تاثیر نگرش کارآفرینانه بر عملکرد مدیران ورزشی (مورد مطالعه: فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی - کمی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

2 کارشناسی ارشد دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

چکیده

از جمله اقدامات لازم برای توسعه و رشد کارآفرینی در جامعه بسترسازی می­باشد که از مهم‌ترین جنبه‌های آن ایجاد فرهنگ کارآفرینی است. فرهنگ کارآفرینی، مجموعه‌ی ارزش‌ها، نگرش‌ها، هنجارها و رفتارهایی می‌باشد که هویت افراد کارآفرین را تشکیل می‌دهد. هدف کلی این تحقیق بررسی تاثیر نگرش کارآفرینانه بر عملکرد مدیران ورزشی فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران است. برای این منظور یک تحقیق توصیفی که جامعه‌ی آماری آن 137 نفر از مدیران ورزشی فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران هستند، انجام شد. ابزار گردآوری داده‌ها در این تحقیق پرسش‌نامه‌ی استاندارد می‌باشدکه به سنجش تاثیر 4 عامل از ویژگی‌های نگرش کارآفرینانه بر عملکرد مدیران ورزشی (توفیق‌طلبی، کنترل شخصی، نوآوری و عزت نفس) می‌پردازد. نتایج به‌دست آمده از این تحقیق نشان می‌دهد که نگرش کارآفرینانه بر عملکرد مدیران ورزشی فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران تاثیرگذار بوده و براساس اولویت‌بندی که بین ویژگی‌های نگرش کارآفرینانه انجام شد به ترتیب نوآوری،کنترل شخصی و عزت نفس بر عمکرد مدیران ورزشی تاثیرگذار هستند و تاثیر ویژگی توفیق‌طلبی بر عملکرد مدیران ورزشی فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران در این جامعه رد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Entrepreneurial Attitude on the Performance of Sports Managers (Case Study: Iranian Wrestling Federation)

نویسندگان [English]

  • Reza Mohammadkazemi 1
  • Gholamhosein Hoseininia 1
  • Saeed Ramezan Zarandi 2
چکیده [English]

One of the actions needed to be taken towards the growth and expansion of entrepreneurship is to provide grounds for creation of entrepreneurial culture in a community. Entrepreneurial culture is a collection of values, attitudes, norms, and behaviors   which form the identities of entrepreneurs. The principal objective of this research is to investigate the effect of entrepreneurial attitude on the performance of sports managers of the Iranian Wrestling Federation. A descriptive research with a sample of 137 managers of Wrestling Federation were conducted and standard questionnaires were used as a means of collecting data and measuring the effect of four characteristics of entrepreneurial attitude  )achievement, personal control, innovation, and self- esteem( on  the  performance of sports managers: the results of the study showed that the entrepreneurial attitude would affect the performance of the  sports managers of the Iranian Wrestling Federation and based on the prioritizing of  the characteristics of entrepreneurial attitude, the three factors of innovation, personal control and self-esteem  affected the performance of sports managers of the Iranian Wrestling Federation while the effect of achievement was rejected

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurship
  • entrepreneurial attitude
  • Performance of Managers