شناسایی عوامل بازدارندة توسعة کارآفرینی از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی مورد بررسی: دانشکده های کشاورزی دولتی استان تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی - کمی

نویسندگان

1 استادیار دانشکدة مدیریت، پردیس فارابی، دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد علوم اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

توسعة کارآفرینی نقش بسیار مهمی در توسعة اقتصادی– اجتماعی کشورهای مختلف ایفا می­کند و می­تواند بسیاری از مشکلات این کشورها را برطرف سازد. هدف اصلی این تحقیق بررسی و تحلیل عوامل بازدارندة توسعة کارآفرینی از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی بود و جامعة آماری آن­ را دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده­های کشاورزی دولتی استان تهران (2786N=) تشکیل دادند. با استفاده از فرمول کوکران تعداد 232 دانشجو برای نمونه و با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای با انتساب متناسب انتخاب شدند. روایی پرسشنامه را خبرگان بررسی و تأیید کردند و برای تعیین میزان پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد (91/0). داده‌ها با استفاده از نرم‌افزارهای SPSS نسخة 19 و LISREL نسخة 5/8 تجزیه­وتحلیل شدند. برای شناسایی عوامل بازدارندة توسعة کارآفرینی از تحلیل عاملی اکتشافی و برای بررسی شاخص برازش نیکویی مدل تحقیق از تحلیل عاملی تأییدی و مدل معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج نشان داد که این موانع از شش عامل آموزشی، حمایتی، ارتباطی، نگرشی، سیاست‌گذاری و فرهنگی تشکیل شده­اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying the Barriers to Entrepreneurship Development as Perceived by Graduate Students (Case: Faculties of Agriculture in Tehran Province)

نویسندگان [English]

  • Asef Karimi 1
  • Hadi Johari 2
1 Assistant Professor, Managment Faculty of Farabi College, University of Tehran, Iran
2 MA., Economic Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Iran
چکیده [English]

Entrepreneurship development plays an important role in the socio - economic development of various countries and can overcome many of the problems of these countries. The main objective of this research was to analyze the barriers to entrepreneurship development as perceived by graduate students. The population of this study was graduate students of agriculture faculties in Tehran province (N= 2786). 232 respondents were selected using Cochran formula and proportional stratified-random sampling in agriculture faculties in Tehran province. Validity of the questionnaire was approved by a panel of experts. In order to measure the reliability of questionnaire, Cronbach Alpha coefficient was calculated (0.91). The collected data was analyzed by the SPSS (19) and LISREL software (8.5). To identify the barriers to entrepreneurship development, exploratory factor analysis was used, and in order to investigate the fitting indexes of research model, confirmatory factor analysis and structural equations modeling was used. The results showed that barriers are formed by six factors including education, support, communication, attitude, policy and culture.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agriculture
  • Barriers
  • Entrepreneurship Development
  • graduate students