepreneurship Theory and Practice, 31 (1), 1–27.
Nunnally, J. C. (1978). Psychometric Theory (2) McGraw-Hill. New York.
Roberts, E. (1991). Entrepreneurs in High Technology: Lessons from MIT and Beyond. Oxford University Press, New York.
Shane, S. & Venkataraman, S. (2000), “The promise of entrepreneurship as a field of research.” Academy of Management Review, 25(1), 217–226.
Shane, S. (2000), “Prior knowledge and the discovery of entrepreneurial opportunities. Organization Sciences, 11 (4), 448–469.
Shane, S. (2003). A general theory of entrepreneurship. Northhampton, MA: Edward Elgar Publishing.
Shepherd, D.A. & DeTienne, D.R. (2005), “Prior knowledge, potential financial reward, and opportunity identification.” Entrepreneurship Theory and Practice, 29(1), 91–112.
Tang, J. (2007), “Entrepreneurial Alertness: A Review, Re-conceptualization, and Extension” (PhD dissertation, University of Alabama, Tuscaloosa).
Tang, J., & Murphy, P.J. (2012), “Prior knowledge and new product and service introductions by entrepreneurial firms: The mediating role of technological innovation.” Journal of Small Business Management, 50(1), 41-62.
Tang, J., Kacmar, M., & Busenitz, L. (2012), “Alertness in the pursuit of new opportunities.” Journal of Business Venturing, 27(1) 77-94.
Tenenhaus, M., Amato, S., & Esposito Vinzi, V. (2004), “A global goodness-of-fit index for PLS structural equation modelling.” In Proceedings of the XLII SIS scientific meeting (pp. 739-742).
Venkataraman, S. (1997), “The distinctive domain of entrepreneurship research: An editor’s perspective.” Advances in entrepreneurship, firm emergence, and growth, 3, 119-138.
Wetzels, M., Odekerken-Schröder, G., & Van Oppen, C. (2009), “Using Pls Path Modeling For Assessing Hierarchical Construct Models: Guidelines And Empirical Illustration.” Mis Quarterly, 33(1).177