تأثیر آموزش ‌کارآفرینی بر قصد کارآفرینی دانشجویان رشته‌های فنی‌وحرفه‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی - کمی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد دانشکدة کارآفرینی، دانشگاه تهران، مربی دانشگاه فنی و حرفه‌ای

2 استادیار دانشکدة کارآفرینی، دانشگاه تهران

3 دانشیار دانشکدة مدیریت، دانشگاه تهران

4 مدرس دانشکدة فنی و حرفه ای سما، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج

چکیده

مقالة حاضر به بررسی تأثیر آموزش ‌کارآفرینی بر قصد کارآفرینی دانشجویان رشته‌های فنی‌وحرفه‌ای می‌پردازد. آموزشکده‌های عالی فنی و حرفه‌ای از مراکز فعال در آموزش عالی هستند که دانشجویان را علاوه بر دانش تئوری با مهارت‌های عملی نیز درگیر می‌کنند. آموزش کارآفرینی و مهارت‌های کسب‌وکار از عناوین واحد درسی اجباری در آموزشکده‌های فنی­وحرفه‌ای است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش گردآوری داده‌ها، جزء تحقیقات شبه‌آزمایشی است. جامعة آماری شامل 240 نفر از دانشجویان در دو گروه متشکل از 120 نفر از دانشجویان دریافت‌کنندة آموزش (گروه آزمایش) و 120 نفر دانشجویان غیر دریافت‌کنندة آموزش (گروه کنترل) است. ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه بود که روایی آن با کسب نظر استادان دانشگاه تأیید شد و پایایی آن نیز بر پایة ضریب آلفای کرونباخ 93/0 به دست آمد. نتایج تحلیل آزمون‌هایt  یک‌نمونه‌ای و آزمون مقایسة میانگین دو جامعه نشان داد که آموزش‌ کارآفرینی بر قصد کارآفرینی و درک امکان‌پذیری دانشجویان رشته‌های فنی­وحرفه‌ای تأثیرگذار است؛ همچنین در این پژوهش فرضیه‌های تأثیرگذاری آموزش بر نگرش‌های فردی، هنجارهای اجتماعی و دانش کارآفرینی دانشجویان بررسی شد که تأیید نشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effects of Entrepreneurship Education on Technical and Vocational Students' Entrepreneurial intention (Case Study: Technical and Vocational University, the college of girls in Karaj)

نویسندگان [English]

  • Vajieh Baghesad 1
  • Mohammad Reza Zali 2
  • Seyed Mostafa Razavi 3
  • Saeedeh Saeed Bonadaki 4
1 Trainer, Technical and Vocational University, Iran
2 Assistant Professor, Entrepreneurship Faculty, University of Tehran, Iran
3 Associate Professor, Management Faculty, University of Tehran, Iran
4 Instructor, Sama Technical and Vocational University, Islamic Azad University of Karaj, Iran
چکیده [English]

The aim of this study is to examine the effects of entrepreneurship education on entrepreneurial intention of technical and vocational university students. Technical and vocational higher education centers are among the centers providing students with both theoretical knowledge and practical skills. Entrepreneurship and business skills are the courses that students are required to pass during the same program. The study is applied in terms of aim and is Quasi
experimental in terms of data collection .The population of this study includes 240 students of the mentioned canters. 120 students received entrepreneurship education (experiment group) while 120 students did not receive any education (control group). A questionnaire was used to gather data. The validity of the questionnaire was approved based on experts’ consensus and the Cronbach’s alpha as a measure of reliability was 0.93. The results of one-sample T-test for comparing two means revealed that entrepreneurship education affects entrepreneurial intention and the students’ understanding of their self-efficacy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurship education
  • Entrepreneurial Intention
  • students
  • technical and vocational university