دوره و شماره: دوره 6، شماره 3 - شماره پیاپی 21، پاییز 1392، صفحه 7-202 
1. تبیین رابطه گرایش کارآفرینانه و عملکرد سازمانی با میانجی تبادلات اجتماعی از منظر عدالت سازمانی

صفحه 7-26

محمد ابراهیم سنجقی؛ برزو فرهی بوزنجانی؛ ایمان ظهوریان نادعلی؛ حمید درودی