طراحی مدل معادلات ساختاری توسعة کارآفرینی سازمانی در تعاونی های توسعة روستایی استان زنجان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی - کمی

نویسندگان

1 استادیار دانشکدة کشاورزی، دانشگاه زنجان

2 استاد دانشکدة اقتصاد و توسعة کشاورزی، دانشگاه تهران

چکیده

کارآفرینی سازمانی یکی از شاخه­های اصلی کارآفرینی است که نقش کلیدی در موفقیت سازمان‌ها دارد؛ از سویی دیگر، عوامل متعددی بر فرایند توسعة کارآفرینی سازمانی تأثیرگذارند که باید مطالعه و شناسایی شوند. با درنظرگرفتن اهمیت موضوع، هدف اصلی این تحقیق توصیفی- همبستگی طراحی مدل معادلات ساختاری توسعة کارآفرینی سازمانی در تعاونی­های توسعه روستایی بود. جامعة آماری پژوهش 335 نفر از اعضای اصلی هیئت­مدیرة تعاونی­های توسعة روستایی در استان زنجان بودند که با توجه به جدول Krejcie and Morgan ، 185 نفر از آن‌ها از طریق روش نمونه‌گیری طبقه‌ای با انتساب متناسب انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که چهار عامل فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی، محیطی و بهبود مهارت­های کارآفرینانة اعضا اثر مثبت و معنی­داری بر روی متغیر وابسته دارد و در مجموع 57 درصد از کارآفرینی سازمانی در تعاونی­های توسعة روستایی استان زنجان را بیان می­کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing the Structural Equation Model of Organizational Entrepreneurship Development in Rural Development Cooperatives of Zanjan Province

نویسندگان [English]

  • Rouh Allah Reza’ee 1
  • Seyed Mahmoud Hosseini 2
1 Assistant Professor, Agriculture University of Zanjan, Iran
2 Professor, Faculty of Economics and Agricultural Development, University of Tehran, Iran
چکیده [English]

Organizational entrepreneurship as one of the main forms of entrepreneurship plays a key role in the success of organizations. On the other hand, several factors are influencing the process of organizational entrepreneurship development which are necessary to be studied and identified. Considering the importance of the subject, the main purpose of this descriptive- correlative study was to design the structural equation model of organizational entrepreneurship development in rural development cooperatives. The population of the study consisted of all main members of administrative board in the cooperatives of Zanjan Province (N= 335). According to the Krejcie and Morgan table, a sample of 185 was selected using stratified random sampling technique. A questionnaire was used to collect data. The results showed that four factors of organizational culture, organizational structure, the environment, and improving the members’ entrepreneurship skills had a positive and significant effect on the dependent variable. The factors totally explained about 57 percent of variances of organizational entrepreneurship in the cooperatives of Zanjan Province.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurship
  • organizational culture and structure
  • Rural Cooperatives