دوره و شماره: دوره 6، شماره 1 - شماره پیاپی 19، خرداد 1392، صفحه 7-202 
بررسی موانع توسعه‌ی کارآفرینی نانوفناورانه

صفحه 105-124

10.22059/jed.2013.36252

روح‌اله رضایی؛ شادعلی توحیدلو؛ ابوالقاسم عربیون


شناسایی عوامل علّی اثرگذار بر شکل‌گیری رفتار کارآفرینان اجتماعی در ایران

صفحه 185-202

10.22059/jed.2013.36256

حمید رحیمیان؛ محمود احمدپور داریانی؛ عباس عباس‌پور؛ فرنوش اعلامی