تحلیل الگوی تأثیرگذاری نوآوری بازاریابی بر مزیت رقابتی پایدار از طریق کارآفرینی گرایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی - کمی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکدة مدیریت، دانشگاه اصفهان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه اصفهان

چکیده

در آغاز قرن بیست و یکم، تغییرات سریع و همه­جانبة جهانی چنان محیط فعالیت سازمان‌‌‌ها را دگرگون کرده است که سازمان‌‌‌ها و مدیران آن‌‌ها برای سازگاری با تغییرات و تحولات جهانی باید راه‌‌‌های نوینی برای اقدامات بیابند تا بتوانند در صحنة رقابت داخلی و جهانی باقی بمانند. در واقع، سازمانی موفق خواهد بود که بتواند به مزیت رقابتی پایدار دست یابد. در این راستا، پژوهش حاضر به تحلیل الگوی تأثیرگذاری نوآوری بازاریابی بر مزیت رقابتی پایدار با رویکرد کارآفرینانه می‌پردازد. این پژوهش از جهت هدف کاربردی است و داده‌‌‌ها به طور کیفی و با ابزار پرسشنامه جمع‌آوری شدند. بدین منظور از پرسشنامة استاندارد تقسیم‌بندی لیکرت استفاده شده است و 110 نفر از صنعتگران صنعت فرش در استان اصفهان سنجیده شدند. تحلیل اطلاعات با آمار توصیفی و استنباطی و با استفاده از نرم‌افزار آماری  Amos20وspp19 انجام شده است. نتایج بیانگر آن است که کارآفرین‌گرایی بر ارتباط بین نوآوری بازاریابی و مزیت رقابتی پایدار مؤثر است و می‌توان از طریق کارآفرین‌گرایی این رابطه را بهبود بخشید؛ همچنین نوآوری بازاریابی به طور مستقیم با مزیت رقابتی پایدار در ارتباط است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Analysis of Marketing Innovation Influence Pattern on Sustainable Competitive Advantage through Entrepreneurial Orientation (Case Study: Isfahan Carpet Industry)

نویسندگان [English]

  • Hossein Rezaei Dolatabadi 1
  • Zahra Alsadat Saneian 2
1 Associate Professor, Department of Management, University of Isfahan, Iran
2 Master of Business Administration, University of Isfahan, Iran
چکیده [English]

In early 21st century, rapid and all- inclusive global change has transformed so much the working environment of organizations that the organizations and their managers are obliged to find new ways for their actions to adapt to global change and evolution, so that they can survive in the domestic and global competition arena. In fact, an organization will be successful that can achieve a sustainable competitive advantage. Towards that end, the present study tries to design a model for the influence of marketing innovation on the sustainable competitive advantage with an entrepreneurship approach. The qualitative data of this applied research was collected by means of a questionnaire. For that purpose, a standard questionnaire based on Likert classification was used and 110 artisans of carpet industry in Isfahan Province were assessed. Data analysis was performed by descriptive and inferential statistics using AMOS 20 and SPSS19 software. The findings show that entrepreneurial orientation affects the relationship between marketing innovation and sustainable competitive advantage and one can improve that relation through entrepreneurial orientation. Also, marketing innovation is directly related to sustainable competitive advantage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • carpet industry
  • Entrepreneurial Orientation
  • marketing innovation
  • Sustainable competitive advantage