عوامل تأثیرگذار بر زیرساخت انکوباتورهای دانشگاهی و نقش آن در تأسیس شرکت‌های زایشی دانشگاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی - کمی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساری

2 دانشیار دانشکدة علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساری

3 استادیار دانشکدة علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساری

چکیده

این پژوهش به شناسایی زیرساخت‌های انکوباتورهای دانشگاهی و نقش آن در تأسیس شرکت‌های زایشی دانشگاه می‌پردازد. روش پژوهش از نوع آمیخته است و جامعة آماری شامل خبرگان و متخصصان در حوزة مراکز رشد در دانشگاه‌های استان مازندران می‌شود. نمونه‌گیری در بخش مطالعۀ کیفی هدفمند و در بخش کمی تصادفی طبقه‌‌ای بود. در بخش کیفی، سیزده نفر در فرایند مصاحبه و در بخش کمی با حجم جامعة 304 نفر، 170 نفر به‌عنوان نمونه مشارکت داشتند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات شامل مصاحبه و پرسشنامۀ محقق‌ساخته بود که بعد از تأئید روایی، پایایی آن 82/0=α محاسبه شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و در بخش استنباطی از تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی استفاده شد. نتایج پژوهش در بخش کیفی بیانگر آن بود که در ایجاد شرکت‌های زایشی دانشگاهی، چهارده مؤلفه در بعد زیرساخت شناسایی شد. در بخش کمی، یافته‌‌ها نشان داد مؤلفة خط مشی‌های سازمانی موجود با بالاترین بار عاملی (97/0) و مؤلفة جذب سرمایه با کمترین بار عاملی (59/0) از کل واریانس‌ها را تبیین و سایر مؤلفه‌ها نیز هرکدام به‌ترتیب در درجات بعدی اهمیت قرار گرفتند. همچنین، الگوی نهایی پژوهش، با شاخص‌های برازش، ضرایب استاندارد تأیید شد. میزان ضریب تأثیر مؤلفه‌های موجود در زیرساخت‌های انکوباتورهای دانشگاهی در ایجاد شرکت‌های زایشی دانشگاه، به‌تنهایی بالاترین ضریب تأثیرگذاری در مؤلفة خط مشی‌های سازمانی موجود با 97/0 و کمترین در مؤلفة جذب سرمایه با 59/0 بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors affecting in university incubators infrastructure and their role in the entrepreneurial universities spin-offs establishment

نویسندگان [English]

  • Maryam Hafezian 1
  • Mohammad Salehi 2
  • Taraneh Enayati 3
1 Ph.D in Educational Administration, Faculty of humanities, Islamic Azad University Sari Branch
2 Ph.D in Educational Administration, Faculty of humanities, Islamic Azad University Sari Branch
3 Assistant Professor, Faculty of humanities, Islamic Azad University ,Sari Branch
چکیده [English]

The study focuses on identifying the university incubators existing infrastructure and their role in the university spin-offs establishment. The study adopts an integrated approach as its methodology. The statistical population includes all universities and colleges managers, experts in universities’ incubators in Mazandaran Province. To perform the sampling, the purposive sampling and stratified random sampling were used for qualitative and quantitative parts, respectively.13 subjects were interviewed for the qualitative phase and 170 subjects out of 304 participated in the quantitative part using stratified random sampling. The data gathering tools were interviews and a researcher-made questionnaire after confirming the validity  and the reliability with Chronbach’s Alpha coefficient which was equal to 0/82 To analyze the data, the descriptive and inferential statistics that exploratory and confirmatory factor analysis were applied. Based on the analysis of qualitative data from in-depth and exploratory interviews and interviews content analysis coding while matching the consistencies, the results of the qualitative study showed that 17 components were identified in the infrastructure aspect in the establishment of university spin-offs. Considering the quantitative aspect, the findings also emphasized that the existing organizational policy with the highest factorial load (0/97) and investment attraction with the lowest factorial load (0/59) explained the variances and other components had their prioritized relative contribution. Also, the final research model was approved considering the fit indexes and standard coefficients. Considering the impact factor of the existing components of the university incubators infrastructure in the establishment of university spin-offs, the greatest influencing amount was attributed to the organizational policy with 0/97 and lowest was given to investment attraction with 0/59.

کلیدواژه‌ها [English]

  • university incubators
  • Infrastructure
  • the spin-offs
اشتراس، آنسلم. جولیت کوربین. (1385). اصول روش تحقیق کیفی نظریه مبنایی اصول و شیوه‌ها، ترجمه: بیوک محمدی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی.
آقاجانی، حسنعلی. طالب نژاد، عاطفه.(1390). ارزیابی مقایسه ای عملکرد مراکز رشد فناوری منتخب در ایران، فصلنامه توسعه کارآفرینی، 4 (13)، صص 149-165.
پوتر، جاناتان. (1390). آموزش عالی و کارآفرینی. صالحی عمران، ابراهیم و امید یحیی پور(مترجمان)، چاپ اول، بابلسر: دانشگاه مازندران.
خاکباز، حسن. عیوض پور، جعفر .(1392). مدیریت شبکۀ ذینفعان در مراکز رشد فناوری، فصلنامه تخصصی پارک‌ها و مراکز رشد، 9 (34)، صص 20-24.  
ذوالفقاری، عاطفه. حجازی، سید رضا. فرهودی، آرتا. (1390). جایگاه شرکت‌های زایشی دانشگاهی در توسعه کارآفرینی در دانشگاه‌ها. فصلنامه تخصصی پارک‌ها و مراکز رشد، 7 (37)، صص 45-52.  
رضایی کلانتری،مرضیه. صادقی، محمدرضا. (1390). ارزش آفرینی در کسب و کار الکترونیکی و جایگاه استراتژی‌های نوظهور و انکوباتورها در سازمان‌های کارآفرین، کنفرانس ملی کارآفرینی، تعاون، جهاد اقتصادی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نائین، آذرماه 1390.
زارع،‌ هادی. حجازی، سید رضا. (1390). طراحی نظام ارزیابی عملکرد تجاری‌سازی تحقیق‌های دانشگاهی، فصلنامۀ توسعۀ کارآفرینی، 3 (12)، صص 145-164.
صمدی میارکلائی، حمزه. صمدی میارکلائی، حسین. (1392). نظریه‌ها و الگوهای ارتباط میان دانشگاه‌ها و صنعت در اقتصاد دانش بنیان، فصلنامۀ تخصصی پارک‌ها و مراکز رشد، 9 (35)، صص 59-70.
قورچیان، نادر قلی. قاسمی زاد، علیرضا.(1387). بررسی عوامل موثر در بهبود اثر بخشی مراکز رشد فناوری و ارائۀ مدل مناسب، فصلنامۀ رهبری و مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، 2 (2)، صص 101-124.
میرغفوری، سید حبیب‌اله. صیادی تورانلو، حسین وکریمی نیا، مریم. (1392). رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر ارتقای نوآوری در شرکت‌های وابسته به مراکز رشد با استفاده از تکنیک تاپسیس فازی (مطالعۀ موردی پارک علم و فناوری یزد)، فصلنامه تخصصی پارک‌ها و مراکز رشد، 9 (36)، صص 19-28.  
نعمتی، محمدعلی.(1386).تحلیل و مقایسه ‌ شاخص‌های عملکرد کلیدی مراکز رشد واحدهای فناوری کشور)، فصلنامۀ پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، 3 (13)، صص 143-170.
Aerts, K., Matthyssens, P., Vandenbempt, K. (2007). Critical role and screening practices of European business incubators. Technovation, 6(27), pp. 254–267.
Allen, D. & McClusky, R. (1990). Structure, policy, and performance in the business incubator industry. Entrepreneurship Theory and Practice, pp. 61–77.
Becker, B., and Gassmann, O. (2006). Corporate incubators: Industrial R&D and what universities can learn from them. Journal of Technology Transfer, 8 (31), pp. 469–483.
Bianchi,P. and N .Bellini.(1991). Public policies for local networks of innovators , Research policy,Vol.20, No. 5, Elsevier, pp. 487-497.
Carayannis, E. G., and vonZedtwitz, M. (2005). Architecting glocal (global–local), real‐virtual incubator networks (G‐RVINs) as catalysts and accelerators of entrepreneurship in transitioning and developing economies: Lessons learned and best practices from current development and business incubation practices, Technovation. 6 (25), pp. 95–110.
Clarysse ,B.,et al.(2005).spinning out new ventures:A typology of incubation strategies from European research institiutions , Journal of business venturing .Vol.20,No,2, Elsevier,pp,183-216.
Creswell,J. W, Plano clark,V.(2011).Designing and conducting mixed methods research (2 nded), thousand oaks, CA: sage.
Gibson,D,Naquin,H.(2011).Investing in innovation to enable global competitiveness:The case of Portugal. International Journal of Technological Forecasting & Social Change, 78 .1299–1309.
Gulbrandsen, M., Mowery, C.D.and Feldman, M.(2011). “Introduction to the special section: Heterogeneity and university–industry relations.Research Policy. 10(40), pp. 1–5.
 Goldfarb,B.,Henrekson.M.,(2003). Bottom –up versus topdown policies towards the commercialisation of university intellectual property- research policy.p 32.
Hashi,I, Stojcic,N. (2013).The impact of innovation activities on firm performance using a multistage model: Evidence from the Community Innovation Survey 4. Research Policy ,10(42). 353– 366.
Kannan, D, Beatriz Lopes de Sousa Jabbour,and A, Chiappetta Jabbour,C.J. (2013). Selecting green suppliers based on GSCM practices: Using Fuzzy TOPSIS applied to a Brazilian electronics company, European,Journal of Operational Research.1-16.
Maleki,EJ.and Tootle,D.M.(1996).The role of network in small firm competitiveness, international Journal of Technology management,11(2) ,pp. 43-57.
Marlow,S.and McAdam, M.(2008). A preliminary investigation into networking activities within the university incubator. International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research. 14(4), pp.219‐241.
Mian, S. A. (1997). Assessing and managing the university technology business incubator: An integrative framework. Journal of Business Venturing. 3(12), 251‐285.
Nolan, A. (2003). Public policy on business incubators: An OECD perspective. Journal Of Entrepreneurship And Innovation Management, 3(2), pp. 22–30.
Paavo ,R.(2012).Incremental and Radical Innovation in Coopetition The Role of Absorptive Capacity and Appropriability.
Rowley, J.,Baragheh, A., Sambrook, S. (2011).Towards an Innovation Type Mapping Tool",Management Decision, Vol.49,No.1.
Spithoven, A. ,Clarysse, B. and Knockaert, M.(2010). Building absorptive capacity to organize inbound open innovation in traditional industries”. Technovation. Volume 30,Issue 2, February 2010, Pages130–140.
Van Cann, R.(2013).Universities and Incubators. Expert from thesis entitled. Key decisions in the start-up phase of successful software companies.