بررسی موانع توسعه‌ی کارآفرینی نانوفناورانه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی - کمی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان

2 دانشجوی دکتری توسعه کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا همدان

3 استادیار، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی موانع توسعه‌ی کارآفرینی نانوفناورانه در بخش کشاورزی ایران انجام شده است که به لحاظ شیوه‌ی گردآوری داده­ها، از نوع تحقیقات توصیفی- پیمایشی بوده و جامعه‌ی آماری آن را 190 نفر از محققان شاغل در 22 موسسه و مرکز تحقیقات ملی کشاورزی تشکیل داده‌اند. با توجه به جدول کرجسی و مورگان، تعداد 128 نفر از آنان برای انجام تحقیق با روش نمونه­گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها از پرسش‌نامه استفاده شد. اعتبار پرسش‌نامه با نظر اعضای هیات علمی دانشگاه­های تهران و زنجان تایید شده و به‌منظور تعیین قابلیت اعتماد ابزار تحقیق نیز پیش‌آزمون انجام شد که مقدار آلفای کرونباخ محاسبه شده برای مقیاس اصلی پرسش‌نامه 752/0 به‌دست آمد. یافته­های پژوهش نشان می‌دهد که 05/70 درصد از واریانس موانع توسعه‌ی کارآفرینی نانوفناورانه در بخش کشاورزی ایران را پنج عامل زیرساختی- حمایتی، قانونی (عدم حمایت­های قانونی)، شناختی- آموزشی، روان‌شناختی و ارتباطاتی تبیین می‌کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying the Barriers to Nanotechnology Entrepreneurship Development in the Iranian Agricultural Sector

نویسندگان [English]

  • Rohollah Rezaei 1
  • Shadali Tohidloo 2
  • Abolghasem Arabiun 3
چکیده [English]

The main purpose of this study was to study the barriers to nanotechnology entrepreneurship development in the Iranian agricultural sector. A descriptive- survey method was used for collecting data. The statistical population of this study consisted of 190 researchers who were working in the National Agricultural Research Institutions (N=190). Based on the Krejcie and Morgan table, a sample of 128 persons was selected using a method of simple random sampling (n=128). A questionnaire was used to collect the data. A panel of faculty members in the universities of Tehran and Zanjan established the validity of the questionnaire. A pilot study was conducted to establish the reliability of the instrument. Cronbach's alpha coefficient for the main scale of questionnaire was equal to 0.752. The results of factor analysis showed that five factors namely: infrastructural- supportive, legal, cognitive- educational, psychological and communicational explain 70.05 percent of total variances of barriers to nanotechnology entrepreneurship development in the Iranian agricultural sector.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Technological Entrepreneurship
  • Nanotechnology
  • Agricultural sector