شناسایی و اولویت‌بندی مؤلفه‌های انتقال فناوری‌های پیشرفته در سطوح گوناگون آمادگی فناوری (TRLs)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی - کمی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد کارآفرینی- کسب‌وکار جدید، دانشکدة کارآفرینی، دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی، دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

بی‌شک یکی از راهبردهای دستیابی به اقتصاد دانش­بنیان، انتقال فناوری­های پیشرفته و تبدیل آن به مزیت رقابتی پایدار شرکت­هاست. در پژوهش­های اخیر، به سطوح آمادگی فناوری به‌عنوان عاملی تعیین‌کننده در انتقال فناوری‌های پیشرفته کمتر توجه شده است. نگارنده در این پژوهش براساس مبانی نظری، پیشینة پژوهش و مدل لای و تی­سای به دنبال شناسایی و اولویت­بندی مؤلفه­های انتقال فناوری‌های پیشرفته در سطوح گوناگون آمادگی فناوری است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش آمیخته اکتشافی است. جامعة آماری در بخش کیفی، خبرگان و در بخش کمی کارآفرینان شرکت­های فناوری پیشرفته است. نمونة آماری در بخش کیفی ده نفر است که به روش گلولة برفی انتخاب شد و در بخش کمی صد نفر است که به روش تصادفی ساده انتخاب شد. در بخش کیفی، ابزار گردآوری داده­ها مصاحبة نیمه‌ساختاریافته و در بخش کمی، پرسشنامة محقق‌ساخته است. تحلیل داده­های کیفی به روش کدگذاری و تحلیل داده­های کمی با آزمون آنووا و فریدمن انجام گرفته است. یافته­های پژوهش نشان می­دهد در دو فاز شکل­گیری مفهوم نظری و ساخت نمونة آزمایشی، عوامل انسانی بیشترین تأثیر را بر موفقیت انتقال فناوری­های پیشرفته دارد. همچنین، در فاز تجاری­سازی، عوامل صنعتی بیشترین تأثیر را بر موفقیت انتقال فناوری­های پیشرفته دارد. توجه به این عوامل هنگام انتقال فناوری­های پیشرفته به کارآفرینان و مدیران شرکت­های فناوری­های پیشرفته توصیه می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying and prioritizing the transfer of high technologies parameters at various Technology Readiness Levels (TRLs)

نویسندگان [English]

  • Esmaeil Kalantari 1
  • Jahanshah Charkhtab Moghaddam 2
1 M.S. in Entrepreneurship - New Business, Faculty of Entrepreneurship, Tehran University
2 Ph.D. Candidate, Strategic Management, Supreme National Defense University
چکیده [English]

Without any doubt, one of the strategies to achieve knowledge-based economy is the transfer of high technologies and turning them into a competitive stable advantage for companies. Technology Readiness Levels, as a determining factor for high-tech transfer, has not been taken into consideration in recent studies. In this paper the author seeks to identify and prioritize factors affecting the transfer of high-tech at various TRLs, on the basis of theoretical and research background and according to the T Sai Lai model. This study is applicable from aim point of view and is exploratory-integrated from method point of view. The statistical population in the qualitative section is among experts and in quantitative section is among entrepreneurs in high-tech companies. The statistical sample in qualitative section is among 10 people who are chosen by Snowball method and in quantitative section is among 100 people who are chosen by simple Random method. Data collecting tools are semi-structured interviews and researcher-made questionnaire in qualitative and quantitative sections respectively. Analysis of qualitative and quantitative data is done using Coding method and ANOVA and Friedman Tests, respectively. The research findings show that human factors most influence on the success of the transfer of advanced technologies in both phases of the formation and development of theoretical concepts and also prototyping and testing. Also, the industry factors most influence on the success of high-tech transfer in both commercial phase and entry-to-market phase. It is highly recommended for entrepreneurs and managers to consider the mentioned factors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Technology transfer
  • High Technology
  • Technology Readiness Levels
خامنه­ای، سید علی، (1392)، ابلاغ سیاست­های کلی اقتصاد مقاومتی، وب­سایت اطلاع­رسانی دفتر مقام معظم رهبری به آدرس: http://farsi.khamenei.ir.
خلیل، طارق، ایزدی، داود (مترجم)، اعرابی، سید محمد (مترجم)، (1388)، مدیریت تکنولوژی: موفقیت در رقابت و خلق ثروت، تهران، انتشارات دفتر پژوهش­های فرهنگی، صص 513-514.
غلامی جورشری، مینو، (1391)، تعیین سطح آمادگی فناوری پیل سوختی پلیمری خانگی در ایران، سومین همایش بیوانرژی ایران، صص 20-32.
فارسیجانی، حسن، تیموریان، مهدی، (1388)، بررسی عوامل موفقیت انتقال فناوری برای رسیدن به کلاس جهانی (موردکاوی: شرکت هپکو)، چشم­انداز مدیریت، شمارۀ 32، صص 151- 161.
گروسی مختارزاده، نیما، (1387)، شناسایی و ارزیابی عوامل مؤثر بر روند انتقال تکنولوژی تولید خودرو L90 در ایران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، ص98.
لشکری، معصومه، (1378)، بررسی جامعه­شناختی انتقال تکنولوژی در قزوین، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، ص125.
مهدی­زاده، محمود، حیدری قره­بلاغ، هادی، میرزایی، یاسر، (1389)، شناسایی عوامل مؤثر بر انتقال فناوری، فصلنامۀ تخصصی پارک­ها و مراکز رشد، سال هفتم، شمارۀ 25، صص 3-10.
نامدار زنگنه، سودابه، (1387)، ارائة یک مدل ترکیبی برای شناسایی عوامل مؤثر در اثربخشی پروژه­های انتقال تکنولوژی در شرکت­های تولیدکنندة تجهیزات برق ایران، پایان­نامة دکتری، دانشگاه تربیت مدرس، ص27.
هومن، حیدرعلی، عسگری، علی، (1384)، تحلیل عاملی: دشواری­ها و تنگناهای آن، مجلۀ روان­شناسی و علوم تربیتی، سال 35، شمارۀ 2، صص 1-20.
یداللهی، جهانگیر، امینی، زهرا، (1390)، شناسایی عوامل نهادی و محیطی مؤثر بر انتقال فناوری در حوزۀ زیست‌فناوری، فصلنامۀ تخصصی پارک­ها و مراکز رشد، سال هفتم، شمارۀ 28، صص 27-33.
Al-Mabrouk, K. & Soar, J., (2009). An analysis of the major issues for successful information technology transfer in Arab countries. Enterprise Information Management, 22 (5), 504- 522.
Awny, M. M. (2005). Transfer and implementation processes in developing countries. International Journal of Technology Management, 32, 213–220.
Bach, L., Cohendet, P., & Schenk, E. (2002). Technological Transfers from the European Space Programs: A Dynamic View and Comparison with Other R&D Projects. Technology Transfer, 27, 321-338.
Biernacki, P., Waldorf, D., (1981), Snowball Sampling: Problems and techniques of Chain Referral Sampling, Sociological methods and research, 10(2), P78.
Dectera, Moira, Bennett, David, Leseure, Michel ,)2007(,University to business technology transfer-UK and USA comparisons, Technovation 27,145-155.
Harris, D. & Harris, F. J., (2004). Evaluating the transfer of technology between application domains: a critical evaluation of the human component in the system. Technology in Society, 26, 551–565.
Kerlinger, F. N., (1986), Foundations of Behavioral Research, New York: Holt, Rinehart and Winston Inc, P102.
Kuzel, A.J., (1999), Sampling in Qualitative Inquiry, Doing Qualitative Research, Thousand Oaks, CA: Sage, P131.
Lai, W., Tsai, C., (2009). Fuzzy rule-based analysis of firm’s technology transfer in Taiwan’s machinery industry, Expert Systems with applications, 36, 12012-12022. DOI: 10.1016/j.eswa.2009.03.054.
Lin, B. & Berg, D., (2001). Effects of cultural differences on TT projects: an emirical study of Taiwanese manufacturing companies. International Journal of Project Management, 19, 287-293.
Liu, Hong, Jiang, Yunzhong,) 2001(, Technology transfer from higher education institutions to industry in China: nature and implications, Technovation 21,175-188.
Madu, C. N., (1989). Transferring technology to developing countries – critical factors for success. Long Range Planning, 22( 4), 115 -124.
Movahedi, B., (2003). Modes of technology transfer in Iranian firms, PhD Dissertation, P117.
NASA, (2004), Definitions of TRLs for Components and Subsystems/Systems Report, P44.
Szogs, A. (2010). Technology transfer and technological capability building in informal Firms in Tanzania (Doctoral thesis). Centre for Innovation, Research and Competence in the Learning Economy (CIRCLE), Lund, Sweden, P143.