تأثیر سرمایة فکری بر نوآوری سازمانی در شرکت‌های خدمات کشاورزی استان زنجان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی - کمی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان

2 کارشناس ارشد ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه زنجان

چکیده

نوآوری عاملی کلیدی برای بقای سازمان محسوب می­شود، از این­رو، مطالعة عوامل تأثیرگذار بر آن از جمله سرمایة فکری به‌عنوان یکی از مهم‌ترین دارایی­های نامشهود جدید سازمانی، امری ضروری به‌نظر می­رسد. با توجه به اهمیت موضوع، هدف این تحقیق بررسی میزان تأثیر سرمایة فکری بر نوآوری سازمانی در شرکت­های خدمات مشاوره­ای، فنی و مهندسی کشاورزی است. این تحقیق بر حسب هدف از نوع تحقیقات کاربردی و به‌لحاظ نحوة گردآوری داده‏ها از نوع تحقیقات توصیفی- همبستگی است. جامعة آماری این تحقیق را 280 نفر از کارشناسان     شرکت­های خدمات کشاورزی در استان زنجان تشکیل دادند که با توجه به جدول کریجسی- مورگان (1970)، 200 نفر از کارشناسان از طریق روش نمونه­گیری طبقه‌ای انتخاب شد. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه‎های استاندارد استفاده شد. روایی محتوایی پرسشنامه­ها با نظر پانلی از متخصصان تأیید شد و روایی سازه و پایایی ترکیبی آن‌ها نیز از طریق برآورد مدل اندازه‌گیری و پس از انجام‌دادن اصلاحات لازم به‌دست آمد. نتایج نشان داد فرضیه­های تحقیق تأیید شده است و سه مؤلفة سرمایة فکری شامل انسانی، ساختاری و رابطه­ای اثر مثبت و معنی­داری بر متغیر وابسته داشتند و درمجموع 51 درصد از واریانس نوآوری سازمانی در شرکت­های مطالعه‌شده را تبیین کردند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Intellectual Capital on Organizational Innovation in the Agricultural Services Ventures of Zanjan Province

نویسندگان [English]

 • Rohollah Rezaei 1
 • Fatemeh Moghanlo 2
1 Associate professor, University of Zanjan
2 MSc. Graduate, University of Zanjan
چکیده [English]

Innovation is the key to organizational survival and therefore, it seems necessary to study and identify its affecting factors such as intellectual capital as one of the most important of new organizational intangible assets. Considering the importance of this issue, the main purpose of this research was to study the effect of intellectual capital on organizational innovation in the Agricultural Consulting, Technical and Engineering Services Ventures. The research was an applied research and a descriptive- correlational research in terms of goal and method of data collection, respectively. The population of the study consisted of 280 experts of the ventures in Zanjan province, Iran. A sample size of 200 was selected using a stratified sampling method. The standard questionnaires were used to collect the data. The content validity of the questionnaires was confirmed by a panel of experts. The construct validity and the reliability of the research instrument were assessed by estimating the measurement model. The results showed that the research hypotheses were confirmed and the components of intellectual capital including human, relational and structural had a positive and significant effect on the dependent variable. The components totally explained about 51 percent of the variances of organizational innovation in the ventures.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Organizational Innovation
 • Intellectual Capital
 • Agricultural consulting
 • technical and engineering services venture
 • Zanjan Province
 1. احمدپور داریانی، محمود، نیک­بین، حسین، و کریمی، آصف (1390). عوامل مؤثر بر توسعۀ کارآفرینی در شرکت­های خدمات فنی، مهندسی و مشاوره­ای کشاورزی استان زنجان. فصلنامۀ تحقیقات اقتصاد و توسعۀ کشاورزی ایران، 42 (4)، صص 535- 546.
 2. چوپانی، حیدر، زارع خلیلی، مجتبی، قاسمی، عقیل، غلام­زاده، حجت (1391). بررسی رابطۀ بین سرمایۀ فکری با نوآوری سازمانی (مطالعۀ موردی: شرکت سهامی بیمۀ توسعه.( فصلنامۀ ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 2 (1)، صص27-58.
 3. حاتمی، پروانه، رحیمی، فرج‌اله و جعفری­نیا، شمس‌اله (1391). بررسی تأثیر سرمایۀ فکری بر نوآوری سازمانی در شرکت خوزستان. مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین‌المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی، قم، 23 و 24 شهریور، صص 222-238.
 4. درینی، روح­اله (1392). بررسی مؤلفه­های سرمایۀ اجتماعی و کارآفرینی سازمانی در شرکت­های خدمات مشاوره­ای، فنی و مهندسی کشاورزی در شهرستان­های جنوب استان کرمان. پایان‎نامۀ کارشناسی ارشد، گروه ترویج، ارتباطات و توسعۀ روستایی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه زنجان.
 5. رحیمی، محمدکاظم، زرافشانی، کیومرث، نوری، مجتبی، عباسی­زاده، صادق و رستمی، فرحناز (1391). ارزیابی عملکرد شرکت­های خدمات مشاوره­ای، فنی و مهندسی کشاورزی استان­های کرمانشاه و زنجان. فصلنامۀ پژوهش­های روستایی، 3 (4)، صص 215- 240.
 6. رضائی، روح­اله (1392). بررسی وضعیت سرمایۀ فکری و مؤلفه­های آن در بنگاه­های  تجاری کشاورزی در استان زنجان. گزارش طرح پژوهشی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه زنجان.
 7. رضائی، روح­اله، قلی­فر، احسان، صفا، لیلا و کاظمی، مریم (1390). شناسایی موانع توسعۀ کارآفرینی شرکتی در شرکت­های خدمات مشاوره­ای، فنی و مهندسی کشاورزی استان زنجان. فصلنامۀ توسعۀ کارآفرینی، 4 (14)، صص 27- 46.
 8. زرین‌سبب، مهدی (1390). بررسی رابطۀ بین سرمایۀ فکری با گرایش به نوآوری سازمانی در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران. رسالۀ دکتری، گروه مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی، دانشکدۀ روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران.
 9. مغانلو، فاطمه (1393). بررسی و تحلیل سطح نوآوری سازمانی در شرکت­های خدمات مشاوره­ای، فنی و مهندسی کشاورزی استان زنجان. پایان‎نامۀ کارشناسی ارشد، گروه ترویج، ارتباطات و توسعۀ روستایی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه زنجان.
 10. نوری، محمود (1391). طراحی ساختاری مناسب برای شرکت­های خدمات توسعۀ کشاورزی در استان زنجان با تأکید بر تقویت کارآفرینی و اثربخشی. پایان­نامۀ کارشناسی ارشد توسعۀ روستایی، گروه ترویج، ارتباطات و توسعۀ روستایی، دانشگاه زنجان.
 11. Abdullah, D. and Sofiana, S. (2012). The relationship between intellectual capital and corporate performance. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 40, pp. 537-541.
 12. Adamides, E. and Karacapilidis, N. (2006). Information technology support for the knowledge and social process of innovation management. Technovation, 26, pp. 50- 59.
  1. Amiri, A.,  Jandaghi, G. and Ramezan, M. (2011). An investigation to the impact of intellectual capital on organizational innovation. European Journal of Scientific Research, 64 (3), pp. 472-477.
 13. Camisón, C. and Villar-López, A. (2014). Organizational innovation as an enabler of technological innovation capabilities and firm performance. Journal of Business Research, 67, pp. 2891- 2902.
 14. Cohen, W. and Levinthal, D. (1990). Absorptive capacity: A new perspective on learning and innovation. Administrative Science Quarterly, 35, pp. 128- 152.
  1. Crossan, M. and Apaydin, M. (2010). A multi-dimensional framework of organizational innovation: A systematic review of the literature. Journal of Management Studies, 47 (6), pp. 1154-1191.
 15. Gumusluoglu, L. and Ilsev, A. (2009). Transformational leadership, creativity, and organizational innovation. Journal of Business Research, 62, pp. 461- 473.
 16. Hair, J., Black, C., Babin, J. and Anderson, E. (2010). Multivariate data analysis. Prentice Hall Publisher, USA.
 17. Hamel, G. (2007). The future of management. Harvard Business School Press, Boston.
 18. Hill, C. and Rothaermel, F. (2003). The performance of incumbent firms in the face of radical technological innovation. Academy of Management Review, 28, pp. 257- 274.
 19. Hogan, S. and Coote, L. (2014). Organizational culture, innovation, and performance: A test of Schein's model. Journal of Business Research, 67 (8), pp. 1609- 1621.
 20. Lam, A. (2010). Innovative organizations: Structure, learning, adaptation innovation perspectives for the 21st century. Madrid: BBVA, Spain, pp. 162-177.
 21. Maditinos, D., Sevic, Z., and Tsairidis, C. (2009). Intellectual capital and business performance: An empirical study for the Greek listed companies. Proceeding of 7th International Conference on Accounting and Finance in Transition (ICAFT), 23-25 July 2009, Greenwich, London, pp. 1- 23.
 22. Mariz-Perez, R., Teijeiro, M. and Garcìa, M. (2012). The relevance of human capital as a driver for innovation. Cuadernos de economía, 35 (98), pp. 68-76.
 23. Mohammed Assi, A. (2012). Influence of intellectual capital in the  organizational innovation. International Journal of Innovation, Management and Technology, 3 (2), pp.128-135.
 24. Ngah, R. and Ibrahim, A. (2009). The relationship of intellectual capital, innovation and performance: A preliminary study in Malaysian SMEs. Journal of Management Innovation Systems, 1 (1), pp. 1-13.
 25. O‟Connor, G. and McDermott, C. (2004). The human side of radical innovation. Journal of Engineering and Technology Management, 21, pp. 11-30.
 26. OECD (2005). The measurement of scientific and technological activities Oslo Manual. Guidelines for collecting and interpreting innovation data (3rd ed.). Paris: OECD EUROSTAT.
 27. Panahandeh, G. and Ahmadkhani, A. (2014). A survey on relationship between intellectual capital and organizational innovation: A case study of banking industry. Management Science Letters 4, pp. 721- 724.

30. Paswan, A. (2009). Confirmatory factor analysis and structural equations modeling: An introduction. Research Report, COB, University of North Texas, USA.

 1. Snell, S and Dean, J. (1992). Integrated manufacturing and human resource management: A human capital perspective. Academy of Management Journal, 35, pp. 467-504.
 2. Stewart, T. (1997). Intellectual capital: The new wealth of organization. USA, Doubleday Publishing Group.
 3. Subramaniam, M. and Youndt, M.A. (2005). The Influence of Intellectual Capital on the Types of Innovative Capabilities. Academy of Management Journal, 48, 450- 463.
 4. Tseng, C. and Goo, Y. (2005). Intellectual capital and corporate value in an emerging economy: Empirical study of Taiwanese manufacturers. R&D Management, 35, pp. 187- 201.
 5. Van de Ven, A. (1986). Central problems in the management of innovation. Management Science, 32, pp. 590- 607.
 6. Verde, M. (2011). The role of intellectual capital assets on the radicalness of innovation: Direct and moderating effects. Research Report, Faculty of Economics, University of Madrid.
 7. Zerenler, M. Hasiloglu, S. and Sezgin, M, (2008). Intellectual capital and innovation performance: Empirical evidence in the Turkish automotive supplier. Journal of Technology Management & Innovation, 59 (2), pp. 233-241.