ارزیابی قابلیت‌های کارآفرینی دانشجویان؛ بازاندیشی در مأموریت‌های برنامه‌ی درسی آموزش عالی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی - کمی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه کاشان

2 استادیار گروه روانشناسی دانشگاه کاشان

3 کارشناس ارشد برنامه ریزی درسی

چکیده

هدف اصلی این پژوهش بررسی و ارزیابی قابلیت­‌های کارآفرینی دانشجویان به‌منظور اعتباربخشی و بازاندیشی در کارکردها و مأموریت‌های برنامه‌های درسی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی ایران می­باشد. جامعه‌ی آماری این تحقیق توصیفی- پیمایشی، دانشجویان شاغل به تحصیل دانشگاه کاشان در سال تحصیلی 91- 90 می‌باشد (5502=N). که به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای تعداد 412 نفر از آن­ها به‌عنوان گروه نمونه انتخاب و مطالعه شدند. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از شاخص‌های آمار توصیفی و استنباطی (آزمون t تک متغیره و تحلیل واریانس یک طرفه) استفاده شد. نتایج به‌دست آمده از این پژوهش نشان داد که میان دانشجویان دانشکده‌های مختلف از نظر قابلیت‌های کارآفرینی تفاوت معناداری وجود ندارد. اما در عین حال میان دانشجویان دختر و پسر در نمره‌ی کل کارآفرینی و شاخص‌های ریسک‌پذیری و خلاقیت تفاوت معناداری وجود دارد. افزون‌بر این، یافته‌های این تحقیق نشان داد که میان دانشجویان سال اول و چهارم از نظر میزان برخورداری از قابلیت‌های کارآفرینی تفاوت معناداری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Entrepreneurship Capabilities of Students: Rethinking Curriculum Commissions of High Education

نویسندگان [English]

  • Mohammad Amini 1
  • Mohammadreza Tamannai Far 2
  • Sedigheh Gholamy Alavi 3
چکیده [English]

The main objective of this research is to investigate and assess entrepreneurship capabilities of university students in order to accredit and revise functions and missions of higher education curricula. Statistical population for this research was a group of 412 students of  Kashan University, selected by means of classified sampling method during the academic year 90-91(n=5502). Data was collected using a questionnaire, (Cronbach’s alpha questionnaire) with an estimated reliability of %89. Accordingly data were analyzed using appropriate descriptive and inferential statistics. Research findings showed that there is not a significant difference among students from different colleges in terms of entrepreneurship capabilities. However there is a significant difference between male and female students in the total score’ of entrepreneurship, risk–taking and creativity components. In addition, the findings indicated that there is no significant entrepreneurial capability difference between students of the first year and fourth year which in turn is proof of deficiency in developing students’ entrepreneurial capabilities and this is reminiscent of the importance and necessity of reform and revision of current curricula in universities and higher education centers.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurship
  • Entrepreneurship education
  • Entreprene-urial Capabilities
  • Higher Education
  • Higher Education Curriculum