تأثیر ذهنیت فلسفی بر گرایش‌های کارآفرینی مورد مطالعه: مدیران کسب‌وکارهای کوچک و متوسط

نوع مقاله : مقاله پژوهشی - کمی

نویسندگان

1 مربی گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد و دانشجوی دکتری

2 استادیار دانشگاه کاشان

3 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

این مقاله به بررسی تأثیر ذهنیت فلسفی بر گرایش‌های کارآفرینی مدیران کسب‌وکارهای کوچک و متوسط پرداخته است. طرح آن از نوع توصیفی است که به روش همبستگی انجام گرفته است. جامعة تحقیق را همة مدیران کسب‌وکارهای کوچک و متوسط ‌ایران تشکیل می‌دهند. از میان آن‌ها تعداد 361 نفر به روش چندمرحله‌ای و از 9 استان انتخاب شدند و اطلاعات مورد نیاز نیز از طریق 2 پرسشنامه گردآوری شد. داده‌های به­دست­آمده با استفاده از تحلیل مسیر و مدل معادلات تجزیه­وتحلیل شد و نتایج زیر به دست آمد: ذهنیت فلسفی بر پیشرفت‌طلبی، استقلال‌طلبی، خلاقیت، ریسک‌پذیری و مرکز کنترل آن‌ها تأثیر معنی‌داری دارد. سابقة مدیریتی مدیران نیز که تعدیل‌کنندة گرایش‌های کارآفرینی آن‌هاست، تأثیر معنی‌داری دارد؛ در ضمن مدل ارائه‌شده برای بیان تأثیر ذهنیت فلسفی بر گرایش‌های کارآفرینی مدیران، مدل مناسبی است و با داده‌های به‌دست آمده برازش دارد، پس با تقویت ابعاد ذهنیت فلسفی مدیران می‌توان گرایش‌های کارآفرینی آن‌ها را ارتقا داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Philosophical Mindset on Entrepreneurial Tendencies: The Case of Managers of Small and Medium Businesses

نویسندگان [English]

  • Hojat Allah Moradi Pordanjani 1
  • Sattar Sadeghi 2
  • Parivash Jaafari 3
1 Ph.D. Candidate, Islamic Azad University of Shahrekord, Iran
2 Assistant Professor, University of Kashan, Iran
3 Assistant Professor, Islamic Azad University of Tehran, Iran
چکیده [English]

This article examines the effect of philosophical mindset on the entrepreneurial tendencies of small and medium businesses’ managers. A correlational study was conducted by drawing on a descriptive design. The population included 361 managers of small and medium businesses in 9 provinces. The required information was gleaned through two questionnaires. Finally, the obtained data was analyzed using the statistical path analysis and structural equation modeling. The findings showed that philosophical mindset had a significant impact on managers’ need for achievement, need for independence, creativity, risk-taking tendencies, and locus of control. Management experience, as a moderating variable influencing the philosophical mindset, had a remarkable effect on their entrepreneurial tendencies. Moreover, the proposed model explaining the relationship and the impact of philosophical mindset on entrepreneurial tendencies of small and medium businesses’ managers is found to be an appropriate model which fits in the data obtained. By developing the philosophical mindset of small and medium businesses’ managers, their entrepreneurial tendencies can be enhanced and improved.

کلیدواژه‌ها [English]

  • entrepreneurial tendencies
  • Managers
  • philosophical mindset
  • small and medium businesses