تاثیر هوش هیجانی مدیران بر کارآفرینی سازمانی: نقش سبک رهبری و فرهنگ سازمانی (مورد مطالعه: شرکت گاز استان اصفهان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی - کمی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت دانشگاه اصفهان

2 کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

چکیده

امروزه کارآفرینی سازمانی به‌سرعت در حال تبدیل شدن به یک سلاح قدرتمند برای بسیاری از سازمان‌ها به‌منظور ایجاد مزیت رقابتی می‌باشد. در همین راستا، این پژوهش با هدف بررسی تاثیر هوش هیجانی مدیران بر کارآفرینی سازمانی با اثر میانجی­گری سبک­رهبری و فرهنگ در شرکت گاز اصفهان انجام شده است. این تحقیق از نوع، توصیفی- ­همبستگی می‌باشد. جامعه‌ی آماری شامل مدیران و کارکنان شرکت گاز به تعداد 829 نفر و حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان به تعداد 260 نفر محاسبه شده و نمونه‌گیری به روش طبقه‌ای متناسب با حجم جامعه بوده است. ابزار جمع‌آوری داده‌ها، پرسش‌نامه‌ی 60 سوالی محقق‌ساخته بوده که روایی آن به دو روش صوری و سازه و پایایی پرسش‌نامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ تایید شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار Amos 22 و به روش الگوسازی معادلات ساختاری انجام شده است. نتایج تحقیق نشان داد که هوش هیجانی مدیران به‌صورت غیرمستقیم و از طریق اثر میانجی‌گری سبک ­رهبری و فرهنگ سازمانی بر کارآفرینی سازمانی شرکت تاثیر دارد. همچنین هوش هیجانی مدیران در حد متوسط و سبک رهبری آنها از نوع مبادله‌ای می‌باشد. شرکت گاز از نوع سازمان‌های بالقوه‌ی کارآفرین بوده و فرهنگ سازمانی آن دربرگیرنده‌ی ویژگی‌های خلاقیت و نوآوری و خطرپذیری کم و نتیجه‌محوری بالا است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Emotional Intelligence (EI) on the Organizational Entrepreneurship: mediating the effects of Leadership Style and Corporate Culture

نویسندگان [English]

  • Ali Safari 1
  • Behnam Golshahi 2
1 Assistant Professor of Esfahan University
2 Master of Executive Management
چکیده [English]

Today, entrepreneurship is rapidly becoming a powerful weapon for many organizations to create competitive advantages. In this regard, the present study was carried out to investigate the impact of emotional intelligence on the organizational entrepreneurship mediating the effects of leadership style andcorporate culture on Isfahan Gas Company. The research is descriptive – correlative and the statistical population consists of 829 people including the company executives and employees. A sample of 260 people was calculated based on the Morgan table and stratified by population size. A questionnaire containing 60 questions was used as an instrument for data collection and the Cronbach's alpha was applied to verify their validity and reliability. Data analysis is done through structural equation modeling using software Amos 22. The results indicate that managers’ EI indirectly and through the mediation of leadership style and corporate culture affects the organizational entrepreneurship. Also, the managers’ EI is on an average level and their leadership style is interactive. The Gas Company is potentially entrepreneurial and its corporate culture contains creative and innovative features, low risk taking and highly result oriented.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational entrepreneurship
  • Emotional intelligence
  • leadership style
  • Culture