تأثیر شخصیت کارآفرینانه بر عملکرد شغلی کارکنان با میانجی¬گری توانمندسازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی - کمی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد

2 استادیار دانشگاه ارومیه

چکیده

این پژوهش به‌منظور بررسی تأثیر شخصیت کارآفرینانه بر عملکرد شغلی کارکنان با میانجی­گری توانمندسازی انجام شده است. این تحقیق بر مبنای هدف کاربردی، از نظر ماهیت توصیفی- همبستگی می­باشد. جامعه‌ی آماری کلیه‌ی کارکنان واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان­غربی به تعداد 738 نفر بوده و با محاسبه‌ی فرمول کوکران، 155 نفر با استفاده از روش نمونه­گیری تصادفی طبقه‌بندی شده‌ی متناسب، انتخاب شده و در سال 1392 مورد مطالعه قرار گرفته است. برای جمع‌آوری داده­ها، پرسش‌نامه‌ی استاندارد که مشمول شاخص‌های ویژگی شخصیت کارآفرینی، توانمندسازی کارکنان و عملکرد شغلی بود، استفاده شد که مقدار آلفای کرونباخ آنها به ترتیب 956/0، 959/0 و 969/0 می‌باشد. برای تحلیل داده‌ها از مدل­یابی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج به‌دست آمده از تخمین اعداد معنی‌داری مدل ساختاری، ارتباط میان متغیرها را در سطح اطمینان 99 درصد تأیید می‌کند. همچنین نتایج به‌دست آمده از تخمین ضرایب استاندارد مدل ساختاری، مقدار 93/0 را برای ضریب مسیر شخصیت کارآفرینی با عملکرد شغلی نشان می­دهد و مقدار 88/0 را برای ضریب مسیر شخصیت کارآفرینی با عملکرد شغلی با میانجی­گری توانمندسازی نشان می­دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

این پژوهش به‌منظور بررسی تأثیر شخصیت کارآفرینانه بر عملکرد شغلی کارکنان با میانجی¬گری توانمندسازی انجام شده است. این تحقیق بر مبنای هدف کاربردی، از نظر ماهیت توصیفی- همبستگی می¬باشد. جامعه‌ی آماری کلیه‌ی کارکنان واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان¬غربی به تعداد 7

نویسندگان [English]

  • Naser Askaroghli 1
  • Rahim Abedi 2
1 M.A in public Management (Human Resorce Managment), Islamic Azad University of Mahabad
2 Ph.D of Strategic Management, Assistant Professor and faculty member in the Urmia University
چکیده [English]

The purpose of this research is to survey the impact of entrepreneurial personality on job performance by mediating the empowerment. In this study, containing some applicable goals, a descriptive method was used and the data gathering was processed in libraries. However the participants of the study were 738 employees of the Islamic Azad University branches of West Azerbaijan out which 155 employees were chosen by using proportional stratified random sampling for the academic year 2013. The instruments of the study were three standard questionnaires indicating an entrepreneur’s personality characteristics, employees empowerment and job performance. With the Cronbach's alpha, the coefficients were 0/956, 0/959 and 0/969 respectively. For data analysis, the structural equation modeling was used. The result of estimating the number of significant structural model confirmed the relationship between the variables to be at a confidence level of 99%.  Accordingly, the results of the estimated standard structural model, illustrated 0/93 for the path coefficient of the entrepreneurship personality on the job performance, and 0/88 for the path coefficient of the entrepreneurship personality on job performance by mediating the empowerment.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurship
  • Entrepreneurial Personality
  • Psychological Empowerment
  • Job performance