دوره و شماره: دوره 6، شماره 4 - شماره پیاپی 22، زمستان 1392، صفحه 1-184 
2. تأثیر آموزش ‌کارآفرینی بر قصد کارآفرینی دانشجویان رشته‌های فنی‌وحرفه‌ای

صفحه 21-36

وجیه باقرصاد؛ محمدرضا زالی؛ سید مصطفی رضوی؛ سعیده سعید بنادکی


5. شناسایی الگوی منابع- روش‌های یادگیری کارآفرینان نوپا

صفحه 75-93

قنبر محمدی الیاسی؛ خدایار ابیلی؛ ندا مثنوی