شناسایی تأثیر کارآفرینی استراتژیک بر عملکرد مالی و غیر مالی (مورد مطالعه: شرکت فناپ)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی - کمی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکدة کارآفرینی، دانشگاه تهران

2 استادیار دانشکدة کارآفرینی، دانشگاه تهران

3 کارشناس ارشد کارآفرینی، دانشگاه تهران

چکیده

کارآفرینی استراتژیک، عاملی اثرگذار بر خروجی سازمان‌های کوچک، متوسط و بزرگ درنظر گرفته می­شود که می‌تواند رشد و ثروت یک سازمان را  بهبود بخشد. امروزه بسیاری از سازمان‌های بزرگ، از کارآفرینی استراتژیک به‌عنوان روشی برای کسب مزیت رقابتی در بلندمدت استفاده می‌کنند. با توجه به اهمیت این موضوع، هدف این تحقیق شناسایی تأثیر کارآفرینی استراتژیک بر عملکرد مالی و غیر مالی در قالب پژوهشی توصیفی- همبستگی در شرکت‌فناپ در تهران است و چارچوب مفهومی با دو بُعد کارآفرینی استراتژیک و عملکرد طراحی شده است.اینتحقیق از نظر ماهیت و روش توصیفی– همبستگی و از نظر هدف از نوع کاربردی است.پرسشنامة محقق‌ساختة پژوهش به‌صورت تصادفی ساده، بین هفتاد نفر از مدیران ارشد، میانی و کارشناسان در شرکت‌فناپ توزیع و در نهایت شصتپرسشنامه جمع‌آوری شد.آزمون فرضیات تحقیق و مدل تحلیل مسیر آن براساس روش مدل‌یابی معادلات ساختاری با استفاده از نرم‌افزار SmartPLS2انجام گرفت. نتایج نشان می‌دهد فرهنگ کارآفرینانه، رهبری کارآفرینانه، مدیریت استراتژیک منابع و به‌کارگیری خلاقیت و توسعة نوآوری بر عملکرد تأثیر می‌گذارد، اما ذهنیت کارآفرینانه بر عملکرد در شرکت فناپ تأثیری ندارد. هرچند در پایان مشخص شد به‌طور کلی کارآفرینی استراتژیک بر عملکردشرکت فناپ تأثیر معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying the Effect of the Strategic Entrepreneurship on the Financial and Non- Financial Performance (Case study: Fanap Company in Tehran)

نویسندگان [English]

  • Kambiz Talebi 1
  • Ali Davari 2
  • Negar Sadat Taghavi 3
1 Associate Professor, Entrepreneurship Faculty, University of Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Entrepreneurship Faculty, University of Tehran, Iran
3 Master of Entrepreneurship Management, University of Tehran, Iran
چکیده [English]

The strategic entrepreneurship was considered a factor which could affect the output of the small, medium and big organizations and improve the growth and wealth of an organization. Nowadays, large numbers of organizations exploit the strategic entrepreneurship as a procedure to achieve long-term competitive advantages. This research is aimed at investigating the effect of the strategic entrepreneurship on the performance in the Fanap Company in Tehran and design a conceptual model with the two elements of strategic entrepreneurship and performance. This is an applied research based on correlative-descriptive method .The research questionnaire was randomly distributed among 70 middle and senior managers and the experts in Fanapl Company of which 60 questionnaires were collected. The hypothesis testing and path analysis of research are carried out through the structural equation modeling method using the professional program, PLS2. The results showed that entrepreneurial culture, entrepreneurial leadership, managing resources strategically, and applying creativity and developing innovation all affect the performance positively but entrepreneurial mindset does not affect the performance in that Company.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurship
  • Strategic Management
  • Strategic Entrepreneurship
  • performance in Fanap company
باطنی، ا (1391). بررسی تأثیر رهبری بر عملکرد                                                    
 فرودگاه های بین المللی ایران پایان نامة  کارشناسی ارشد, تهران: دانشگاه تهران،دانشکدة کارآفرینی.
داوری، ع و مرادی ،س(1392).شناسایی تاثیر گرایش و عوامل سازمانی بر  عملکرد کسب ، فصلنامه ی توسعه کارآفرینی ،دوره6، شماره3:143-125.
 
عبدالوهاب، س (1390).بررسی تاثیر قابلیت نوآوری و گرایش کارآفرینانه بر عملکرد(مطالعه موردی: شرکتهای بیمه خصوصی کارآفرین و پاسارگاد).پایان نامه ی کارشناسی ارشد. تهران: دانشگاه تهران، دانشکدة کارآفرینی.
فردآر،د؛ترجمه ی پارساییان،ع. واعرابی،م(1390) مدیریت استراتژیک. چاپ بیست و یکم تهران:دفتر پژوهش های فرهنگی.
محمد زاده پارچین، ن(1390). تبیین تاثیر فرهنگ کارآفرینانه سازمانی بر کارآفرینی دانشگاهی در دانشگاه تهران،پایان نامة کارشناسی ارشد, تهران: دانشگاه تهران، دانشکدة کارآفرینی.
یوسفی، ذ(1390). بررسی تاثیر نوآوری بر عملکرد شعب بانک کشاورزی در شهر تهران،پایان نامه ی کارشناسی ارشد, تهران: دانشگاه تهران ، دانشکدة کارآفرینی.
 
 
Adams, B. & Sykes, V. (2003). Performance measures and profitability factors  of                                                                                                                                                                                                              successful African-American entrepreneurs: An exploratory study. Journal of           American Academy of Business, 2(3), 418- 424.
Aiken, A. C., DeCarlo, P. F., Kroll, J. H. & Worsnop, .., (2008).O/C and  OM/OC ratios of primary, secondary, and ambient organic aerosols with high-resolution time-of-flight aerosol mass spectrometry, Environmenta  science &technology, 42(12), pp. 4478-4485.
Akman, G. & Yilmaz, C., (2008). Innovation capability, innovation strategy, and  market orientation: An empirical analysis in Turkish software industry. International Journal of Innovation Management, 12(1), pp. 69-111.
Aktan, B., & Bulut, C., (2008). financial Performance Impacts of Corporate Entrepreneurship in Emerging Markets: A Case of Turkey. European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences, 12, pp.69-79.
Covin, J.G. and M.P. Miles., (1999). Corporate Entrepreneurship and the Pursuit of Competitive Advantage. Entrepreneurship, Theory and Practice 23 (3), pp.47-63.
Günday, G., Ulusoy, G., Kılıç, K., & Alpkan, L. (2011). Effects of innovation types on firm performance. International Journal of Production Economics, 133(2), 662-676.
Guptaa, V., MacMillan, I. & Surie, G.,( 2004). Entrepreneurial Leadership: Developing a Cross-cultural Construct. Journal of Business Venturing(19), pp. 241-260.
Haghighi, M., Gharleghi, A. & Mir asadi, S., (2011). Examine the relationship between characteristics of the organizations mission statement and organizational performance. Journal of Change Management, 7(4), pp. 54-63.
Hitt, M. A., Bierman, L., Shimizu, K & Kochhar, R., (2001).Direct andmoderating effects of human capital on strategy and performance inprofessional servicefirms: Aresource-based perspective. Academy of Management Journal, 44(1), pp.13-28
Hitt, M. A., Ireland, R. D. & Camp, M., (2001). Strategic entrepreneurship: Entrepreneurial strategies for wealth creation. Strategic Management Journal,22(6), pp. 479-491.
Ireland, R. D., Covin, J. G. & Kuratko, D. F., (2009). Conceptualizing Corporate Entrepreneurship Strategy.     HYPERLINK "http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/%28ISSN%291540-6520"  Entrepreneurship Theory and Practice , 33(1), pp. 19–46.
Ireland, R. D., Hitt, M. A., Camp, S. M., & Sexton, D. L.,( 2001). Integrating entrepreneurship and strategic management action to create firm wealth. Academy of Management Executive, 15(1), pp. 49-63.
Ireland, R. D., Hitt, M. A. & Sirmon, D. G., (2003). A model of strategic entrepreneurship: The construct and its dimensions. Journal of Management, 29(6), pp. 963–989.
Ireland, R. D. & Webb, J. W., (2007). Strategic entrepreneurship: Creating competitive advantage through streams of innovation. Business Horizons,50(1), pp. 49-59.
Kayesi,J &Antonakis,J.,(2012).The contribution of entrepreneurial leadership to firm performance :a study of small and medium-sized entrepreneurs in Kenya..   HYPERLINK "http://digitalknowledge.babson.edu/fer" o "Frontiers of Entrepreneurship Research"  Frontiers of Entrepreneurship Research ,32(4).
Ketchen Jr, D., Ireland, R., & Snow, C. (2007). Strategic entrepreneurship, collaborative innovation, and wealth creation. Strategic Entrepreneurship(1), pp.371-385.
Kuratko,D.F & Audretsch,D.B.,(2009). Strategic Entrepreneurship: Exploring Different Perspectives of an Emerging Concept.   HYPERLINK "http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/%28ISSN%291540-6520"  Entrepreneurship Theory and Practice ,33(1), pp. 1-17.
Lawson, B. & Samson, A., (2001). Develping innovation capanillity in organizations: A dynamic capabilities approach. Internationa Journal of Innovation Management, 5(3), pp. 377-400.
McCarthy, R., Puffer, S. & Darda, S., (2010). Convergence in entrepreneurial leadership style : evidence from Russia. California Management Review, 5(2), pp. 48-72.
Morgan, R. & Strong, C.,( 2003). Business performance and dimensions of strategic orientation. Journal of Business Research, 56(3), pp. 163-176.
Njeru, P. W. & Bwisa, P. H. M., (2012). Gender Based Entrepreneurial Mindsetand Their Influence on Performance of Small and Medium Manufacturing  Firms. International Journal of Business and Commerce ,1(9): May 2012, pp. 182-198.
Ringle, C., Sarstedt, M. & Straub, D.,( 2012). A critical look at the use of PLS SEM in MIS quarterly. MIS Quarterly (MISQ), 36(1) , pp.iii-xiv.
Shane, S. & Venkataraman, S., 2000. The Promise of Entrepreneurship as a Field of Research. Academy of Management Review,25(1) ,  pp. 217-226.
Tamayo, T., Ruiz, M. & Antonio, J., (2010). The moderating effect of innovativcapacity on the relationship between real options and strategic flexibility. Industrial Marketing, 39(7), pp. 1120-1127.