بررسی تأثیر جو کارآفرینی سازمانی بر نوآوری (مورد مطالعه: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی - کمی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت کارآفرینی دانشگاه تهران

2 استادیار دانشکده کارآفرینی

چکیده

کارآفرینی سازمانی به تلاش‌های یک سازمان برای ایجاد یک سری مزیت‌های رقابتی پایدار به‌عنوان پایه‌ای برای رشد و سودآوری معنا می‌بخشد. کارآفرینی سازمانی دو هدف اصلی دارد: خلق و پیگیری فرصت‌ها به‌منظور ایجاد کسب‌وکارهای مخاطره‌آمیز جدید و نوسازی (بازسازی) راهبردی. از این‌رو هدف این تحقیق بررسی تاثیر جو کارآفرینی سازمانی بر نوآوری در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه‌ی اسلامی که یکی از بزرگ‌ترین مجموعه‌های پژوهش‌های علوم انسانی کشور است. این تحقیق از نظر ماهیت و روش، توصیفی- همبستگی و از نظر هدف از نوع کاربردی می‌باشد. برای جمع‌آوری اطلاعات پرسش‌نامه‌هایی در اختیار مدیران سطوح مختلف، کارشناسان و اعضای هیات علمی پژوهشگاه قرار گرفت که در نهایت 110 پرسش‌نامه پس از بازنگری و تکمیل نهایی بررسی شد. پس از جمع‌آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل آن از طریق رگرسیون خطی چندگانه، نتایج نشان می‌دهد که حمایت مدیریتی، انعطاف‌پذیری مرزهای سازمان، در دسترس بودن زمان و پاداش و تقویت کارکنان بر نوآوری تأثیر می‌گذارد، اما استقلال کاری، بر نوآوری در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه‌ی اسلامی تأثیری ندارد. هر چند که در پایان مشخص شد به‌طور کلی جو کارآفرینی سازمانی بر نوآوری سازمانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه‌ی اسلامی تأثیر معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Impact of the Organizational Entrepreneurial Climate on Innovation (Islamic Culture and Thought Research Center)

نویسندگان [English]

  • Mojtaba Nahid 1
  • Mohammad Reza Zali 2
  • Majid Hosseinzadeh 1
  • Firoozeh Sajednia 1
1 M. A., Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran
2 Ph.D, Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran, Tehran
چکیده [English]

Corporate entrepreneurship channels the efforts of an organization to create a series of sustainable competitive advantages as the basis for growth and profitability. Corporate entrepreneurship seeks the basic goals of identifying and following opportunities to create new ventures and strategic renovation (recreation). This research is aimed at investigating the impact of the organizational entrepreneurial climate on innovation in the Islamic Culture and Thought Research Center as a major human science research center in Iran. This is an applied research based on correlative-descriptive method. First, a number of questionnaires were given to the managers of different levels, officials and board members of that Research Center. Out of which 110 questionnaires were gathered. After collection of the data, the multiple line regression method in SPSS was used for analisis. The results showed that managerial support, flexible boundaries of the organization, availability and appropriate compensation for the staff and reinforcement of the staff all affect the innovation positively but job autonomy does not affect the innovation in that Research Center. Finally it was concluded that, in general, the organizational entrepreneurial climate has a significant relationship with innovation in the Islamic Culture and Thought Research Center.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Entrepreneurship
  • Regulatory Policy
  • Advocacy Policy
  • comparative analysis