نقش روابط بین شرکتی در یادگیری شرکتی و ایجاد نوآوری باز در شرکت‌های کوچک و متوسط

نوع مقاله : مقاله پژوهشی - کمی

نویسندگان

کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی دانشگاه علامه¬ی طباطبایی

چکیده

یکی از ملزومات عملکرد موفق  شرکت­های کوچک و متوسط در دنیای رقابتی امروز داشتن نوآوری و ایجاد روحیه‌ی یادگیری سازمانی است. از این‌رو، هدف از این مطالعه بررسی مدل رابطه‌ای بین متغیرهای ارتباطی، یادگیری بین سازمانی و درنهایت ایجاد نوآوری باز در شرکت‌های کوچک و متوسط استان تهران می‌باشد، به‌طوری‌که بتواند روابط بین متغیرها و ضریب اهمیت آنها را بررسی کند. این تحقیق از نوع کاربردی و به لحاظ روش تحقیق از شاخه توصیفی- همبستگی می‌باشد. جامعه‌ی آماری مطالعه مدیران کسب‌وکارهای کوچک و متوسط است، که با توجه به گستره‌ی جغرافیایی، شهر تهران و محدوده‌ی آن به‌عنوان جامعه‌ی هدف انتخاب و با استفاده از نمونه‌گیری تصادفی 99 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب شد. از این‌رو برای تحلیل داده‌ها از تحلیل عاملی تاییدی و آزمون‌های همبستگی استفاده شده است. نتایج به‌دست آمده نشان می­دهد که پدیده‌ی اعتماد بین شرکت‌ها به‌عنوان مهم‌ترین عامل شکل‌گیری ارتباطات بین شرکتی با به‌دست آوردن دانش در فرایند یادگیری بین سازمانی رابطه­ی معنا‌دار مثبتی دارد و نیز ارتباطات بین شرکتی نقش معناداری را در فرایند ایجاد نوآوری باز در شرکت‌های کوچک و متوسط ایفا می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Networkability in Organizational Learning and Developing Open Innovation in Small and Medium Sized Enterprises

نویسندگان [English]

  • Mohsen Ghavamipour
  • Abdollah Irandust
چکیده [English]

As an applied research, this study has used structural equations to examine the relationship between networkability, organizational learning and open innovation in order to assess the significance of relationships between variables in SMEs in the Province of Tehran. The statistical community of this study is the managers of SMEs in the Province of Tehran, but because of the vast geographical area, Tehran the proper and some of its suburban areas have been chosen. Finally, 99 samples were selected at random. The statistical methods for the research data analysis are: confirmatory factor analysis and correlation tests. The results obtained from the analysis of data show a positive significant relationship between organizational trust and knowledge acquisition in the organizational learning process. The overall results of the study indicate the importance of communication to the open innovation process in SMEs.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Networkability
  • organizational learning
  • Open innovation
  • SMEs