چگونگی تغییر نقش شبکه‌های اجتماعی زنان کارآفرین از مرحلة نوپایی به تثبیت: مورد بررسی بخش صادرات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی - کمی

نویسندگان

1 استادیار دانشکدة کارآفرینی، دانشگاه تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی، دانشگاه تهران

چکیده

با وجود گسترش جهانی کارآفرینی زنان، آن‌ها هنوز با چالش‌های اساسی مواجهند که یکی از دلایل اصلی ‌این چالش‌ها در شبکه‌های آن‌ها نهفته است. شواهد موجود بیانگر تفاوت شبکه‌سازی زنان و مردان کارآفرین و تا حدی ضعف آن‌ها در ایجاد و حفظ شبکه‌های کارآفرینی است. ‌این مقاله با هدف بررسی پویایی نقش شبکة اجتماعی زنان کارآفرین در گذر از مرحلة نوپایی به تثبیت، از روش تحقیق کیفی از نوع اکتشافی در جامعة آماری زنان کارآفرین صادرکنندة کالا و خدمات شهر تهران با عمر کسب‌وکار حداقل 5 سال استفاده کرده است. نتایج تحلیل داده‌های حاصل از 10 مصاحبة نیمه ساختاریافته نشان می‌دهد مهم‌ترین نقش شبکة اجتماعی، ‌ایجاد دسترسی به فرصت­ها، اطلاعات و منابع است که در گذر از مرحلة نوپایی به تثبیت، پررنگ­تر نیز می‌شود، در حالی که نقش‌ایجاد انگیزه و حمایت، در گذر از نوپایی به تثبیت، کم­رنگ می‌شود. بیان ماهیت شبکه‌های زنان کارآفرین و پویایی آن در مراحل مختلف عمر کسب‌وکار کمکی است برای رسیدن به چرایی ضعف شبکه‌های زنان کارآفرین و چالش‌هایی که زنان کارآفرین با آن رو به رو هستند. ‌این نتایج به سیاست‌گذاران کمک می‌کند سیاست‌هایی در جهت اصلاح و تقویت شبکه‌های اجتماعی زنان کارآفرین و ارائة حمایت‌های مورد نیاز آن‌ها تدوین کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

How the Role of Female Entrepreneurs' Social Network Changes from Start-up to Establishment Phase: Case Study of Export Sector

نویسندگان [English]

  • Zahra Arasti 1
  • Elnaz Tarzamny 2
1 Professor, Entrepreneurship Faculty, University of Tehran, Iran
2 MA. Student, Entrepreneurship Faculty, University of Tehran, Iran
چکیده [English]

The ability to develop and maintain an effective network is one of the entrepreneurial competencies. Despite recognition of the value of networking, there has been little research into the networks of female entrepreneurs. Current evidences indicate the differences between men and women’s networking and in part, women’s weakness to creat and maintain entrepreneurial networking compared to that on men. Considering that a majority of previous researches have seen social network as a static not dynamic object, this article aims at studing the dynamics of the role of female entrepreneurs’ social network at different stages of the business life cycle including new and stablished businesses. This article presents findings drawing upon qualitative research conducted in Tehran, Iran, through 10 semi-structured interviews among female entrepreneurs who export goods and services and their businesses are at least 5 years old to make sure they have experienced both new and established business. The findings showed providing access to opportunities, information and resources is the most important role of social network for Iranian female entrepreneurs in both new and stablished businesses.

کلیدواژه‌ها [English]

  • established business
  • female entrepreneurs
  • new business
  • role of netwok
  • Social network