تاثیر راهبردهای مدیریت منابع انسانی نوآورانه بر کارآفرینی سازمانی: تبیین نقش جو نوآوری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی - کمی

نویسندگان

1 استادیار پردیس فارابی دانشگاه تهران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت دولتی ـ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

3 عضو هیئت علمی پژوهشگاه صنعت نفت ایران

چکیده

با توجه به ضرورت انجام اقدامات متمایز از جانب مدیریت منابع انسانی در راستای تسهیل نوآوری، این پژوهش با هدف بررسی تاثیر راهبردهای مدیریت منابع انسانی نوآورانه بر کارآفرینی سازمانی با تبیین نقش جو نوآوری انجام شده است. روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی و مبتنی بر مدل‌سازی معادلات ساختاری می‌باشد. جامعه‌ی آماری پژوهش کارمندان شاغل در شرکت پتروشیمی بوعلی سینا را دربر می‌گیرد که براساس فرمول نمونه‌گیری مورگان، 227 نفر به شیوه‌ی تصادفی ساده به‌عنوان نمونه‌ی آماری انتخاب شده‌اند؛ ابزار اصلی گردآوری داده‌ها، پرسش‌نامه‌ی استاندارد بوده و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزارهای SPSS و Lisrel انجام شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که شکل‌گیری جو نوآوری، زمینه را برای کارآفرینی سازمانی فراهم می‌کند. همچنین بین آموزش نوآورانه، ارزیابی عملکرد نوآورانه و جبران خدمات نوآورانه با جو نوآوری رابطه‌ی مثبت و معناداری وجود دارد، در حالی‌که بین جذب نوآورانه و شکل‌گیری جو نوآوری، رابطه‌ی معناداری مشاهده نشد. بنابراین، در راستای تقویت کارآفرینی سازمانی، توصیه‌هایی از منظر مدیریت منابع انسانی پیشنهاد می‌شود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Influence of Innovative HRM Strategies on Organizational Entrepreneurship: Explaining the Role of Innovation Climate

نویسندگان [English]

  • Jabbar Babashahi 1
  • Ebrahim Gholamshahi 2
  • Mahdi Afkhami Ardakani 3
1 PhD Graduat of Human Resource Management at TMU
2 M.S Graduate of Public Administration, Shoushtar Branch of Islamic Azad Uiversity
3 Member of Research Institute of Petroleum Industry
چکیده [English]

Access to knowledge resources such as human capital and managing these capitals is the main element of attaining competitive advantages in a knowledge-based economy, in a manner that needs a distinctive paradigm of human resource management. The necessity of adopting diverse human resource practices for driving innovation has resulted in doing current research aimed at considering the impact of different initiatives of innovative human resource management on entrepreneurship. The research method is descriptive–correlational and based on Structural Equation Modeling. The survey population consisted of the employees of Bouali Sina Petrochemical Complex (BSPC) out of which 227 employees were selected by using simple random sampling based on sampling formula. The main tool of gathering data was questionnaire. The research results indicated that formation of innovative climate paves the way for entrepreneurship. Accordingly, there are positive and meaningful relationships between innovative training, innovative performance appraisal and innovative compensation with climate for innovation while a significant relation is not inferred between innovative recruitment and climate for change. Subsequently, some suggestions have been provided for HR managers to help them develop and improve entrepreneurship.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurship
  • Innovative Human Resource Management
  • Climate for Innovation