تحلیل محتوای کتاب‌های آموزش حرفه و فن دوره‌ی راهنمایی بر اساس شاخص‌های کارآفرینی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی - کمی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

چکیده

نظام آموزش و پرورش یکی از بسترهای مهم در هر جامعه‌ای برای ایجاد، رشد و توسعه‌ی مهارت‌های کارآفرینی در افراد محسوب می‌شود. هدف این پژوهش تحلیل محتوای کتاب‌های آموزش حرفه وفن دوره‌ی راهنمایی براساس شاخص‌های کارآفرینی می‌باشد. روش تحقیق توصیفی و از نوع تحلیل محتوا بوده و جامعه‌ی آماری پژوهش شامل  محتوای سه جلد از کتاب‌های آموزش حرفه وفن دوره‌ی راهنمایی در سال تحصیلی 91-1390 است. ابزار این پژوهش فرم تحلیل محتوا‌ست که 7 شاخص اصلی کارآفرینی یعنی توفیق‌طلبی، ریسک‌پذیری، مسئولیت‌پذیری، سخت‌کوشی، تحمل ابهام، خلاقیت و نوآوری و کنترل درونی را دربر می‌گیرد و به‌منظور روایی صوری و محتوایی آن از دیدگاه‌های صاحب‌نظران برنامه‌ریزی درسی و متخصصان کارآفرینی استفاده شده است. پایایی این پژوهش نیز با توجه به  فرمول پایایی هولستی محاسبه شد. داده‌های تحلیل محتوا نیز با استفاده از شاخص‌های آمارتوصیفی، فراوانی و درصد فراوانی تجزیه و تحلیل شده است. نتایج به‌دست آمده نشان می‌دهد که در هر سه کتاب آموزش حرفه وفن بیش‌ترین میزان فراوانی مربوط به شاخص خلاقیت و نوآوری بوده وکم‌ترین میزان فراوانی مربوط به شاخص تحمل ابهام در کتاب‌های آموزش حرفه و فن سال اول، دوم و سوم دوره‌ی راهنمایی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Content Analysis of the Books of Vocational Training of Middle School Program Based on Entrepreneurship Components

نویسندگان [English]

  • Gholam Ali Ahmadi 1
  • Zeinab Fazaeli Far 2
چکیده [English]

The educational system is one of the important trends in every society in order to develop and promote individuals’ entrepreneurial skills. The purpose of this study is the contents of vocational training textbooks of middle school program based on the entrepreneurial components. The method of this study is descriptive with the content analysis type. The population includes the contents of three volumes of vocational training books of Middle school in 2011-2012. The instrument was a content analysis form consisting of 7 main components, i.e. need for achievement, risk bearing, accountability, hardworking, tolerance for ambiguity, creativity and innovation, and internal control. To confirm the validity and formal and content reliability of the study, the views of experts in educational planning and specialists of entrepreneurship were used. Reliability is calculated by using the Holsti reliability formula. The data from content analysis were analyzed through descriptive statistics, frequency, and frequency percentage. The results showed that the highest frequency dealt with innovation and creativity, and the lowest frequency referred to the component of tolerance for ambiguity in the first, second and third grades of middle schools.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Content analysis
  • Vocational Training Books
  • Creativity and Innovation
  • Tolerance for Ambiguity
  • Entrepreneurship